Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:         1253                      04.07.2014г.                             гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                          ХVІ-ти състав

На двадесет и шести юни,                             две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:        Румен Йосифов

Членове:           1. Любомир Луканов

                           2. Атанаска Атанасова

 

Секретаря: Г.Ф.

Прокурор: Андрей Червеняков

Като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 474 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.ІІ от ЗАНН, вр. чл.348 от НПК, вр. с чл.208-228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба подадена от В.М.М.,***, срещу решение № 220 от 07.02.2014г., постановено по н.а.х.д. № 4653/2013г. по описа на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 3193/23.08.2013г. на началника на сектор ПП при ОДМВР-Бургас. С наказателното постановление за нарушение на чл.315, ал.1, т.1 от КЗ на В.М.М. е наложено административно наказание: глоба в размер на 400лв. Касаторът счита, че при издаване на акта за установяване на административно наказание (АУАН) и наказателното постановление (НП) са допуснати съществени процесуални нарушения, в акта не е посочена точно нарушената правна норма, което е нарушило правото му на защита и съществува противоречие между описаното нарушение в акта и това в наказателното постановление. С жалбата се иска отмяна на решението и решаване на делото по същество, като се отмени издаденото наказателно постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание касаторът се представлява от редовно упълномощения адвокат К., който поддържа жалбата на изложените основания.

Ответникът – началник на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Бургас, редовно уведомен, не се явява пред съда, не изпраща представите и не изразява становище по касационната жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд в настоящия си състав намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна, а обжалваното решение е правилно и законосъобразно. 

С него Районен съд Бургас е потвърдил НП № 3193/23.08.2013г. на началника на сектор ПП при ОДМВР-Бургас, с което за нарушение по чл.315, ал.1, т.1 от КЗ, на основание същата разпоредба на касатора е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400 лева. За да постанови решението си съдът е приел, че при съставяне на АУАН и при издаване на НП са спазени изискванията на чл.40, 42 и чл.57 от ЗАНН, като в същите нарушението е описано достатъчно ясно за да може нарушителят да разбере какво деяние му се вменява. Съдът е преценил, че правилно е посочена и нарушената законова разпоредба на чл.315, ал.1 от КЗ, в която се съдържа състава на това административно нарушение. Обоснован е извод, че не са налице формални предпоставки за отмяна на обжалваното НП, тъй като при реализиране на административно наказателната отговорност на жалбоподателя за посоченото по-горе нарушение, не са допуснати такива съществени процесуални нарушения. По същество е намерено, че с управлението на МПС, без за последното да има сключен договор за застраховка “гражданска отговорност” за 2013г., жалбоподателят действително е осъществил състава на нарушението по чл.315, ал.1 от КЗ, като на 28.07.2013г. е управлявал л.а.„Фолксваген Пасат”, рег.№ А-6013-АМ. От съда е направена служебна проверка в интернет страницата на Гаранционен фонд за проверка за сключена застраховка ”гражданска отговорност” от която се установило, че началната дата на сключване на договор за застраховка “гражданска отговорност” за 2013г. за управлявания от касатора лек автомобил е 28.07.2013г. с начален час 09,58ч., т.е. близо 40 минути след проверката и съставянето на АУАН, поради което правилно и законосъобразно жалбоподателят е санкциониран на основание чл.315, ал.1 от КЗ.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Възраженията на касатора са неоснователни.

Задължителна застраховка „гражданска отговорност” на автомобилистите по раздел ІІ буква „А”, т.10.1 от приложение № 1 е въведена с нормата на чл.249, т.1 от КЗ. От своя страна съгласно даденото §1, т.35 от КЗ легално определение за понятието „автомобилист” – това е собственикът, ползвателят, държателят или водачът на моторно превозно средство, който във връзка с притежаването или използването му може да причини вреди на трети лица. Съгласно чл.259, ал.1, т.1 от КЗ, договор за застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите е длъжно да сключи всяко лице, което притежава моторно превозно средство, което е регистрирано на територията на Република България и не е било спряно от движение. Правното основание за издаване на наказателното постановление е разпоредбата на чл.315, ал.1, т.1 от КЗ, според която, лице, което не изпълни задължението си да сключи задължителна застраховка по чл.249, т.1, се наказва със глоба от 400 до 600 лв. – за физическо лице.

 В случая не е налице спор по делото, че на посочените в наказателното постановление дата и час касаторът М. е управлявал притежаваното от него моторно превозно средство, по отношение на което няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „гражданска отговорност”. Ето защо за извършеното от него административно нарушение правилно е бил санкциониран на посоченото в наказателното постановление основание. 

Действително, както твърди и касатора, в АУАН е посочен като нарушен единствено чл.259 от КЗ, без изписване на конкретно нарушената точка и алинея, но това не е съществено процесуално нарушение, което да е довело до нарушаване правото му на защита с оглед характера на извършеното нарушение. Касаторът е санкциониран за това, че е управлявал лек автомобил, без за него да е сключена застраховка „гражданска отговорност”. Тази застраховка е необходимо да е сключена за всеки автомобил, който се управлява на територията на страната и всяко лице което управлява автомобил без сключена такава застраховка, във всеки един момент от управлението осъществява състава на административно нарушение по смисъла на чл.315, ал.1 от Кодекса за застраховането. Освен това несъществените нарушения в акта се считат санирани с приложението на нормата на чл.53, ал.2 от ЗАНН.

Не се установи да има противоречие между описания състав на нарушение в акта и НП, както при словесното им изразяване, така и при правната им квалификация. Не се поражда никакво съмнение, че се касае са нарушение по чл.315, ал.1, т.1 от КЗ осъществено от касатора, както правилно са приели наказващия орган и районния съд.

При извършената служебна проверка настоящият съдебен състав установи, че решението на първоинстанционния съд е допустимо, правилно и законосъобразно. При постановяването му не са допуснати съществени процесуални нарушения, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение.

С оглед изложеното и на основание  чл.221, ал.2, предл.първо от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.второ от ЗАНН, обжалваното решение, като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас ХVІ-ти състав   

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 220 от 07.02.2014г., постановено по н.а.х.д. № 4653/2013г. по описа на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 3193/23.08.2013г. на началника на сектор ПП при ОДМВР-Бургас, с което за нарушение на чл.315, ал.1, т.1 от КЗ на В.М.М., ЕГН-**********, е наложено административно наказание: глоба в размер на 400лв.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

 

                                                                                          2.