О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.Бургас, №580  /  31.03.2017 г.

 

Административен съд гр.Бургас, в закрито заседание на тридесет и първи март две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

 СЪДИЯ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

като разгледа, докладваното от съдията административно дело № 476 по описа за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.127ж, във вр. с чл.41, ал.3 от ДОПК.

Жалбоподателят „Мирко“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к. „Победа“, ул. „Индустриална“ ***, представлявано от А.М.Х. - управител е оспорил действията на органите по приходите по предварително обезпечаване на фискален контрол, обективирани в протокол за предприети действия по обезпечаване на доказателствата № 66/17.02.2017г., потвърдени с решение № 50 от 22.02.2017г. на директора на ТД на НАП – Бургас.

Жалбоподателят иска отмяна на оспорените действия като незаконосъобразни, постановени в противоречие с процесуалните и материалните разпоредби на закона.

Ответникът - териториален директор на ТД на НАП - Бургас не изразява становище по жалбата.

Оспорването е допустимо.

Жалбата е подадена в срока по чл.41, ал.3 от ДОПК, приложим по силата на чл.127ж, ал.1 от ДОПК, от лице с доказан правен интерес.

ФАКТИ:

На 17.02.2017г. екип от инспектори по приходите от Дирекция „Фискален контрол" към ЦУ на НАП София, извършват проверка на мястото на разтоварване на стоката – суров бадем без черупки, в град Бургас, ул. „Индустриална“ ***, митнически склад А/BG001000/00015. Обект на проверката е получена/разтоварена стока на дружество „Мирко“ ЕООД.

В Приложение №1 към протокол № 66/17.02.2017г. е посочено, че на основание чл.121а, ал.3 във вр. с чл.121а, ал.2 от ДОПК, по преценка на органите по приходите, при последващо разпореждане със стоката събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително затруднено, поради което предприели действия за обезпечаване на доказателствата и съставили протокол за предприети действия по обезпечаване на доказателствата № 66/17.02.2017г., с който наложили обезпечителна мярка на стоката общо 16 329,60 кг суров бадем без черупки.

„Мирко“ ЕООД оспорило по административен ред предприетите от органите на приходите действия по обезпечаване на доказателствата с жалба вх.№ ИТ-00-2140/21.02.2017г. до ТД на НАП Бургас.

След като преценил жалбата за неоснователна, с решение № 50 от 22.02.2017г. директорът на ТД на НАП – Бургас я отхвърлил.

Според решаващия орган, оспорените актове са издадени при наличие на материални предпоставки и съобразно изискванията за форма, от компетентен орган, при спазване на законовите изисквания и съобразно целите на закона. Освен това решаващият орган е направил констатацията, че по предварително извършен анализ на дейността на дружеството и на свързаните с него лица, на начислените и внесени, и дължими задължения са констатирани тенденции към отклонение от данъчно облагане.

Според жалбоподателя, оспорените действия са незаконосъобразни, поради неправилно приложение на закона, предпоставено от липса на мотиви. Твърди, че изводите, че при последващо разпореждане със стоката събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни не са обосновани.

ПРАВИ ИЗВОДИ:

Разпоредбата на чл.121а, ал.1 от ДОПК, сочи че при извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск органът по приходите може да поиска от публичния изпълнител незабавно да наложи предварителни обезпечителни мерки върху имуществото на получателя на стоката за обезпечаване на вземанията за данъци, които биха възникнали, в размер не по-малко от 30 на сто от пазарната стойност на стоката в случаите на:

1. нарушаване целостта на техническите средства за контрол;

2. неспазване на забраната по чл.13, ал.3, т.4;

3. несъответствие между посоченото в документите и установеното при проверката вид и/или количество на стоката;

4. неявяване на водача на транспортното средство или на получателя/купувача на стоката на мястото на получаването/разтоварването й.

Според ал.2 и ал.3 от цитираната норма, предварителните обезпечителни мерки могат да се наложат и когато органът по приходите установи, че при последващо разпореждане със стоката събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни. В тези случаи органът по приходите предприема и действия по чл.40 за обезпечаване на доказателства със срок на действие до 72 часа без разрешение на съда, като стоката и документите за стоката се изземват. Забраната за разпореждане по чл.13, ал.3, т.4 продължава своето действие, а стоката се освобождава след представяне на обезпечение в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие, не по-малък от 6 месеца, в размер на 30 на сто от пазарната стойност на стоката и след заплащане на разноските по изземването и съхранението й.

В настоящия случай предмет на оспорване са действията на органа по приходите по обезпечаване на доказателствата. Съдът намира, че в протокола и приложението към него, които отразяват тези действия липсват мотиви за извършването на действията, които да кореспондират с основанията по чл.121а от ДОПК.

За да се наложат предварителни обезпечителни мерки върху имуществото на получателя на стоката е необходимо да е изпълнено някое от условията, предвидени в чл.121а, ал.1 от ДОПК, а в конкретния казус не е налице нито едно от тях.

В протокол № 66/17.02.2017г. за предприети действия за обезпечаване на доказателствата и приложението към него органът по приходите се е позовал на хипотезата на ал.2 на чл.121а от ДОПК. Изложените мотиви не сочат наличието на обезпечителна нужда по смисъла на цитираната норма. Протоколът не съдържа описание на конкретни факти и обстоятелства, относими към приетото за установено основание по цитирания текст, а именно - че при последващо разпореждане със стоката събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни. В протокола изобщо не е посочено дали дружеството има публични задължения, какви са те ако има такива и какъв е техният размер. Нещо повече, по делото е представена банкова гаранция 961DGI117051FKHT, според която задължението на дружеството в размер на 87 542,99лв. във връзка с издадения протокол, представляващо 30% от пазарната цена на стоката, предмет на проверката е гарантирано от УниКредит Булбанк до 20 август 2017г.

Съдът намира, че предприемането на действия за обезпечаване на доказателства не е мотивирано. Липсва каквато и да е конкретна информация относно фактите, въз основа на които е предприето това действие.

Формалното цитиране на хипотезата на чл.121а, ал.2 от ДОПК не може само по себе си да обоснове извод за реализирането й. Приложената хипотеза изисква установяване от органа по приходите на конкретни факти, които да дават възможност недвусмислено да се заключи, че при последващо разпореждане със стоката събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни.

Липсата на мотиви в протокола, обективиращ оспорените действия не може да бъде преодоляна и със заключението на решаващия орган, че същите са предприети въз основа на вътрешното убеждение на инспекторите и констатирана в резултат на анализ на дейността на дружеството тенденция към отклонение от данъчно облагане. Всеки един орган, в чиито функции е включен контрол по спазване на закона следва да ги осъществява и с оглед вътрешното си убеждение, но това не е имагинерно понятие. Вътрешното убеждение се формира въз основа на конкретно установени факти, каквито в случая липсват.

         Недоказана е „тенденцията към отклонение от данъчно облагане“. Липсват доказателства, а и ответникът не твърди дружеството-жалбоподател да има непогасени задължения за данъци, нито такива за допускани системни нарушения при упражняване на дейността или водене на счетоводството. При това положение, направения извод е абсолютно необоснован.

По изложените съображения, съдът намира, че оспорените от жалбоподателя действия, обективирани в протокол за предприети действия по обезпечаване на доказателствата № 66/17.02.2017г., потвърдени с решение № 50 от 22.02.2017г. на директора на ТД на НАП – Бургас, следва да бъдат отменени като незаконосъобразни.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.127ж ал.1 във вр. с чл.41 ал.3 ДОПК, Административен съд - гр.Бургас,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ действията на органите по приходите по обезпечаване на доказателства, обективирани в протокол за предприети действия по обезпечаване на доказателствата № 66/17.02.2017г., потвърдени с решение №50 от 22.02.2017г. на директора на ТД на НАП – Бургас, като незаконосъобразни.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

СЪДИЯ: