ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 30.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На тридесети май                                    две хиляди и шестнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 476 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 15:33 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.П.К., редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт М., надлежно упълномощен  с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпила по делото от К.П.К. молба, с която в изпълнение определение на от 25.04.2016 г. изпраща жалба против Ревизионен акт № Р-0200215003422-091-001/27.11.2015 г., издаден от началник сектор – възложил ревизията и главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 39/11.02.2016 година на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, с искане да бъде отменен като незаконосъобразен и да бъде признато право на данъчен кредит на К.П.К. по спорните фактури, ведно със следващите се законови последици от това относно дължимите лихви; писмена защита, договор за правна помощ и пълномощно.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорваме жалбата. Няма да сочим други доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата, като намери, че следва да приеме като такива представените до момента писмени документи,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения административен акт и допълнително представените от пълномощника на жалбоподателя писмени документи, описани по-горе в протокола.

 

Предвид липсата на други доказателствени искания,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни съображения сме изложили в решението на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, които поддържам изцяло.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 1 062 лева.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:36 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: