Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    862/15.05.2015            град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, тринадесети състав, на шестнадесети април две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

  Членове:   1. Станимира Друмева  

                      2. Златина Бъчварова

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор А.Ч., като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело номер 474 по описа за 2015 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба от „Странджа Еко Тур“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в ***, представлявано от управителя М. П. С. против решение № 9/2015г., постановено по НАХД № 263/2014г. по описа на Районен съд – Малко Търново, с което е изменено издаденото от Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ - Бургас наказателно постановление № 02-02024548/24.04.2014г. и наложената на касатора глоба в размер на 3 000 лева на основание чл.414, ал.3 от КТ е намалена на 1 500 лева за нарушение на чл.63, ал.2 от КТ.  Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и да отмени наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът се представлява от адвокат М.И..

Ответникът – Директор на Дирекция „Инспекция по труда“, не се явява и не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас изразява становище за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба изхожда от надлежна страна, подадена е в срока по чл.211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд – Малко Търново е образувано по жалба на „Странджа Еко Тур” ЕООД против наказателно постановление № 02-02024548/24.04.2014г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което на дружеството, в качеството му на „работодател” е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева, за това, че е допуснал до работа в обект механа „Белите къщи”, находящ се в гр.Малко Търново, ул. ”Георги Кирков” №16, лицето Д.Х. С.на длъжност „сервитьор” преди да й бъде предоставено копие от уведомлението по чл.62, ал.3 от КТ. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт състав на Районен съд – Малко Търново изменя наказателното постановление и намалява размера на санкцията към установения минимум в КТ. За да постанови това решение, съдът приема, че от анализа на доказателствата се установява, че на 10.01.2014 г. работникът Д. Х. С. не е имала сключен писмен трудов договор със „Странджа Еко Тур“ ЕООД и е извършвала трудова дейност в обекта. Приема за безспорно установено извършеното нарушение по чл.63, ал.2 от КТ.

Решението на Районен съд – Малко Търново е неправилно и следва да се отмени.

Съгласно чл.63, ал.2 от КТ, работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му предостави документите по ал.1 – екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл.62, ал.3 от КТ, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите. Санкцията за нарушение на посочената разпоредба е предвидена в чл.414, ал.3 от КТ, съгласно който, работодател, който наруши разпоредбите на чл.62, ал.3 се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1 500 лв. до 15 000 лв.

В настоящия случай от доказателствата по делото се установява, че на 10.01.2014г. служители на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Бургас, извършили проверка за спазване на трудовото законодателство в механа „Белите къщи”, находяща се в гр.Малко Търново, ул. „Георги Кирков” № 16. При проверката е установено, че Д.С. е зареждала масите с прибори. При проверката Стоянова е попълнила и справка по чл.402 от КТ, в която вписала, че работи като общ работник в обекта от 10.01.2014г., но в графата за размер на възнаграждението записала, че не знае все още тази информация.

Впоследствие управителят на дружеството - работодател е представил граждански договор № 03/08.01.2014г., сключен между „Странджа Еко Тур“ ЕООД - възложител и Д. Х. С. - изпълнител, с който възложителят възлага, а изпълнителят приема да изпълни  следната работа: сервитьор за периода 09.01 – 10.01.2014г. с място на изпълнение механа „Белите къщи“ в гр.Малко Търново; трудов договор № 25/13.01.2014г., сключен между „Странджа Еко Тур” ЕООД и Д. Х.С.за длъжността „сервитьор” в механа „Белите къщи”, считано от 13.01.2014г.;  уведомление по чл.62, ал.3 от КТ, прието в ТД на НАП-гр.Бургас в 09,47 часа на 13.01.2014 г.

От така представените доказателства се установява, че към 10.01.2014г. Х. С.не е имала сключен трудов договор и това не е спорно между страните. Сключването на трудов договор е предпоставка, за да се връчи уведомление по чл.62, ал.3 от КТ, т.е ако няма сключен трудов договор няма как работодателят да връчи  и уведомлението по чл.62, ал.3 от КТ. Предвид изложеното на работодателя не може да се ангажира отговорността за това, че е допуснал лицето до работа без да връчи уведомление, тъй като такова уведомление следва да бъде подадено пред органите на ТД на НАП само при сключен трудов договор.

Предвид гореизложеното, решението на Районен съд – Бургас се явява неправилно и следва да се отмени.

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, ХІІІ състав

 

 

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 9/2015г., постановено по НАХД № 263/2014г. по описа на Районен съд – Бургас И ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 02-02024548/24.04.2014г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………........

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1……………………....

 

 

2……………………...