О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Бургас , 25.03.2011г.

 

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и пети март две хиляди и единадесета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело №476 по описа за 2011г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е образувано по жалба на Г.К.Д. против Решение № 40.17/ 21.10.2010г. на Общински съвет гр. Бургас.

            С решението на осн. чл. 21 т.11 от ЗМСМА и чл. 129 ал.1 ЗУТ е одобрен проект Актуализация- изменение на ПУП- ПРЗ на ж.к.”Славейков”- окончателен проект при условията на чл.16 от ЗУТ, ведно с правилата и нормите за неговото прилагане.

            Жалбоподателят твърди, че е „собственик на обект „Павилион за продажба на печатни произведения”, изграден върху бетонови основи, отбелязан под №2 на скицата, с идентификатор 07079.602.200.2, находящ се в гр. Бургас, ж.к. ”Славейков””, по кадастралната карта  и регистри на града, със застроена площ 14 кв.м., разположен в ПИ с идентификатор 07079.602.200. Намира оспорения акт за незаконосъобразен, тъй като собствения му павилион не бил нанесен в одобрения проект.

            Жалбата е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

            Заявените права на собственост, Г.К.Д., удостоверява с издадено Разрешение за строеж № 4129/ 01.11.1992г., което е издадено за временен фургон за продажба на печатни произведения к-с „Славейков” до бл. 55- 13,75 кв.м. съгласно чл.120 от ППЗТСУ.

            Това разрешение не доказва наличието на право на собственост или ограничено вещно право, върху недвижим имот, който е непосредствено засегнат от предвижданията на подробния устройствен план, както изисква разпоредбата на чл. 131 ал.1 ЗУТ. Ето защо за жалбоподателя не е налице правен интерес от оспорване на Решение № 40.17/ 21.10.2010г. на Общински съвет гр. Бургас.

Посоченият факт представлява пречка за развитие на допустим процес по настоящото дело, поради което то следва да бъде прекратено.

            Ето защо и на осн. чл. 157 т. 4 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

            Оставя без разглеждане жалбата на Г.К.Д. против Решение № 40.17/ 21.10.2010г. на Общински съвет гр. Бургас.

Прекратява производството по адм. дело № 476 /2011г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаването му.

           

                                                           СЪДИЯ:………………………………