Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, №   782    /20.04.2018г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на двадесет и втори март, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                    ЧЛЕНОВЕ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                         ДИАНА ГАНЕВА

 

при секретар Сийка Хардалова, изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 473/2018г. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът Дирекция „Инспекция по труда“ Софийска област, чрез директора инж. Е.А., със седалище и адрес гр.София, бул.“Витоша“ №6, е оспорил решение № 3/03.01.2017г. постановено по АНД № 2568/2017г. по описа на Районен съд Несебър, с което е отменено наказателно постановление № 23-001844/05.10.2017г., издадено от касатора с териториална компетентност произтичаща от заповед № З-1086/28.09.2015г. С наказателното постановление на „ТОНИ 01“ ЕООД, ЕИК 147211051, за нарушение на чл.403а, ал.1 от Кодекса на труда (КТ), на основание чл.414, ал.1 от същия кодекс е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. Касаторът твърди, че оспореното решение е неправилно и иска да бъде отменено, а по съществото на спора - да бъде потвърдено издаденото от него наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът, редовно призован, не изпраща представител.

Ответникът по касация, чрез представител по пълномощие, оспорва касационната жалба и иска от съда да остави в сила обжалваното решение на Районен съд Несебър.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас счита, че касационната жалба е неоснователна, а обжалваното решение предлага да бъде оставено в сила.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, разгледана по същество е основателна.

Обжалваното решение е неправилно.

С обжалваното пред районния съд наказателно постановление е наложено наказание на „ТОНИ 01“ ЕООД за това, че на 14.08.2017г. в негов обект – супермаркет „Чери” находящ се в к.к. Слънчев бряг, пред хотел „Нептун”, в качеството на работодател по смисъла на §1, т.1 от ДР на КТ, не държи на разположение на контролните органи екземпляр от Правилника за вътрешния трудов ред и документи, свързани с разпределението на работното време и организацията на работата.

В обжалваното решение районният съд е приел, че както в АУАН, така и в наказателното постановление не се съдържа точно описание на нарушението изискуемо съобразно разпоредбите на чл. 42, т.4 и чл. 57, ал.1, т.5 от ЗАНН. В тях е посочено, че нарушението се състои в непредставяне на контролните органи освен на Правилник за вътрешния ред и на документи, свързани с разпределението на работното време и организацията на работата в предприятието, без тези документи изрично да са посочени, независимо, че нормата на чл.403а от КТ изчерпателно ги изброява. Съдът е приел, че липсата на всеки от документите, представлява самостоятелно нарушение, за това дори и да са били конкретно посочени всеки от тези документи, наказателното постановление отново би било незаконосъобразно поради това, че всеки документ е самостоятелно основание за налагане на наказание, а в конкретния случай за няколко нарушения щеше да е наложено едно наказание. С тези мотиви съдът е отменил наказателното постановление като незаконосъобразно.

Настоящият касационен съдебен състав счита, че решението е неправилно.

Съгласно чл. 403а, ал.1 от КТ в предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, както и на други места, на които се полага наемен труд, работодателят е длъжен да държи на разположение на контролните органи екземпляр от правилника за вътрешния трудов ред, списък на работниците и служителите, изпратени от предприятие, което осигурява временна работа и документи, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа: заповеди за полагане на извънреден труд, за дежурство, за времето на разположение, за установяване на непълно работно време и поименни графици за работа за периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време.

Разпоредбата задължава всеки работодател да държи на разположение на контролните органи екземпляр от посочените документи, което означава, че работодателят е длъжен при проверка във всеки един момент да е в състояние, по време на самата проверка, да представи тези документи. Т.е. нарушението не се изразява в наличието или липсата на такива документи, а в обстоятелството, че те не са били представени на контролните органи в момента на проверката.

Обратно на разбирането на районния съд, настоящият състав счита, че в чл.403а, ал.1 от КТ е описано едно нарушение, независимо от това колко от посочените документи работодателят не е представил по време на проверката. Количеството непредставени документи би обосновало съответен по-голям или по-малък размер на наложената санкция, но в разпоредбата липсват основания, които да водят до извода, че непредставянето на всеки от документите би било самостоятелно административно нарушение. Освен, че тълкуването на нормата не води до такъв извод, следва да се посочи, че този извод би довел до изключително високи и несъразмерни с извършеното нарушение санкции, ако за липсата на всеки документ се налагаше отделно наказание. Описаното нарушение, изразяващо се в непредставяне на посочените в нормата документи, от гледна точка на размера на наказанието, което би могло да се наложи в такива случаи, би надвишил многократно тежестта на други нарушения като липсата на трудов договор, неспазване на правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и др., които без съмнение са нарушения с много по-висока степен на обществена опасност.

Неправилен е изводът на районния съд, че непосочването конкретно на всеки от документите, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа, които не са били представени по време на проверката, е особено съществено нарушение на процедурата, което води до опорочаване на наказателното постановление. Вярно е, че законодателят изрично ги е описал в разпоредбата на чл.403а, ал.1 от КТ, но след като наказващият орган ги е индивидуализирал с обединяващото им наименование – документи, свързани с разпределението на работното време и организацията на работата, означава, че никой от тези документи не е бил представен.

С допуснатата неточност не е нарушено правото на защита на наказаното лице, тъй като документите са описани по обединяващ признак и описанието не води до неясноти и противоречия.

По тези съображения и като счита, че не са допуснати други съществени нарушения на процедурата, регламентирана в ЗАНН, както и че нарушението е доказано по несъмнен начин, съдът счита, че решението на районния съд следва да бъде отменено, а по съществото на спора следва да бъде потвърдено издаденото наказателно постановление.

На основание чл.221, ал.2 във вр. с чл.218 от АПК, във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 3/03.01.2017г. постановено по АНД № 2568/2017г. по описа на Районен съд Несебър, вместо него постановява:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 23-001844/05.10.2017г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Софийска област, с което на „ТОНИ 01“ ЕООД, ЕИК 147211051, за нарушение на 403а, ал.1 от Кодекса на труда, на основание чл.414, ал.1 от същия кодекс е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  ЧЛЕНОВЕ: