ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 622                             дата 07 април 2016 год.                   Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 07 април 2016 год.,

в следния състав:

 

                                                                                               Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: Кристина Линова

Прокурор: ………………………….  

       

разгледа адм. дело № 474 по описа за 2016  год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Съдът е сезиран с жалба, подадена от „Калиакра 12“ ООД, гр.Каварна против Заповед № РД-985/25.01.2016г. на изпълнителния директор на ИАРА, с която са определени условията за улов на калкан за 2016г., определени са критериите за допустимост на лицата и корабите, които имат право да получат индивидуални квоти за улов и да риболовстват калкан през 2016г., определени са критериите за оценка на лицата, подали заявление за индивидуална квота, определени са правила за разпределение на индивидуалните квоти, както и са определени правила за риболов на калкан през 2016г., приложими за всички лица, на които са определени индивидуални квоти. Заповедта има характер на общ административен акт, поради което е местно подсъдна на настоящия съд, съобразно нормата на чл.133, ал.3 от АПК.

Жалбата е процесуално недопустима за разглеждане, поради липса на правен интерес у жалбоподателя от воденото оспорване, поради следните мотиви:

В раздел І от Заповед № РД-985/25.01.2016г. на изпълнителния директор на ИАРА са определени условията за улов на калкан за 2016г., като видно от т.1, на основание чл.30, ал.9 от ЗРА, посочено е, че индивидуалните квоти за улов на калкан за членове на организациите по чл.10в от ЗРА ще бъдат определяни и предоставяни от самите организации, като общото количество улови (риболовни възможности) е определено в размер на 34,4 тона, което количество се разпределя между двете организации, както следва: за сдружение „Черноморски изгрев“ – 24,350 тона, а за АПРП „БГ ФИШ“ – 10,050 тона. В т.2 са определени броя на индивидуалните квоти, които да се разпределят от организациите.

Жалбоподателят „Калиакра 12“ ООД посочва, че е член на сдружението „Черноморски изгрев“, като с процесната заповед е намалено първоначално определеното с проекта разпределение и за сдружението е определено по-малко количество улови, което от своя страна би рефлектирало и върху разпределянето на количествата улов измежду членовете на сдружението, респ. върху възможностите на дружеството-жалбоподател.

Право да оспорват административния акт имат лицата, чиято правна сфера се засяга пряко и непосредствено от последиците на акта. Правният интерес у жалбоподателя от воденото оспорване не е пряк и непосредствен -  по същество той оспорва определеното количество улов за сдружението „Черноморски изгрев“, което според него административният орган е намалил, а това би оказало влияние при вътрешното разпределяне на количествата улов  измежду членовете на сдружението. По този начин оспорването се явява опосредено и в този смисъл правният интерес не е пряк и непосредствен. Пряко засегнатият субект в случая би бил сдружението „Черноморски изгрев“ по отношение на което е одобрено определено количество улови и в този смисъл то разполага с активната процесуална легитимация да оспори издадената заповед. Отделните членове на сдружението нямат определена индивидуална квота за улов на калкан за 2016г. с процесната заповед, тъй като това се определя впоследствие от самото сдружение и в този смисъл за членовете на сдружението не е налице изискуемия пряк правен интерес от водене на оспорването.

На основание изложените мотиви жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото – да се прекрати,        поради което и на основание чл.159, т.4 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Калиакра 12“ ООД, гр.Каварна, ул.“Шипка“ № 4 против Заповед № РД-985/25.01.2016г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 474/2016г. на Административен съд Бургас.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                   СЪДИЯ: