Р Е Ш Е Н И Е  1480

 

Град Бургас, 10.08.2012г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А :

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХV-ти административен състав, на дванадесети юли през две хиляди и дванадесета година, в публично заседание, в състав :

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                    2. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора ГАЛИНА КОЛЕВА, като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА касационно н.а.х.д. № 476 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Л.В.Г., ЕГН **********, против решение № 198 от 2012г., постановено по н.а.х.д. № 4514 по описа за 2011г. на Районен съд – гр.Бургас, с което е потвърден електронен фиш за налагане на глоба серия К-0094186/17.09.2011г. на ОДМВР - Бургас, с който за нарушение на чл.21, ал.2 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) на касатора е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева, на основание чл.189, ал.4, във вр. с чл.182, ал.2, т.5 от ЗДвП.

Касаторът излага доводи за неправилност на първоинстанционното решение. Счита, че електронният фиш е незаконосъобразен, тъй като в него не е налице описание на нарушението, съгласно чл.189, ал.4 от ЗДвП, като не е посочена и дата на съставянето му. Твърди също, че не са събрани доказателства за преминати първоначална и последваща проверка на техническото средство към датата на установяване на нарушението. Намира, че изтъкнатите от него процесуални нарушения са от категорията на съществените и опорочават изцяло производството по ангажиране на административнонаказателна му отговорност. Моли съдът да отмени оспореното решение като незаконосъобразно и неправилно. Не представя нови доказателства. Редовно призован, не се явява и не се представлява в съдебно заседание.

Ответникът по касация, редовно призован, не се явява и не се представлява в съдебно заседание.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба. Намира решението на първоинстанционния съд за правилно и законосъобразно и пледира то да бъде оставено в сила.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че с деянието, описано в електронния фиш, касаторът е извършил нарушение на чл.21 от ЗДвП, за което правилно му е наложена глоба на основание чл.189, ал.4 от ЗДвП.

  Така постановеното решение е правилно. Макар с оскъдни мотиви, районният съд правилно е възприел фактическата обстановка, така както е описана в електронния фиш, считайки, че тя се подкрепя и от останалите събрани по делото доказателства.

От представената по делото снимка, направена с автоматизирано техническо средство № 003059049644, представляващо стационарна видео-радарна система за наблюдение и регистрация на пътни нарушения, тип „SITRAFFIC ERS 400”, се установява, че на 17.09.2011г. в 19.38 ч. притежаваният от касатора лек автомобил ФОЛКСФАГЕН ГОЛФ с рег. № B 7039 PX се е движил  на път II -99, кръстовище Атия, посока гр.Бургас със скорост 107 км/ч., измерена от техническото средство, при разрешена скорост за този участък – 60 км/ч. За безспорно установеното и заснето с техническо средство превишение на разрешената скорост, законосъобразно на касатора е издаден електронен фиш на основание чл.189, ал.4 от ЗДвП, с който е дадена правилна правна квалификация на извършеното нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП и е ангажирана административнонаказателната му отговорност на основание точната санкционна норма на чл.182, ал.2, т.5 от ЗДвП. Глобата, наложена на Л.В.Г. с електронния фиш, е определена правилно, тъй като тя е във фиксирания размер – 200 лева, предвиден в  цитираната санкционна разпоредба.

Касаторът не е ангажирал доказателства в подкрепа на твърдението си, че кръстовището на Атия не влиза в обхвата на ограничението, съгласно ЗДвП и ППЗДвП. В тази връзка фактът, че е било налице ограничение на скоростта – 60 км/ч. за това кръстовище, установен с приложената по делото снимка от техническото средство и с електронния фиш, не е опроверган.

Възражението на касатора, че липсват доказателства за преминати първоначална и последваща проверка на техническото средство е неоснователно предвид представеното по делото удостоверение за одобрен тип средство за измерване с № 09.10.4823, което е със срок на валидност - 06.10.2019г. и чийто номер е посочен в представената по делото снимка. 

Твърдението на касатора, че в електронния фиш не са посочени дата на съставянето му е неотносимо при преценка за неговата законосъобразност, тъй като тя не е сред реквизитите, изчерпателно изброени в чл.189, ал.4 от ЗДвП, съгласно която електронният фиш съдържа данни за: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката или мястото на доброволното й заплащане.

Неоснователно е и възражението, че във фиша не е посочен конкретен издател предвид разпоредбата на чл.189, ал.4 от ЗДвП, която предвижда, че фиш се издава в отсъствието на контролен орган при нарушение, установено и заснето с техническо средство. В разглеждания случай електронният фиш съдържа детайлно описание на извършеното нарушение – дата, точен час, място на извършване на нарушението и описание на обстоятелствата свързани с извършването му, което съответства на установеното и заснето със техническото средство, съгласно представената по делото снимка. Електронният фиш съдържа и всички други законоустановени реквизити, поради което изводът на районния съд в тази насока е правилен.

С оглед изложеното, като е потвърдил като законосъобразен процесния фиш, районният съд е постановил валидно, допустимо и правилно решение, което следва да бъде оставено в сила. Не се установиха наведените касационни основания за отмяна на оспореното решение, поради което съдът намира касационната жалба за неоснователна.  

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХV– ти административен състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 198/27.01.2012г., постановено по н.а.х.д. № 4514 по описа за 2011г. на Районен съд – гр.Бургас.

Решението е окончателно.

                                  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

  

 

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:     1./                                       

 

                                       2./