ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 26.06.                                                                        град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и шести юни                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор: М.М.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 473 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.П.Н., редовно  уведомен, не се явява, изпраща процесуален представител адв.М., редовно упълномощен.

                ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Й.А.Н., редовно уведомен,  се явява  лично и с адв.С. от САК, с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК РДНСК ЮИР БУРГАС– редовно и своевременно уведомен, не се явява. Изпраща за  представител   гл.експерт  К. с представено по делото пълномощно и ст.ю.к.А., с представено по делото пълномощно.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор М.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен Архитект на Община Созопол - редовно и своевременно уведомен не се явява и  не изпраща процесуален представител.

Не се явява  вещото лице арх. Д.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.М.: Да се даде ход на делото.

АДВ.С.: Да се даде ход на делото.

ГЛ.ЕКСПЕРТ К.: Да се  даде ход на делото.

СТ.Ю.К.А.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР   М. : Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано с вх.№  6113/15.06.2017 година – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл.199 от ГПК.

          АДВ.С.- Водим допуснатия свидетел, моля да пристъпите към разпита му.

Съдът въведе в съдебна зала свидетеля, на когото снема самоличност  както следва:

М.М.З. с ЕГН **********, българин, български гражданин, неосъждан, с висше образование, нямам родство или особени отношения със страните.

Предупреден за наказателната отговорност по  чл.290 от НК.

Обещава до говори истината.

ВЪПРОС НА АДВ.С.-Знаете ли, да е било учредявано гражданско дружество „Колокита“, от кого, кога и в каква връзка?

СВИДЕТЕЛЯТ З.- Да, учредено е през 2002 година от 58 човека, от собственици на имоти, с цел облагородяване на зоната и създаване на несъществуващата тогава инфраструктура и уреждане на административните отношения между собствениците, общината и в известно отношение с държавата, с оглед застрояване на собствените им недвижими имоти. Аз бях избран за управител на Гражданското дружество „Колокита“ което изпълнявах до 2016 година, когато дружеството се прекрати, поради общото мнение, че е изпълнило  своята мисия. През цялото това време съм бил управител, без заплащане с веруюто, че изпълнявам обществен дълг. Когато през 2002 година започнахме  да се занимаваме с тези въпроси държавата и общината бяха абдикирали и ние бяхме принудени да изградим с наши средства и усилия инфраструктурата на цялата зона между „Каваците“ и „Харманите“. Проведе са търг за проектиране и за избиране на главен  изпълнител. Избрахме „Трансстрой“Бургас. Беше избран за такъв с оферта. Инвестициите  възлизаха за около един милион и половина лева, които ние солидарно, учредителите, с квота съобразно големината на имота я разпределихме. След всички процедури през следващите две години изградихме кабели „високо напрежение“ със съответните бройки трафопостове, водопреносна мрежа с  капацитет  ф 200  и канала от северната част на мест.“Буджака“ до мест.“Харманите“ с ф 400,  който и  до днес обира  водите от северната част на мест.“Буджака“.

ВЪПРОС НА АДВ. М.- Познавате ли жалбоподателите - И.П.Н. и Й.А.Н.?

СВИДЕТЕЛЯТ З.- Познавам ги от първия ден на учредяване на сдружението. Те са съдружници в цялата процедура и са наясно с процедурите, включително са заплатили за изграждане на инфраструктурата и са наясно с всичко, което се  е включило в зоната.

ВЪПРОС НА АДВ. М. - Сега тяхната сграда се обслужва от  водопроводната мрежа?

СВИДЕТЕЛЯТ З.- Да. Този канал беше дарен впоследствие  на община Созопол, а електропреносната  мрежа, както се повелява от закона беше изкупена, тогава беше „Електроразпределение“Бургас.

ВЪПРОС НА ГЛ.ЕКСПЕРТ  К.- След съгласувателните процудери, какви строителни книжа сте набавили?

СВИДЕТЕЛЯТ З. - Всички необходими  книжа са съгласувани, с правото на ползване  от 2004 и 2005 година, акт 16, които се съхраняват  в общината и в дружеството, както е по закон.

ВЪПРОС НА ГЛ.ЕКСПЕРТ  К.- На чие име бяха съгласувани инвестиционните проекти и издадено разрешението за строеж.

СВИДЕТЕЛЯТ З.- На община Созопол, ние се явяваме инвеститор. Общината беше напълно наясно,  кои са инвеститорите защо се случва това нещо. Ние сме давали необходимите писма, че даденото лице е съучредител и  има право  да полза  и ел. мрежа и  ВиК и общината тогава ги приемаше.

ВЪПРОС НА Ю.К.А.- Въвеждането  в експлоатация от кого се извършваше?

АДВ.М.- Възразявам, това се установява  на документи.

СВИДЕТЕЛЯТ З.- Община Созопол и РДНСК, с разрешителното за ползване.

Ю.К.А. - Те не издават разрешение за ползване.

АДВ.М. - Ние нямаме други въпроси към свидетеля.

Ю.К.А.- Ние също нямаме други въпроси към свидетеля. Имаме искания.

АДВ.С.- Представям ситуация за присъединяване на мрежата.

ГЛ.ЕКСПЕРТ  К. - Не е одобрена. Този план не е одобрен от община Созопол.

АДВ.М.-Това го приемете като  схема, ВиК схема, която се представя във връзка със свидетелските показания. Това е частен документ, съгласуван с ВиК.

ГЛ.ЕКСПЕРТ  К. - Като документ не го оспорваме.

 

Съдът намира, че представения писмен документ Ситуация с мащаб 1:250  има отношение към предмета на разглеждане, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА за сведение по делото документ „Ситуация с мащаб 1:250, на обект: Къща за риболовен туризъм, м.“Буджака“УПИ VІІ-8076, община Созопол, подобект: външен водопровод.

 

ГЛ.ЕКСПЕРТ  К.- Във връзка с твърденията на свидетеля,  че има надлежни строителни книжа за водопроводната система, моля да задължите главния архитект на Община созопол да представи надлежни строителни книжа, издадени за водопроводната система и канализация, изградени на гражданско дружество за мест.“Колокита“ и мест.“Буджака“. Във връзка с възражението относно схемата. Правният спор е договора за присъединяване към момента на  издаване на разрешителното за строеж, а не в произволни последващи моменти.

АДВ.М. – Да, това е така, но тази ситуация отразява наличната водопроводна мрежа, във връзка  с показания на сведетеля,  когато  вече е била изградена и към нея е  давано  съгласие за присъединяване. Имотът  и сградата са захранени с ток и вода по законов ред, което минимизира липсата  на предварителни договори и това,  тази липса не е основание  за нищожност, това не е построено насред нивата. Технически е могло и е възможно.

Ю.К.А. - Моля да задължите Община  Созопол да представи  всички необходими документи, във връзка с издадени разрешения и  въвеждане в експлоатация на  водопроводната  и електрическата  система на мест.“Буджака“

Съдът намира за основателни исканията да бъдат изискани  по делото посочените документи, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

 Да се изиска от Главният архитект на Община Созопол  да представи надлежни строителни книжа, издадени за водопроводната система и канализация, изградени от гражданско дружество за мест.“Колокита“ и мест.“Буджака“.

Да се изиска Община  Созопол да представи  всички необходими документи, във връзка с издадени разрешения и  въвеждане в експлоатация на  водопроводната  и електрическата  система на мест.“Буджака“.

Съдът намира, че делото не изяснено, поради необходимостта  от събиране на допълнителни доказателства и изслушване на заключението на изготвената експертизата по делото, поради което 

  О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  11.09.2017 година от 13:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 Да се призове вещото лице арх.В.Й.Д., като се предупреди,че при неявяване без уважителна причина ще й бъде наложена глоба.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:25 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: