ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 11.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  единадесети април                               две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 475 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МОНОЛИТ” ООД, чрез представителя Васил Божидаров Терзийски, редовно  и своевременно призован, изпраща за представител адв.С.Т.,  редовно упълономощен, с представено пълномощно  в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно и своевременно призован, изпраща за представител ю.к.М.Й. с представено в днешното съдебно заседание пълномощно.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.С.Т.: Да се даде ход на делото.

Ю.к.М.Й.: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

         На основание чл.145, ал.3 от ГПК, във връзка с пар.2 от ДР на ДОПК, съдът извърши доклад по делото.

Образувано е по жалба от „МОНОЛИТ“ ООД, ЕИК 102072273, със седалище и адрес на управление: област Бургас, община Созопол, гр.Черноморец, ул.“Славянска“ № 10, представлявано от Васил Божидаров Терзийски против Ревизионен акт № Р-02000215003474-091-001/30.11.2015г., издаден от Д.И.В. на длъжност началник сектор „Ревизии“, възложил ревизията и А.Т.М. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Бургас - ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 33/09.02.2016г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас при ЦУ на НАП.

Иска се обявяване нищожността на Ревизионния акт или отмяната му изцяло като незаконосъобразен.

Съдът посочва, че в тежест на административния  орган е да докаже съществуването  на фактическите и правни основания за издаването на оспорения ревизионен акт, а в тежест на жалбоподателя е да докаже съществуването на  някои от основанията предвидени в разпоредбата на чл.146 от АПК, обосноваващи незаконосъобразността на оспорения административен акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

         Адв.С.Т. - Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания.

Ю.к.М.Й.- Оспорвам  жалбата. Моля да се приеме административната  преписка, като считам, че в мотивите на решението на Директора на  дирекция „ОДОП” са изложени фактическите  и правни основания за издаването  на ревизионния акт. Моля да приемете като доказателство по делото заповед № РД-2/05.01.2015 год., с която са упълномощени  органите за възлагане на ревизии, понеже има такова искане. Моля да ми се даде възможност  да представя заповедта за отпуск Д. В., който е титуляр  за възлагане  на ревизии  за времето, през което  е издадена  заповедта от неговия заместник.Заповедта за възлагане на ревизия е издадена  на 15.05., а на тази  дата Д. В.  е бил в отпуск.  Моля да ми се даде възможност  да представя тази  заповед. В Ямбол лицето, което  отговаря за отдел „Човешките ресурси” е на обучение,  а тя се съхранява в ИРМ гр.Ямбол.

Адв.С.Т.- Нямам претенции, относно твърденията, които изложи процесуалния представител на ответната страна  и по конкретно не възразявам  и не смятам за необходимо да се представят доказателства, относно обстоятелството  дали  Д.В. е бил в отпуск. Това не от  значение за законосъобразността на оспорения от мен акт.

Ю.к.М.Й. - Оттеглям  направеното искане да ми бъде дадена възможност  да представя  заповедта  за отпуск.

Съдът намира, че представената  заповед №РД-2/05.01.2015 година на Директора на  ТД на  НАП  гр.Бургас следва да бъде приета като  доказателство по  делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА  и ПРИЛАГА представената  Заповед №РД-2/05.01.2015

година на Директора на  ТД на  НАП  гр.Бургас.

Адв.С.Т. -  Нямаме други   искания, да се приключи събирането на доказателства.

Ю.к.М.Й.-Нямам други   искания, да се приключи събирането на доказателства.

Съдът  намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

Адв.С.Т.- Моля да постановите  решение, с което да уважите жалбата ни. Претендираме  направените по делото разноски. Представям  списък на направените разноски, съгласно чл.80 от ГПК. Моля за срок  за писмени бележки.

Ю.к.М.Й. - Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна,  по съображения подробно изложени в решението на Директор на дирекция „ОДОП”. Моля  за ю.к. възнаграждение в размер  1058 лева.

Съдът дава възможност  на процесуалния  представител  на жалбоподателя  да представи по делото писмени бележки в 7-дневен  срок от днес.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:44 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: