ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 15.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  петнадесети май                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор: Величка К.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 473 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.П.Н., редовно  уведомен, не се явява и не се представлява.

                ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Й.А.Н., редовно уведомен,  явява се  лично и с адв.С. от САК, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК РДНСК ЮИР БУРГАС– редовно и своевременно призован,  не се явява. Изпраща за  представител   гл.експерт  К. с представено по делото пълномощно и ст.ю.к.Апостолова, с представено по делото пълномощно в днешното съдебно заседание.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор К.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен Архитект на Община Созопол - редовно и своевременно призована, не изпраща процесуален представител.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.С.: Да се даде ход на делото.

ГЛ.ЕКСПЕРТ К.: Да се  даде ход на делото.

СТ.Ю.К.АПОСТОЛОВА: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР К.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          Съдът докладва, че по делото с входящ № 4745/12.05.2017 година е постъпило писмо от Министерство на околната  среда и водите, към  което  са приложили по опис заверено копие от наличната документация в досието на защитената местност „Колокита“, както следва: Заповед № 1754/16.06.1970г. на Министъра на горите и  горската промишленост (ДВ,бр.53 от 1970г.); Заповед №988/04.11.1993г. на Министъра на  околната среда и водите, обн.ДВ бр.97/16.11.1993г. за определяне на защитените природни обекти с международно и национално значение;Карта на защитена местност „Коренята“ землище на гр.Созопол, М 1:10000; Схема на зониране на защитена местност „Колокита“ М 1: 10000; Заповед № РД -477/11.07.2001г. на министъра на околната среда и водите, обн.ДВ бр.74/2001г. за утвърждаване на план за управление на защитена местност „Колокита“; Заповед №РД-103/21.02.2006г. на министъра на околната среда и водите, обн.ДВ бр.21/2006г. за утвърждаване на промени в плана за управление на защитена местност „Колокита“; Заповед №РД-727/25.09.2013 година на министъра на околната среда и водите, обн.ДВ бр.89/2013г. за утвърждаване  на план за управление на зищитена местност „Колокита“ (актуализиран- нов план за периода 2013-2023г.) и Екологичен паспорт.

Съдът докладва, че по делото с входящ №4821/15.05.2017 година  е постъпило становище по доказателствата от името на жалбоподателя Н., чрез адв.М., в което се изразява становище по цитираното по-горе писмо и представените с него доказателства и се прави искане за  допускане и  възлагане на  съдебно-техническа експертиза, която да бъде изготвена от вещо лице архитект, който след запознаване с материалите по делото и  извърши необходимите справки да оговори  на  въпроса, поставен в становището.

Съдът даде възможност на процесуалните представители на страните, присъстващи в съдебното заседание да се запознаят със становището.

В съдебна зала влиза адв.М., процесуален  представител на жалбоподателя И.Н..

          АДВ.С.- От името на доверителя ми заявявам, че не оспорвам писмените доказателства, изпратени от Община Созопол. Моля да ми дадете възможност да се запозная  с писмените доказателства, които докладвахте,  тъй като не съм се запознал с тях и да вземем станощище по тях в следващото съдебно заседание. Поддържам искането за допускане на съдебно-техническа експертиза с поставените задачи. И от своя страна моля, в следващото  съдебно заседание  да бъде допуснат един свидетел при режим на довеждане,  който ще установи към момента  на издаване на строителното разрешение и в последствие сградата да доверителя ми съществувала ли е инфраструктура- водопровод,канализация и електропреносна мрежа.

          АДВ.М.- Ще се ползваме от искането за допускане на  гласни доказатества, във връзка с установяване  и наличието на  същестуваща ВиК мрежа към онзи момент, изграден от трето лице,  за което сме представили доказателства в предходно заседание, където нашия доверител е бил член на юридическото лице, изградило мрежата. За да се установи, че не сме превишили устройствените показатели и че сме изградили нещо различно. Това са въпросите към експертизата. Не е ясно от събраните доказателства, че този имот попада в границите на защитената местност и това е в тяхна тежест на доказване.

           В съдебната зала влиза адв.Б.Й., процесуален предствител на главния архитект на община Созопол, с представено  по делото пълномощно в днешното съдебно заседание.

АДВ.Й. - Не се противопоставям да бъдат приети доказателствата и да бъде назначена съдебно-техническа експертиза. Ние по принцип считаме жалбата за основателна предвид обстоятелството, че видно от представените проекти - архитектурна част, ВиК и Електро са били налице всички факти и законово изискуемите към момента на издаване на съответното строително разрешение. Не са ни били известни другите обстоятелства, свързани със защитената местност „Колокита”, заявяваме, че не се съдаржат в архива на Община Созопол. Моля да се приемат  всички приложени по делото доказателства, включително и тези, които сме приложили с оглед искането на съда, като не се противопоставям на искането за допускане на СТЕ, включително и ще се ползваме от допълнително събраните от нея доказателства.

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ  К.- Моля да приемете представените от Община Созопол и  МОСВ  доказатества. По направеното искане за съдебно-техническа експертиза не се противопоставям. Относно искането за допускане до  разпита на свидетел се противопостявям, тъй като видно от заявеното  стана ясно, че със свидетелски показания изпълнена ли е или  е налична инфраструктурна  мрежа към момента на издаване на разрешението за строеж,  в разпоредбите на чл.144 от ЗУТ не е разписано задължително такова обстоятелство - да е налице изпълнена инфраструктуран  мрежа, а изискването  за инвестиционен проект и разрешението за строеж  е да има съответен предварителен договор с експлоатационно  дружество. Както  като стана ясно от представеното  в предходно съдебно заседание доказателство не представлява договор с експлоатационно дружество  и е без значение дали е имало или е била изпълнена инфраструктурната техническа  мрежа. Задължени бяхме да представим доказателства за последния момент, в  който сме окомплектовали преписката. В тази връзка представям констативен   протокол№ ЮИР-Б-113/05.01.2017 година от проверка на място  в община Созопол. В тази връзка инспекторите от отдела в Бургас, на място в общината са проверявали дали е бил наличен договор за присъединяване. Противопоставям  се на допускането до разпит на свидетел.

ПРОКУРОРК. - Да се приемат представените писмени доказателства. Не възразявам за допускане на съдебно-техническа експертиза. Възразявам да се допусне разпит на свидетел.

АДВ.М.-   Констативният протокол,  с дата 05.01.2017 година е седем дни преди датата на заповедта.Този протокол е съставен именно  за целите и нуждите на защита на подобно възражение за просрочие на 15 дневния срок. Те като извършили проверката не е бил представен. Срокът по чл.15 е друг,  от получаване на преписката за произнасяне, дали в преписката  има или няма  документ е въпрос на получаване.  Ако бяха представени нямаше да е издадена заповедта. Касае представяне на  доказателства,  да се санират последиците от една забава. Те си комплектоват преписката, изпращат преписката, една лоша административна практика, при положение, че те получават  юни месец защо  пет месеца по- късно се сещат, че им липсва предварителен договор и издават заповедта в 15 дневния срок.

Главен експерт К.- Срокът по чл.261 от ЗУТ тече от датата на окомплектоване на цялата преписка,установените липси са част от окомплектоването  на преписката.

Адв.С.- След като се запознах  с писмените доказателства, с изключение на заповедта от 2013 година, останалите  доказателства не оспорвам.  За разлика от колегата М., за да уточня нашето становище - оспорвам представения констативен протокол, тъй като той е съставен като документ от страна, която е го представя и удосоверява изгодни за нея обстоятелства, без да има достоверна дата. Моля съдът да ни даде възможност да установим  фактите.

СТ.Ю.К.АПОСТОЛОВА- Моля да вземете предвид във връзка с казанато от  жалбоподателите, че констативния протокол е  представен във връзка със задължение на ответника, същия представлява официален  документ, с официално съдържание.

АДВ.С.- Да не се приема, ние твърдим, че този протокол не  е съставен на тази дата.

С оглед изложените становища от страните по направените доказателствени искания по делото и  представените по делото доказателства, съдът приема следното:

Представените с писмо №4745/12.05.2017 година писмени доказателства от Министерство на околната среда и водите съдът намира за относими към предмета, с изключение  на заповед №РД-727/25.09.2013 година на министъра на околната среда и водите за утвърдждаване на план за управление на защитена местност „Колокита“,  поради което

                                О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и  ПРИЛАГА писмените доказателства, представени с писмо вх.№ 4745/12.05.2017г., съгласно описа,  с изключение на посочената заповед  №РД-727/25.09.2013 година на министъра на околната среда и водите за утвърдждаване на план за управление на защитена местност „Колокита“.

Съдът намира, че показанията на искания от процесуалния представител на жалбоподателя свидетел имат отношение към предмета на разглеждане  на делото, с уточнението, че тяхното съдържание ще бъде преценено   с оглед приетите  в цялост доказателства, поради което

   О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА при режим на довеждане един свидетел, който ще бъде разпитан относно обстоятелствата посочени от процесуалния представител на жалбоподателя.

Съдът намира, че представения в днешното съдебно заседание констативен протокол  №ЮИР–Б-113/05.01.2017 година е относим към предмета на разглеждане на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА  по делото констативен протокол  №ЮИР–Б-113/05.01.2017 година,  представения в днешното съдебно заседание  от процесуалния представител на ответника.

Съдът намира за основателно направеното от процесуалния  предствител на жалбоподателя И.Н. искане за назначаване по делото на съдебно-техническа експертиза, която да се извърши от вещо лице архитект, което да отговори на поставените задачи в писмена молба  вх.№4821/15.05.2017 година, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, съдебно-техническа експертиза, която да се извърши от вещо лице архитект, което да отговори на поставените задачи в писмена молба вх.№4821/15.05.2017 година.

Назначава за вещо лице арх. В.Й.Д..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит размер на 300.00 /триста/ лева, вносим от поискалия експертизата  И.Н. в 7 дневен  срок, след което делото да бъде предоставено на ващето лице за изготвяне на експертизата.

Съдът намира, че делото не  е изяснено от фактическа страна, поради което 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.06.2017 година от 13:00 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

Вещото лице да бъде уведомено след заплащане на определения депозит.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:12 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: