О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 916

Бургас, 24.04.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, първи състав, на двадесет и четвърти април две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                    Председател: Панайот Генков

 

при секретаря Кристина Линова като разгледа докладваното от съдия Генков административно дело номер 475 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във вр. с чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).

Образувано е по оспорване на Областен управител на област Бургас, обективирано в Заповед № РД-09-8/15.02.2018 г. на решение, прието по т. 33 от заседание № 37 на Общински съвет Бургас, проведено на 30.01.2018 г., отразено в протокол входиран в Областна администрация Бургас с рег. № 61-00-13/05.02.2018г. със следния текст: „ІІІ В договора за продажба да бъдат включени минимум следните задължения за купувача: т. 10 При  прехвърляне правата по договора на трето лице, преди изтичане на 10-годишния срок, без съгласие от страна на общински съвет, същият се прекратява по право“. Твърди се, че оспорената т. ІІІ, подт. 10 е незаконосъобразна, тъй като противоречи на чл. 87, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите. Иска се отмяна на оспорената точка.

Съдът, като взе предвид доводите на страните, събраните по делото доказателства и съобрази закона, намира за установено от фактическа страна следното:

С докладна записка от 12.01.2018 г. кмета на Община Бургас е предложил на Общински съвет – Бургас на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 37, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи да вземе следните решения:

І. Да се извърши продажба чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от НРПУРОИВ, приета от Общински съвет – Бургас, на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІІІ в кв. 43 по действащия ПУП-ПРЗ на Промишлена зона „Север“, гр. Бургас, одобрен с Решение № 8/15.12.2006 г. на Общински съвет – Бургас, изменен с Решение № 32-42/18.03.2010 г. на Общински съвет – Бургас, целият с площ 5 862 кв.м., отреден „За складова база за строителни материали“, актуван с Акт № 8818/13.12.2017 г. за частна общинска собственост , съответен на ПИ с идентификатор 07079.605.246 по КККР на гр. Бургас, с площ 5 862 кв.м., при съседи: 07079.605.528, 07079.605.532, 07079.605.386, 07079.605.369, 07079.605.574, с начална тръжна цена в размер на 375 600 лева без ДДС.

ІІ. Участниците в тръжната процедура следва да предложат:

1. Размер на инвестиция в имота не по-малък от 1 000 000 лева.

2. Разкриване на минимум 7 нови работни места, след построяване на обекта в имота, предмет на продажба, като осигурят предложения брой работни места по трудов договор в изградения обект и ги поддържат за срок не по-кратък от 5 години.

ІV. В договора за продажба да бъдат включени минимум следните задължения за купувача:

1. Да не извършва промяна в предназначението на имота за срок от 10 години;

2. Да използва изграденият обект на 100 % за дейността, съгласно предназначението на имота по одобрен ПУП – ПРЗ;

3. Да изготви и представи в Община Бургас проектна документация в 4 месечен срок от датата на сключване на договора;

4. Да започне строителството в имота, предмет на продажба, не по-късно от 6 месеца от датата на издаване  на строително разрешение;

5. Да извърши строителството на обекта и да го въведе в експлоатация в срок – 12 месеца от датата на издаване  на строително разрешение;

6. Максимален срок за реализация на инвестицията – 2 години от датата на издаване  на строителното разрешение;

7. Да реализира заявения размер на инвестицията в предложените срокове;

8. Да се предвидят клаузи за разваляне на договора за продажба при неизпълнение на горепосочените условия;

9. Прехвърлянето на правата и задълженията, произтичащи от договора  за продажба на трето лице, преди изтичане на 10 годишния срок да става само след изричното съгласие на Общински съвет – Бургас;

10. При прехвърляне правата по договора на трето лице, преди изтичане на 10-годишиния срок, без съгласие от страна на общинския съвет, същият да се прекратява по право;

11. Да се предвидят неустойки в размер  минимум от 30 % от продажната цена за всички форми на неизпълнение задълженията по договора (за извършване промяна в предназначението и ползването на имота и изградения в него обект, за въвеждане в експлоатация на обекта в имота след предложения срок);

12. Да се предвиди неустойка за неосигуряване на предложените работни места – за всяко работно място до 30 % от установената средна годишна работна заплата за страната за съответната година, за всеки месец от неизпълнението;

13. Да се предвиди неустойка от минимум 30 % от продажната цена за неизпълнение размера на инвестицията.

Към докладната записка са приложени Акт № 8818/13.12.2017 г. за частна общинска собственост, Комбинирана скица № 512/08.12.2017 г. по действащ ПУП-ПРЗ, Градоустройствен анализ, Скица № 15-607146/30.11.2017 г. по КККР, издадена от СГКК – гр.Бургас, Пазарна оценка на имота, изготвена от независим лицензиран оценител и данъчна оценка.

С решение по т. 33 от Протокол № 37 от 30.01.2018 г. Общински съвет – Бургас е взел решение да се извърши продажба чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване  по реда на глава седма от НРПУРОИВ, приета от Общински съвет – Бургас на описания недвижим имот в докладна записка от кмета на Община Бургас, така както е направено предложението с докладната записка.

Със Заповед № РД-09-8 от 15.02.2018 г. Областен управител на област Бургас е оспорил решението, прието по т. 33 от протокол № 37 от 30.01.2018 г. на Общински съвет Бургас, в частта със следния текст: „ІІІ В договора за продажба да бъдат включени минимум следните задължения за купувача: т. 10 При  прехвърляне правата по договора на трето лице, преди изтичане на 10-годишния срок, без съгласие от страна на общински съвет, същият се прекратява по право“.

С докладна записка от 26.02.2018 г. кметът на Община Бургас е предложил на общински съвет Бургас на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост  да вземе следното решение: „Изменя решения на Общински съвет – Бургас, взети по т. 32, т. 33 и т. 44 от дневния ред на проведеното на 30.01.2018 г. заседание (Протокол № 37), в частта на точка ІІІ, подт. 10, както следва: „В договора за продажба да бъдат включени минимум следните задължения: 10. При прехвърляне на правата по договора на трето лице, преди изтичане на 10 годишния срок, без съгласие от страна на общинския съвет, същият се разваля по реда, определен в действащото законодателство на Република България“.

С решение по т. 29 от протокол № 38 от 27.02.2018 г. Общински съвет – Бургас е изменил решения на Общински съвет – Бургас, взети по т. 32, т. 33 и т. 44 от дневния ред на проведеното на 30.01.2018 г. заседание (Протокол № 37), в частта на точка ІІІ, подт. 10, както следва:

„В договора за продажба да бъдат включени минимум следните задължения:

10. При прехвърляне на правата по договора на трето лице, преди изтичане на 10 годишния срок, без съгласие от страна на общинския съвет, същият се разваля по реда, определен в действащото законодателство на Република България“.

С молба с вх. № 3151 от 19.03.2018 г. по описа на Административен съд – Бургас от процесуалния представител на Общински съвет – Бургас е направено искане на основание чл. 159, т. 3 от АПК за оставяне без разглеждане оспорването на Областен управител – Бургас против решение по т. 33, в частта му по т. ІІІ, подт. 10 от Протокол 37/30.01.2018 г. на Общински съвет Бургас и прекратяване на образуваното съдебно производство.

Съдът намира, че е налице хипотезата на чл. 159, т. 3 от АПК и жалбата следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на нея съдебно производство да се прекрати.

Съгласно разпоредбата на чл. 159, т. 3 от АПК жалбата или протестът се оставя без разглеждане, а производството по делото, ако е образувано, се прекратява, когато оспореният административен акт е оттеглен. Разпоредбата на чл. 156, ал. 1 от АПК предвижда, че при всяко положение на делото със съгласието на останалите ответници административният орган може да оттегли изцяло или частично оспорения акт или да издаде акта, чието издаване е отказал. Тази норма не въвежда конкретни изисквания за начина, по който следва да бъде извършено оттеглянето, но същото трябва да е ясно и несъмнено и не трябва да има съмнение във волята на органа. В настоящия случай по делото е представено решение на Общински съвет – Бургас по т. 29 от протокол № 38 от 27.02.2018 г., с което е изменено решение на Общински съвет – Бургас по т. 33 от дневния ред на проведеното на 30.01.2018 г. заседание (протокол № 37), в частта на точка ІІІ, подт. 10 както следва: „В договора за продажба да бъдат включени минимум следните задължения:

10. При прехвърляне на правата по договора на трето лице, преди изтичане на 10 годишния срок, без съгласие от страна на общинския съвет, същият се разваля по реда, определен в действащото законодателство на Република България“.

Предвид факта, че оспореното решение, прието по т. 33 от протокол № 37 от 30.01.2018 г., в частта на т. ІІІ, подт. 10 е изменено с друго такова решение на Общински съвет – Бургас, описано по-горе съобразно мотивите на Заповед № РД-09-8 от 15.02.2018 г. на Областен управител на област Бургас, то в настоящият случай изменението на акта представлява по своята същност оттегляне на същия. Оттеглянето е направено до първото по делото съдебно заседание, поради което не се изисква съгласие на жалбоподателя за оттеглянето. Въпреки това следва да се отбележи, че от процесуалния представител на жалбоподателя също е направено искане за прекратяване на делото по чл. 159, т. 3 от АПК, тоест същият е съгласен с оттеглянето. Други ответници по делото, освен Общински съвет Бургас, не са конституирани, поради което не следва да се изисква тяхно съгласие за оттеглянето. Следователно са налице предпоставките на чл. 159, т. 3, вр.  чл. 156, ал.1 от АПК и жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 159, т. 3 от АПК, Бургаският административен съд, първи състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определението си от 21.03.2018 г. за даване ход по същество.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областен управител на област Бургас, обективирана в Заповед № РД-09-8/15.02.2018 г. против решение, прието по т. 33 от заседание № 37 на Общински съвет Бургас, проведено на 30.01.2018 г., отразено в протокол входиран в Областна администрация Бургас с рег. № 61-00-13/05.02.2018г. със следния текст: „ІІІ В договора за продажба да бъдат включени минимум следните задължения за купувача: т. 10 При  прехвърляне правата по договора на трето лице, преди изтичане на 10-годишния срок, без съгласие от страна на общински съвет, същият се прекратява по право“.

ПРЕКРАТЯВА производство по административно дело № 475 по описа за 2018 г. на Административен съд – Бургас.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

           

 

                                                                                                СЪДИЯ: