Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 780

 

гр. Бургас, 30. 04. 2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Бургаският административен съд, ХV-ти състав, на двадесет и трети април през две хиляди и петнадесета година, в открито заседание, в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдия Луканов КНАХ дело № 475/2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба подадена от А.З.И. ***, срещу решение № 28/03.02.2015 г., постановено по НАХ дело № 910 по описа за 2014 г. на Районен съд Несебър, наказателен състав, в частта, с която е потвърдено наказателното постановление, с което за нарушение на чл. 139, ал.5 от ЗДвП на касатора е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лв. Касаторът счита за неправилно решението в обжалваната част. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК. Иска отмяна на съдебния акт и да се отмени изцяло наказателното постановление. В открито съдебно заседание касаторът не се явява, не се представлява и не сочи нови доказателства. 

Ответникът – началник на Районно управление „Полиция“ – гр. Несебър, не се явява и не се представлява в открито съдебно заседание, не изразява становище по касационната жалба и не сочи нови доказателства.

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на първоинстанционното съдебно решение в обжалваната част.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срок, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалване.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

С решението си състав на Районен съд Несебър е отменил наказателно постановление (НП) № 14-0304-003056/24.10.2014г. на началника на РУП Несебър при ОД на МВР-Бургас, в частта в която на А.З.И. е наложена „глоба” в размер на 20 (двадесет) лева на основание чл.185 от ЗДвП за нарушение по чл.157 ал.6 от ЗДвП. Потвърдил е НП № 14-0304-003056/24.10.2014г. на началник на РУП Несебър при ОД на МВР-Бургас в останалата му част, като правилно и законосъобразно.

За да постанови решението си в обжалваната част първостепенният съд е приел, че на 09.10.2014г. около 16.55 часа на Главен път Е-87, № І-9, на км.205.2 посока Бургас, след кръстовище за гр.Несебър, А.З.И. бил спрян за проверка като водач на МПС, марка „Опел”, модел „Вектра” с рег.№ В 2749 КТ, собственост на И.Г., като при проверката било установено, че водачът не е заплатил винетна такса и няма съответен винетен стикер. Приел е, че жалбоподателят е извършила административно нарушение по чл. 139 ал.5 от ЗДвП, за което му е съставен акт № 295749/09.10.2014г., а по-късно въз основа на него е издадено и обжалваното наказателно постановление. Съдът е приел също, че нарушението е извършено и установено в пътен участък, който е бил регулиран с пътен знак указващ задължение за водачите на МПС да управляват такива след заплащане на винетна такса, доказуемо с валиден винетен стикер, а на санкционирания му е вменено задължението по чл.139 ал.5 от НК, което е посочено в акта и НП. Преценил е, че обжалваното наказателно постановление е издадено при спазване изискванията на чл.57, ал.1 от ЗААН, тъй като съдържа изискуемите реквизити.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Съдебното решение, в обжалваната част, е съобразено с материалния закон, процесуалните правила и е обосновано.

При правилно изяснена фактическа обстановка, районният съд е постановил правилен и законосъобразен съдебен акт, като изложените в същия аргументи се споделят изцяло от касационната инстанция и не следва да бъдат преповтаряни.

Според разпоредбата на чл.139, ал.5 от ЗДвП движението на определените в Закона за пътищата пътни превозни средства по републиканските пътища се извършва след заплащане на винетна такса по реда на чл.10, ал.1, т.1 от Закона за пътищата. Неизпълнението на това задължение е скрепено със санкция - глоба за водача в размер от 300 лева (чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП). В настоящия случай първостепенният съд е анализирал подробно доказателственото значение на релевантните за спора юридически факти и изводът му, че деянието е съставомерно е правилен и обоснован. Безспорно е установено по делото, че на посочената в НП дата А.З.И. е управлявал лек автомобил в пътен участък от републиканската пътна мрежа, на международен път Е 87, на главен път І-9, извън населено място, без да е заплатил винетна такса, поради което отговорността му е ангажирана законосъобразно. Пътят, на който е установено административното нарушение, е включен в Приложение № 1 и Приложение № 2 към Решение № 945 на МС от 01.12.2004 г. за утвърждаване на списък на републиканските пътища, приемане на списък на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса. Наложеното наказание по вид и размер е в съответствие със закона, поради което обжалваното постановление е законосъобразно и обосновано.

Възраженията на касатора са неоснователни.

Касационният съдебен състав приема, че мястото на нарушението е ясно и недвусмислено посочено, а касаторът дори не е направил възражения при съставянето на акта, послужил за издаване на оспореното наказателно постановление или в тридневния срок от подписването му. Следва да се отрази, че посочването на „ГП 1-9 Е-87 205.2 км. след кръстовището за Несебър, посока Варна-Бургас“ конкретно сочи мястото на което е извършено административното нарушение, поради което и не може да се приеме, че административно-наказващият орган е допуснал съществено процесуално нарушение. 

По изложените съображения касационният съдебен състав приема, че не са налице касационни основания за отмяна и решението в обжалваната част, което, като постановено в съответствие с действащите правни норми, следва да се остави в сила.

В останалата част, решението на районния съд е влязло в сила, тъй като не е обжалвано.

Така мотивиран и на основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV-ти състав

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 28 от 03.02.2015 година, постановено по НАХ дело № 910/2014г. по описа на Районен съд Несебър, в обжалваната част.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

 

                                                                                  2.