Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер 605                 31 март 2015  година                  град  Бургас

 

                                            В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIV –ти административен състав, в публично заседание на двадесет и шести март, две хиляди и петнадесета година, в състав:                                              

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Галина Радикова

                                                ЧЛЕНОВЕ:1. Златина Бъчварова

                                                                     2.Атанаска Атанасова

 

 

Секретар Г.Ф.

Прокурор Т.С.

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                               касационно дело номер 476 по описа за  2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. Административнопроцесуален кодекс/АПК/.

Образувано е по две касационни жалби, едната от които, подадена от Д.А.Н. *** против решение № 11 от 20.01.2015г., постановено по гражданско дело № 710/2014г., по описа на Районен съд –Карнобат, в частта, с която е отхвърлена жалбата му против протоколно решение № 07 от 27.01.1993г. на Общинска служба по земеделие и гори, гр.Карнобат, с което е постановен отказ по подаденото от него заявление вх.№232 от 29.05.1992г. за възстановяване правото на собственост върху земеделска земя, находяща се в землището на с.Детелина, община Карнобат, а именно нива от 16 дка, трета категория, в местността „Чалък чешма“, и в частта, в която е отхвърлен като недопустим предявения от Н. иск да бъде установено по отношение на ОС „Земеделие“, гр.Карнобат правото да бъде възстановено правото на собственост на наследниците на Т. С. Ж., върху същия имот. В жалбата са изложени доводи за неправилност на решението в оспорената част, поради допуснати съществени процесуални нарушения при постановяването му – несъответствие между изложените мотиви и диспозитива на същото, липса на мотиви за отхвърляне на предявения иск. Иска се отмяна на решението в посочената част. Претендира присъждане на направените по делото разноски.

Втората жалба е на Общинска служба „Земеделие“ - Карнобат, против решение № 11/20.01.2015г., постановено по гражданско дело № 710/2014г., по описа на Районен съд -Карнобат, в частта, с която Общинска служба „Земеделие“, гр.Карнобат, е осъдена да плати на Д.А.Н. *** направените по делото разноски в размер общо на 300.00 лева, а  на Районен съд – Карнобат – сумата от 25.00 лева, представляваща държавна такса за завеждане на делото и пет лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист. Основното възражение на касатора е, че не дължи заплащане на разноски по делото, тъй като предявеният от Д.А.Н. иск е отхвърлен от районния съд. Иска се отмяна на оспореното решение в частта за разноските като неправилно и незаконосъобразно.

Касаторът и ответник по касационната жалба на Общинска служба „Земеделие“ - Карнобат – Д.А.Н., редовно уведомен, лично и чрез процесуален представител поддържа подадената от него жалба и оспорва касационната жалба, подадена от Общинска служба „Земеделие“, Карнобат. Не представя нови доказателства.

Касаторът и ответник по касационната жалба на Д.А.Н. - Общинска служба „Земеделие“, Карнобат, редовно уведомен, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба на Д.А.Н..

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба, подадена от Общинска служба  - „Земеделие“, Карнобат.

Касационните жалби, подадени в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежни страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, са процесуално допустими.

Разгледани по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 от АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира и двете жалби за основателни по следните съображения:

Районен съд – Карнобат е бил сезиран с жалба, подадена от Д.А.Н. против протоколно решение № 07 от 27.01.1993г. на Поземлена комисия, гр.Карнобат, с което е постановен отказ по заявление вх.№232 от 29.05.1992г. за възстановяване правото на собственост върху земеделска земя, находяща се в землището на с.Детелина, община Карнобат, а именно нива от 16 дка, трета категория, в местността „Чалък чешма, и в частта, в която е отхвърлен като недопустим предявения от Н. иск да бъде установено по отношение на ОС „Земеделие“, гр.Карнобат правото да бъде възстановено правото на собственост на наследниците на Т. С. Ж. върху същия имот. С решение № 11/20.01.2015г., постановено по гражданско дело № 710/2014г., Карнобатски районен съд е отхвърлил като неоснователна жалбата на Н. и предявеният от него иск като недопустим.

За да постанови оспореното решение, районният съд е установил от фактическа страна, че Д.А.Н. е подал заявление с вх.№ 232/29.05.1992г. по описа на ПК – Карнобат, с което е поискал възстановяване на собствеността върху земеделски земи, собственост на Т. С. Ж., а именно върху имот, находящ се в землището на село Детелина, община Карнобат, представляващ нива от 16 дка, трета категория, в местността“Чалък чешма“. Съдът е приел, че Н. е представил към заявлението си изискуема, съгласно ЗСПЗЗ, клетвена декларация  с нотариална заверка на неговия подпис. Установено е също, че със сезиращата съда жалба Н. е представил копие от протоколно определение от 3.08.1948г. на Карнобатски околийски съд, с което е одобрена съдебна спогодба, въз основа на която съделителката Т. С. Ж., наследодател на Д.Н., е получила в дял описания по-горе имот. С оглед посочените доказателства, съдът е обосновал извод, че са налице изискуемите от закона предпоставки по чл.10, ал.1 от ЗСПЗЗ към момента на подаване на заявлението. Изложени са мотиви, че по изложените съображения жалбата на Д.Н. против протоколно решение № 07 от 27.01.1993г. на Общинска служба „Земеделие и гори“, гр.Карнобат следва да бъде отхвърлена като неоснователна, а предявеният от него иск  - да бъде отхвърлен като недопустим. С оглед направеното искане и на основание чл.78, ал.1 от ГПК,  районният съд е осъдил ответната страна - Общинска служба „Земеделие“, гр.Карнобат да заплати на жалбоподателя направените по делото разноски в размер на 300 лева, а на Районен съд – Карнобат – сумата от 25 лева, представляваща държавна такса за завеждане на делото и пет лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист.

Така постановеното решение е валидно, допустимо, но неправилно по следните съображения:

 Налице е съществено процесуално нарушение, изразяващо се в противоречие между мотивите и диспозитива на оспореното съдебно решение. Съдът е обосновал извод, че Н. е представил изискуемите от закона доказателства, поради което са налице изискуемите от закона предпоставки по чл.10, ал.1 ЗСПЗЗ към момента на подаване на заявлението пред ПК – Карнобат, но същевременно е отхвърлил  като неоснователна жалбата му против протоколно решение № 07 от 27.01.1993г. на Общинска служба по земеделие и гори, гр.Карнобат, с което е отказано да бъде възстановено правото на собственост върху земеделска земя поради недостатъчно писмени доказателства. Освен това, съдът не е изложил никакви мотиви защо е отхвърлил, при това, като недопустим предявения иск от Н., с което е ограничено правото на защита на лицето и касационната инстанция е препятствана да извърши преценка относно приложението на материалния закон от първоинстанционния съд.

Допуснатите съществени процесуални нарушения при постановяване на обжалваното решение представляват касационно основание за неговата отмяна. Отмяната му в обжалваната от Н. част, предпоставя основателността и на касационната жалба, подадена от Общинска служба „Земеделие“, гр.Карнобат, което налага отмяна на първоинстанционното решение и в частта за разноските.

При това положение, делото следва да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на Районен съд- Карнобат. При новото разглеждане на делото съдът следва да извърши преценка дали искът, с който е сезиран, е допустим за разглеждане, при това съвместно с жалбата, подадена от Д.Н. срещу решението на Общинска служба по земеделие и гори- Карнобат, след което, в случай, че намери основание за едновременното му разглеждане с жалбата да изложи мотиви и за неговата основателност, респ.неоснователност, както и да се произнесе, на основание  чл.226, ал.3  АПК, по искането за разноските.

            Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. второ АПК, във връзка с чл.222, ал.2, т.1 АПК, Административен съд – Бургас, ХІV - ти състав, 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 11 от 20.01.2015г., постановено по гражданско дело № 710/2014г., по описа на Районен съд –Карнобат и вместо него ПОСТАНОВЯВА

ВРЪЩА делото на Районен съд – Карнобат за ново разглеждане от друг състав.

Решението е окончателно.

       

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                             

                                                                                        

                                                               

                                                                              2.