ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 25.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На двадесет и пети  април                      две хиляди и шестнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 476 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:49 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.П.К., редовно призован, не се явява и не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, представлява се от юрисконсулт М., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на ЕТ „КОНИ – К.К.” представлявано от К. П. К. против решение № 39/11.02.2016 година на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, с което е потвърден Ревизионен акт №Р-0200215003422-091-001/27.11.2015 г., издаден от началник сектор – възложил ревизията и главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, с искане за отмяна на ревизионния акт като незаконосъобразен и признаване на правото на данъчен кредит на ревизирания субект по спортните фактури ведно със следващите се законови последици за това относно дължимите лихви.

ДОКЛАДВА постъпила по делото писмена защита от ЕТ „КОНИ – К.К.”, чрез адвокат В.Ч. от САК и младши адвокат М. от САК, в която сочат, че поддържат изцяло депозираната жалба, въз основа на която е образувано настоящото дело. Не възразяват да се даде ход на делото, поддържат искането си за отмяна изцяло на обжалваното решение № 38/11.02.2016 г. на Директора на дирекция ОДОП, ведно с ревизионен акт №Р-0200215003422-091-001/27.11.2015 г., като незаконосъобразно и искането за признаване на съда на право на данъчен кредит на едноличния търговец по спорните фактури, ведно със следващите се законови последици от това относно дължимите лихви, като претендират и присъждане на направените деловодни разноски, включително и адвокатско възнаграждение.

Към писмената защита е приложено пълномощно, съгласно което К.К. в качеството на ЕТ „КОНИ – К.К.”, заличен търговец, упълномощава адвокатите М. и Ч. да го представляват и защитават пред Административен съд Бургас, договор с възложител ЕТ „КОНИ – К.К.” и изпълнители адвокат Георги М. и В.Ч. и извлечение от банкова сметка, ***то адвокатско възнаграждение в размер на 1000 лева.

От докладваните документи съдът констатира, че както жалбата до съда, така и писмената защита и приложените към нея пълномощно и договор за възлагане на услуга изхождат от Едноличен търговец „КОНИ – К.К.”, а видно от приложените към административната преписка заповед за възлагане на ревизия, ревизионен доклад и ревизионен акт ревизираното в случая лице е физическото лице – К.П.К., а не едноличният търговец. Следва да се дадат указания на страната за изправяне на нередовността на жалбата в указан срок.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Считам жалбата за недопустима, тъй като същата на първо място е подадена от едноличния търговец, който не е субект на определените задължения. На второ място, същата е подадена срещу решение № 39/11.02.2016 г. на Директора на дирекция ОДОП, което съгласно правилата на ДОПК не подлежи на обжалване. В тази връзка считам, че жалбата е недопустима.

 

Както посочи съдът, за установената нередовност на жалбата процесуалният закон изисква предоставянето на възможност за изправянето й, и след изтичането на срока за целта съдът ще прецени допустимостта на жалбата.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на жалбоподателя задължението и му предоставя възможност в 7-дневен срок от съобщаването, да изправи следните нередовности на жалбата: Да посочи от кое лице е подадена жалбата до съда – от К.П.К. или от ЕТ „КОНИ – К.К.“, и да означи конкретно кой акт обжалва пред съда и какво е искането, както и поддържа ли се жалбата и искането от съответното лице.

ПРЕДУПРЕЖДАВА жалбоподателя, че при неизпълнение на указанията на съда в дадения срок производството ще бъде прекратено.

УКАЗВА на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

УКАЗВА  на ответника, че той трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.05.2016 г. от 15:15 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени.

Препис-извлечение от определението на съда с указанията да се изпрати на жалбоподателя за сведение и изпълнение.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:13 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: