Р Е Ш Е Н И Е

 

                          Номер 1223         Година 06.07.2012         Град Бургас

 

     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХV състав, на четиринадесети юни две хиляди и дванадесета година, в публично заседание, в състав:

                              

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станимир ХРИСТОВ                                                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1. Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                             2. Чавдар ДИМИТРОВ

 

Секретаря Г.Ф.

   Прокурор Желязко Георгиев

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 475 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от Н.Б.Т. *** против решение № 54/23.01.2012г. постановено по н.а.х.д. № 4527 по описа за 2011г. на Районен съд гр.Бургас. Съдебното решение се обжалва като издадено в  противоречие с материалния закон, като се счита, че не са налице предвидените законови предпоставки за издаване на електронния фиш и същият следва да бъде отменен като незаконосъобразен. В жалбата се прави искане за отмяна на съдебния акт.

ОтветникътНачалник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр.Бургас редовно уведомен, не изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и потвърждаване на съдебния акт.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е неоснователна.

С обжалваното решение Районен съд гр.Бургас е потвърдил електронен фиш Серия К № 0118851 на ОД на МВР гр.Бургас, с което за нарушение на чл.21, ал.1 от Закона за движение по пътищата, установено с автоматизирано техническо средство и на основание чл.189, ал.4 вр. чл.182, ал.1, т.3 от с.з. на касатора е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева. За да постанови решението си съдът е намерил, че съгласно изискванията на чл.189, ал.4 от ЗДвП в случая са налице законоустановените реквизити на електронния фиш, като в съответствие с ал.5 от същата разпоредба е изпълнена и процедурата по изпращането му на лицето. Съдът е преценил, че не са налице формални предпоставки за отмяна на електронния фиш, тъй като при реализиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. По същество е намерил, че скоростта, с която се е движил жалбоподателя е установена със система, която е одобрена по предвидения ред и резултатите от нея могат да се ползват, като годно доказателство, поради което е приел, че нарушението е доказано по несъмнен начин и електронния фиш се явява законосъобразно издаден.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Възраженията на касатора са неоснователни. Настоящата инстанция споделя мотивите на районния съд довели до потвърждаване на издадения електронен фиш, като намира, че са спазени всички предпоставки касаещи неговото издаване.

Отговорността на касатора е ангажирана за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП, с която разпоредба е въведена забрана на водача на пътно превозно средство при избиране скоростта на движение да превишава определените в нормата стойности.

Предвид събраните по делото доказателства безспорно се установява съставомерност на констатираното нарушение, тъй като автомобилът и заснет при движение със скорост от 74 км/ч от автоматизирано техническо средство № 0503. Превишението е от 24 км/ч на разрешената скорост от 50 км/ч и попада в стойностите определени в нормата на чл.182, ал.1, т.3 от ЗДвП, съгласно която размерът на глобата, за превишение от 21 до 30 км/ч в населеното място е 100 лева.

Електронният фиш е издаден на основание чл.189, ал.4 вр. с чл.182, ал.1, т.3 от ЗДвП, съгласно които разпоредби „При нарушение, установено и заснето с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение”, с оглед на което съдът намира, че напълно законосъобразно е ангажирана административнонаказателната отговорност на касатора на соченото основание.

Следва да се отбележи, че в обжалваният електронен фиш изрично е цитирана дадена от законодателя възможност на санкционираното лице на основание чл.189, ал.5 от ЗДвП в 14-дневен срок да предостави писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението и копие на свидетелството му за управление на МПС, въз основа на които да се анулира издадения фиш. В законоустановения срок такива действия не са предприети от страна на лицето, поради което с оглед нормата на чл.188, ал.2 от ЗДвП, правилно е била санкциониран, в качеството му на собственик на МПС. 

С оглед изложеното и на основание  чл.221, ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, първоинстанционното решение, като правилно и законосъобразно, следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, ХV-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 54/23.01.2012г. постановено по н.а.х.д. № 4527 по описа за 2011г. на Районен съд гр.Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.                                 

 2.