ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 06.06.                                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шести юни                                                две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 475 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:42 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Деспред“ АД, редовно призован, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – началник на Митница гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юк. Л., с представено по делото пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

 

юк. Л.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Дава ход на делото и го докладва.

Делото е образувано по повод Решение № 2223 от 22.02.2017 г., постановено по административно дело № 7746 от 2016 г. на Върховен административен съд гр.София, с което е отменено Решение № 808 от 25.04.2016 г. постановено по административно дело № 1396 от 2015 г. по описа на Административен съд гр. Бургас и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Първоначалното производство е било образувано по повод жалба от „Деспред“ АД против решение № 32-94802/26.05.2015 г. на началника на Митница Бургас, потвърдено с решение Р-303/32-124541/01.06.2015 г. на директора на Агенция „Митници“, с което е отхвърлено искането на жалбоподателя да му бъдат възстановени суми, представляващи митни сборове за задействан транзит МRN 11 BG00100700123430.

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с вх. № 5499/31.05.2017 г. от процесуалния представител на жалбоподателя, в която същия заявява ,че поддържа подадената жалба. Няма доказателствени искания, като е формулирано искане да бъде уважена жалбата по подробно изложените доводи и аргументи. Формулирано е и искане за присъждане на направените по делото съдебно-деловодни разноски.

 

юк. Л.: Оспорвам жалбата. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът с оглед становището на страните и поради липсата на формулирани доказателствени искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените до момента писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

юк. Л.: Уважаеми г-н председател, моля да оставите жалбата без уважение, като неоснователна и недоказана. Моля да потвърдите изцяло издаденото от началника на Митница – Бургас решение. В конкретния случай липсва спор, че транзитната операция, задействана на МП „Пристанище Бургас – център“ не е завършена по установения ред.  Не са налице основания за възстановяване на заплатените от „Деспред“ ад в качеството му на отговорно лице по транзитна операция суми предвид обстоятелството, че не е налице в конкретния случай отпаднало основание. По никакъв начин стоката, за която се твърди, че е задействана нова транзитна операция от Митническо бюро - Варна не може да бъде идентична и не е идентична със стоката по транзитната операция. Относно представеното писмо от фирмата изпращач същото е частен документ и като такъв не се ползва с доказателствена сила.

Предвид горното моля да потвърдите изцяло решението на началника на Митница – Бургас като правилно и законосъобразно и да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,48  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: