Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 1134                                          26.06.2014 година                             гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, шестнадесети състав, на двадесет и девети май, две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     РУМЕН ЙОСИФОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

                                                                   2.АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 476 по описа за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от А.Д.П. с ЕГН **********,***, против решение № 135 от 24.01.2014 г. по НАХ дело № 5105/2013 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са развити доводи за допуснато нарушение на закона и се иска да бъде отменено решението на първоинстанционния съд, като вместо него се постановено друго, с което да се потвърди оспорения електронен фиш.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора. Не са ангажирани нови доказателства.

Ответникът по касация не се явява и не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас излага становище за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима.

При извършената служебна проверка касационната инстанция не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение.

Бургаският административен съд, след като се запозна с обжалваното решение и взе предвид доводите на жалбоподателя, намира следното:

С решение №  135 от 24.01.2014 г. по НАХ дело № 5105/2013 г. Бургаският районен съд е потвърдил електронен фиш, издаден от ОД МВР- Бургас, с който на основание чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗДвП е наложена на А.Д.П. с ЕГН ********** глоба в размер на 300 лева за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство „TFR1-M” с № 510.

От фактическа страна по делото е установено, че на 10.10.2013 г. в 15.23 часа, в гр. Бургас, на път ПП-І-9, км.233+100, в посока ул. „Транспортна”, при разрешена максимална скорост от 50 км/ч за населено място, сигнализирана с пътен знак В-26, със система за видеоконтрол „TFR1-M” с № 510 е бил заснет л.а. марка „Дайхатсу Териос” с рег. № В 98 16 РН, който се движел със скорост от 92 км/ч. Въз основа на данните от техническото средство и след установяване собственика на автомобила, бил издаден електронен фиш за налагане на глоба за нарушение по чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗДвП.

Съдът намира жалбата за основателна, поради следното:

Предпоставка за издаване на електронен фиш, според разпоредбата на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, е установяването и заснемането на нарушението със стационарно техническо средство, функциониращо в отсъствие на контролен орган. В конкретния случай административното нарушение е установено посредством мобилна система за видеоконтрол „TFR1- M“ и следователно посочената разпоредба е неприложима, доколкото техническото средство се обслужва непосредствено от контролен орган. Предвид липсата на установените в чл. 189 от ЗДвП предпоставки, нарушението следва да се установи по общия ред със съставяне на акт за установяване на административно нарушение и да се издаде наказателно постановление- в този смисъл са разясненията, дадени с Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014 г. на ВАС по т.д. № 1/2013 г. Този ред не е спазен, поради което съдът приема, че в административнонаказателното производство е допуснато съществено процесуално нарушение. Същото не може да се отстрани във фазата на съдебния контрол и налага отмяна на електронния фиш. Ето защо съдът в настоящия си състав счита, че решението на БРС, с което оспореният фиш е потвърден, е неправилно и следва да се отмени.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд, тринадесети състав,

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 135 от 24.01.2014 г. по НАХ дело № 5105/2013 г. по описа на Районен съд- Бургас, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ електронен фиш, издаден от ОД МВР- Бургас, с който на основание чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗДвП е наложена на А.Д.П. с ЕГН ********** глоба в размер на 300 лева за нарушение, извършено на 10.10.2013 г. в 15.23 часа, в гр. Бургас, на път ПП-І-9, км.233+100, в посока ул. „Транспортна”, установено с автоматизирано техническо средство „TFR1-M” с № 510.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:          1.      

                                

2.