Р Е Ш Е Н И Е

 

          688                                 11.04.2018 г.                                      гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на петнадесети март, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

                                                                     2. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

секретар:  Й. Б.

прокурор: Андрей Червеняков

Като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КАН дело № 474 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН, вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационната жалба от И.Д.И.,***, против Решение № 8 от 12.01.2018г., постановено по НАХД № 1031 по описа на Районен съд – Царево за 2017г., с което е потвърдено Наказателно постановление № 17-4635-000338/04.09.2017г. на началник група на ОД на МВР – Бургас, РУ-Приморско, с което на И.Д.И., за нарушение по чл.139, ал.5 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), на основание чл.179, ал.3, т.2 от ЗДвП е наложено адм. наказание – глоба в размер на 1 500.00 лв.

Иска се отмяна на атакуваното решение и на потвърденото с него наказателно постановление. Твърди се, че решението на първоинстанционния съд е постановено при съществени нарушения на административнопроцесуалните правила и противоречие с материалния закон.

В съдебно заседание касаторът, редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

Ответникът по касацията – РУ Приморско към ОД на МВР – Бургас, редовно и своевременно уведомен, не се явява и не се представлява.

Участващият в процеса представител на БОП счита, че касационната жалба е неоснователна и решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява основателна поради следните съображения:

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Настоящият съдебен състав намира, че посочените в касационната жалба доводи, за допуснати процесуални нарушения са основателни.

Съдът в изпълнение на задълженията си  за контрол по законосъобразността на образуването и провеждането на административно наказателното производство установи, че в хода на адм. наказателното производство са били допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, а именно липсва място на извършване на нарушението, както в АУАН така и в НП. Посочен в АУАН е само номера на пътя - ВП ІІ, км.99, а в НП липсва дори посочен републикански път, указана е само посоката към гр.Бургас. На кой републикански път (защото път ВП ІІ по приетото от МС решение № 945/2004г. не съществува), коя част от същия, на територията на коя община е било осъществено нарушението, в границите на населено място или не (факт също от съществено значение обективната страна) не е ясно. Мястото на извършване на нарушението е съществен елемент от обективната съставомерност на всяко нарушение и не посочването му винаги съставлява съществено нарушение на процесуалните правила, тъй като води до грубо нарушаване правото на защита на привлеченото към административнонаказателна отговорност лице.

Мястото на извършване на нарушението е от съществено значение, както за териториалната компетентност на актосъставителя и АНО, така и за местната подсъдност в случай на съдебен контрол.

С оглед на изложеното по-горе съдът намира, че направеното от касатора възражение е основателно, атакуваното НП е издадено при допуснати съществени нарушения на процесуални правила и като такова следва да бъде отменено само на това основание.

Като е приел обратното, първоинстанционният съд е постановил неправилен съдебен акт, който следва да бъде отменен. По същество – следва да бъде отменено и наказателното постановление.

 Поради тези съображения и на основание чл.221 и чл.222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 8 от 12.01.2018г., постановено по НАХД № 1031 по описа на Районен съд – Царево за 2017г. и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-4635-000338/04.09.2017г. на началник група на ОД на МВР – Бургас, РУ-Приморско, с което на И.Д.И., за нарушение по чл.139, ал.5 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), на основание чл.179, ал.3, т.2 от ЗДвП е наложено адм. наказание – глоба в размер на 1 500.00 лв.

 

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: 1.                

 

  

   2.