Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер 972         от   25.04.2013г.    град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, терти състав, на десети април две хиляди и тринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

   Председател: Чавдар Димитров

 

при секретаря С.Х. като разгледа докладваното от съдия Димитров административно дело номер 476 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.147, ал.3 от ДОПК.

Образувано е по жалба на П.Л.Б. – адвокат на „Душа”ЕООД, ЕИК ***; със седалище и адрес на управление гр.***, представлявано от В.И.М. – управител, против Решение № 35/01.02.2012г., произнесено от директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” (ДОДОП) гр.Бургас, с което е оставена без разглеждане жалбата на посочения адвокат срещу ревизионен акт №021201419/08.11.2012г., издаден от П.И.Г. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас. Иска от съда да отмени процесното решение. В съдебно заседание жалбоподателят П.Л.Б. в качеството му на адвокат на „Душа”ЕООД се явява лично, като поддържа жалбата на основания, изложени в нея.

Ответната страна – директор на ДОДОП гр.Бургас  - редовно уведомен, не се явява, не се представлява, не ангажира становище по жалбата.

 

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

На първо място трябва да се отбележи, че вероятно е налице техническа грешка в изписване датата на оспореното Решение № 35/01.02.2012г. – не е възможно същото да е издадено на 01.02.2012г., тъй като в него се описват действия, извършени доста след това- през октомври, ноември и декември същата година. Съдът приема, че датата на решението следва да се чете 01.02.2013г.

Жалбата е депозирана пред административния орган в срока по чл.147, ал.3 от ДОПК. Изхожда от надлежна страна и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

От фактическа страна по делото е установено, че със Заповед а възлагане на ревизия №1200847/09.05.2012г. е разпоредена ревизия на „Душа” ЕООД за периода 22.08.2008г. – 31.12.2009г. за корпоративен данък и за данък по чл.194-204 от ЗКПО и за периода 04.09.2008г. – 31.12.2009г. за данък върху добавената стойност. Впоследствие, със ЗВР №1201419/17.08.2012г. срокът на ревизията е удължен до 15.09.2012г. за извършената ревизия е съставен ревизионен доклад на основание чл.117 от ДОПК, а по-късно е издаден и ревизионен акт №021201419/08.11.2012г., като последният е връчен на упълномощен представителна дружеството на 14.11.2012г. В резултата на ревизията в тежест на дружеството са установени задължения за довнасяне за корпоративен данък в размер на 184 000,10 лева и лихви в размер на 71 183,66 лева. От представеният по делото пощенски плик на л.22 от делото се установява, че дружеството е изпратило на 28.112012г. жалба срещу цитирания ревизионен акт. С писмо изх.№ИТ-00-16979/1/07.12.2012г. ТД на НАП Бургас е препратило жалбата до директора на ДОДОП гр.Бургас.

Видно от събраните поделото доказателства, решаващият орган е изпратил Уведомление за отстраняване на нередовности изх.№04-Д-Ж-411-1/13.12.2012г. до дружеството чрез неговия адвокат, с което на жалбоподателя се дават указания да представи доказателства относно представителната власт на пълномощника да подава жалби против административни актове и извършването на тези действия пред дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр.Бургас или общо пред органите на НАП, като е определен 7-дневен срок за отстраняване на посочената нередовност. Уведомлението е изпратено по реда на чл.29, ал.4 от ДОПК на електронния адрес на адв.Б., като от последния е получено потвърждение на 13.12.2012г. по реда на чл.30, ал.6 от ДОПК. Аналогично, по електронен път, адв.Б. е представил изискваното пълномощно пред ТД на НАП с електронно писмо, изпратено от него на 27.12.2012г.

С оспореното Решение № 35/01.02.2012г., произнесено от директора на дирекция ДОДОП гр.Бургас, с което е оставена без разглеждане жалбата на адв. Б. срещу ревизионен акт №021201419/08.11.2012г., издаден от П.И.Г. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас, тъй като указаните нередовности не са отстранени в срок.

Недоволен от така постановеното решение за отказ, адв.Б. оспорва същото пред настоящия съдебен състав, като излага доводи, че уведомлението за отстраняване на нередовности не е връчено на надлежния адресат.

При извършената служебна проверка за законосъобразност на обжалваното решение, настоящият съдебен състав констатира, че същото е произнесена от компетентен орган, в изискуемата от закона форма и при спазване на административнопроцесуалните правила за неговото издаване, но в противоречие с приложимия материален закон. Този извод се налага по следните съображения:

Съгласно чл.147, ал.2 от ДОПК ако подадената жалба не е подписана, не е посочен актът или действието, против които се подава, или не е приложено пълномощно, когато жалбата се подава от пълномощник, решаващият орган уведомява жалбоподателя за отстраняване на нередовностите в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Когато недостатъците на жалбата не са отстранени в срок, производството се прекратява с решение на компетентния да я разгледа орган.

В настоящия случай органът по приходите изисква представяне на пълномощно от дружеството в полза на адв.Б., но вместо да уведоми затова самото дружество, продължава да води кореспонденция по електронен път именно с адв.Б., който към този момент не е бил надлежно упълномощен от търговеца. В този смисъл уведомяване на търговското дружество по надлежен ред не е реализирано от приходния орган, поради което не може да се твърди, че срокът за отстраняване на нередността е изтекъл. На практика същият не е започнал въобще да тече поради липсата на надлежно уведомяване за тази нередност. По делото липсват доказателства защо органът по приходите е приел, че следва да уведомява дружеството на електронния адрес на адв.Б., още повече, че данни за същия не са представени по официален начин от законен представител на самото дружество.

Определението на административния съд, което се постановява по реда на чл. 147, ал. 3 от ДОПК не подлежи на обжалване. В ДОПК не се съдържа изрична уредба относно влизането в сила на определението на административния съд, постановено в хипотезата на  чл. 147, ал. 3 от ДОПК. Съгласно § 2 от ДР на ДОПК, за неуредените с този кодекс случаи се прилагат разпоредбите на АПК и Гражданския процесуален кодекс (ГПК). По силата на предвиденото в чл. 88, ал. 3 от АПК актът за прекратяване на производството по административно обжалване може да се оспори в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба или протест пред съответния съд, който се произнася с определение, неподлежащо на обжалване. Определението на административния съд по своя характер представлява съдебен акт, постановен по частна жалба срещу акт на горестоящ административен орган за прекратяване на производството по административно обжалване, образувано по жалба срещу разпореждане за присъединяване. Субсидиарното приложение на АПК, обосновава извод за необжалваемост на определението на административния съд пред ВАС.

Предвид гореизложеното, сезираният съдебен състав намира, че жалбата е основателна и следва да се уважи с последващата от това отмяна на оспореното решение.

Мотивиран от това, Административен съд – гр.Бургас, трети състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 35/01.02.2012г., произнесено от директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” (ДОДОП) гр.Бургас, с което е оставена без разглеждане жалбата на „Душа”ЕООД, ЕИК ***; със седалище и адрес на управление гр.***, представлявано от В.И.М. – управител срещу ревизионен акт №021201419/08.11.2012г., издаден от П.И.Г. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: