О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

   

 

гр.Бургас, 09.04.2010г.

 

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на девети април, през две хиляди и десета година, в състав:

 

                                                                   СЪДИЯ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

като разгледа адм.д.№476 по описа за 2010г., за да се произнесе съобрази следното:

 

         Производството е образувано по жалба на „Марибор” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, представляван от С.Б.Б. – управител, подадена чрез адвокат Д.Д. против мълчалив отказ на кмета на Община Бургас да се произнесе по молба вх. № 70-М-1/04.01.2010г. С тази молба жалбоподателят е поискал да му бъде върнат депозит в размер на 1260 лв., внесен за участие в тръжна процедура обявена със заповед № 2515/18.09.2008г. на кмета на Община Бургас. В жалбата се твърди, че в продължение на три месеца след влизане в сила на заповедта, с която дружеството жалбоподател е определено за спечелило търга Община Бургас не изпълнявала задълженията си по чл.65, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с Общински имоти и вещи. Съгласно този текст Общината е длъжна да сключи договор с лицето спечелило търга в срок от 14 дни от влизане в сила на заповедта. Тъй като заповедта е била обжалвана, жалбоподателят е започнал да брои този срок от постановяването на окончателния съдебен акт – Определение № 11812/12.10.2009г. по а.д.№3832/2009г. на ВАС. След като  в този срок Общината не е сключила договор, жалбоподателят е приел, че тя се е дезинтересирала от сключването на такъв договор, поради което на 04.01.2010г. е подал молба за връщане на платения депозит, по която липсва произнасяне. С тези аргументи жалбоподателят, като счита, че последното представлява мълчалив отказ, иска от съда да го отмени, като незаконосъобразен и да върне преписката на Общината с указание за произнасяне по направеното искане за връщане на депозита.

Административен съд - Бургас, намира жалба за процесуално недопустима поради липса на предмет, по следните съображения:

За да се приеме че е налице мълчалив отказ, следва да се приеме, че искането за връщане на депозита представлява искане за издаване на административен акт, по което административния орган мълчи. В случая обаче искането за връщането на депозита няма административен, а гражданско-правен характер и непроизнасянето по него от страна на кмета на Община Бургас не представлява мълчалив отказ. Взаимоотношенията между спечелилия търга и органа – възложител в тази фаза от процедурата – подписване на договор или връщане на депозита, в случай, че спечелилият кандидат е изправен, общината няма интерес вече от сключването на договора, са отношения между равнопоставени субекти, и биха могли да бъдат уредени по общия исков ред, но не и по реда на административното правораздаване, с искане съдът да  върне преписката на Общината с указание за произнасяне по направеното искане за връщане на депозита

На основание изложените по-горе съображения, жалбата като процесуално недопустима следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено, поради което и на основание чл.159, т.1 от АПК, Административен съд гр.Бургас, 

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Марибор” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, представляван от С.Б.Б. – управител, подадена чрез адвокат Д.Д. против мълчалив отказ на кмета на Община Бургас да се произнесе по молба вх. № 70-М-1/04.01.2010г., като недопустима.

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№476/2010г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

Определението, може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му.

                         

                           СЪДИЯ: