ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 30.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  тридесети октомври                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор: Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 473 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.П.Н., редовно  уведомен, не се явява. Изпраща процесуален представител адв.М..

                ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Й.А.Н., редовно уведомен,  се явява  лично и с процесуален представител адв.С..

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК РДНСК ЮИР БУРГАС, редовно уведомен, не се явява. Изпраща за  представител гл.експерт  К. с представено по делото пълномощно.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор Т.С..

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ - редовно уведомен не се явява и не изпраща процесуален представител.

Явява се  вещото лице арх. В.Д..

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.С.: Да се даде ход на делото

АДВ.М.: Да се даде ход на делото.

ГЛ.ЕКСПЕРТ К.: Да се  даде ход на делото.

ПРОКУРОР С.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило допълнително заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 11111/20.10.2017 година – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл.199 от ГПК.

          СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената допълнителна съдебно-техническа експертиза, със снета по делото самоличност.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.- Поддържам допълнителната  експертиза.

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ К.- Нямам въпроси към вещото лице.

ПРОКУРОР С.- Нямам въпроси към вещото лице.

АДВ.С.- Г-жо Д., запозната ли сте с това методическо указание на зам.министър Николай Нанков от 23.06.2016 година по прилагане на разпоредбите от ЗУТ при определяне на вида на етажите и застроената площ. Представям го като доказателство по делото. Моля да бъде прието.

Съдът предоставям възможност на останалите страни по делото да вземат отношение по цитираното и представено  писмо от  процесуалния представител на жалбоподателя.

ПРОКУРОР С. -  Моля да не се приема  писмото като доказателство, тъй като няма характер на документ. Да се приме за сведение.

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ К. -  Моля да се приеме за сведение.

Съдът намира, че представеното писмо няма характер на доказателство,  но има отношение към предмета на разглеждане, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЛАГА по делото писмо с изх.№V- 8-450/1/23.06.2016 година на Зам.министър Николай Нанков, за сведение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Да, аз съм запозната с писмото, то дава  указания как да се определи застроената площ на обект,  но не намирам, че има по различни указания от закона и наредбата. Искам да наблегна на последното изречение в писмото, което е свързано с отговора на моите допълнителни задачи, че нормативната уредба и настоящите указания не могат да определят, последен абзац на писмото, където се  казва, че няма точна методика  да се определи  застроената площ и разгънатата застроена площ и това са общи указания и на проектатите се дава възможност според формата на сградите и терена да се справят със застроената площ и  показателите по устройствено планиране. Аз съм записала в моето заключение, че няма изготвена специална  методика, нито приложения с графични примери към закон или наредбата, особено за сгради в наклонени терени, поради което всеки проектант подхожда индивидуално, придържайки се към текст на закона, който не е достатъчно обстоятелствен.

АДВ.М.: С оглед допълнителното заключение, относно верандата, променяте ли с нещо от първоначалното заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Потвърждавам първоначалното си заключение.

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ К.: Оспорвам заключението.

ПРОКУРОР С.: Да се приеме  заключението.

АДВ.С.: Да се приеме заключението.

АДВ.М.: Да се приеме заключението.

 

Съдът след като изслуша вещото лице и становището на страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото допълнителното заключението на съдебно-техническата експертиза, изготвена от арх.В.Д..

Да се изплати  възнаграждение в размер на 115.50 лв, от внесения по делото депозит, съобразно представената справка-декларация.

АДВ.М.: Нямам искания, представям списък на разноските.

АДВ.С.: Аз също нямам искания. Представям списък на разноските.

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ К.: Нямам искания. Моля да не уважавате разноските на адв.М., като считам, че са несъразмерно високи.

ПРОКУРОР С.: Да се приключи събирането на доказателства.

АДВ.М.:Разноските са съобразени с фактическата и правна сложност. Защитава  се срещу заповед от девет страници мотиви и това обуславя сериозността на казуса от към фактологията. Вътре се твърди нарушение на 10 нормативни акта.

ПРОКУРОР С.: Предоставям на съда.

Съдът счете, че делото е изяснено от фактическа страна,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.С.: Моля да постановите решение, с което да отмените  атакуваната  заповед  и присъдите на доверителя ми Н. направените разноски по делото, по съображения, които съм развил в жалбата си, както и и тези, които ще развия в писмени бележки. Моля да определите срок за представяне на писмени бележки по делото.

АДВ.М.: Моля   да отмените  заповедта на административния орган по чл.216, ал.7 от ЗУТ, с която се твърди, че приетите строителни книжа са нищожни. Моля да съобразите обстоятелствената жалба и  вече установилата се практика, включително и на ВАС относно нищожността на строителните книжа. Извършеният строеж по правило е допустим, с оглед наличието на урбанизирана територия, съответстваща на ПУП. ВАС сочи, че има нищожност на строителни книжа, само ако върху терена не може се  строи. Ще представя писмени бележки. Моля да ми се присъдят разноските, които са обосновано направени.

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ К.: Моля да оставите жалбата без уважение и да постановите решение, с което да оставите в сила  решението. Моля за срок за писмени бележки. Едно от безспорните обстоятелства  за нищожност на строителни книжа е несъответствието с ПУП. На практика тези несъответствия са две,  едното по  отношение на  отреждането на имота за вилни сгради и на следващо място относно застроената площ. Моля да ми дадете възможност за писмени бележки. Претендирам и ю.к.възнаграждение.

ПРОКУРОР С.: Моля да оставите  в сила заповад № ДК-10-ЮИР-5/12.01.2017 година на Началника на РДНСК, като обоснована и законосъобразна. В нея са развити подробни мотиви, които са правилни. Видно от  приложените доказателства са одобрени проекти за сграда с обществено предназнечение, което не съответства на изискванията на ПУП.Налице и са и други множество нарушения, относно промененото предназначение на сградата в нарушение на чл.144, ал.1, т.4 от ЗУТ, както    правилно е посочено в заповедта. Касае се за сложен фактически състав,  включващ административни актове на различни органи. В конкретния случай е налице грубо нарушаване на законодателството, което води до нищожност на  разрешението за строеж.

Съдът определя 10 дневен срок за представяне на писмени бележки  от страните по делото.

Съдът счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе с  решение в законния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 11:25 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: