ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 11.09.                                                                        град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  единадесети септември                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И. Л.

Прокурор: А.Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 473 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.П.Н., редовно  уведомен, не се явява и не изпраща процесуален представител.

                ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Й.А.Н., редовно уведомен,  се явява  лично.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК РДНСК ЮИР БУРГАС, редовно уведомен, не се явява. Изпраща за  представител   гл.експерт  К. с представено по делото пълномощно.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор Ч..

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен Архитект на Община Созопол - редовно уведомен не се явява и не изпраща процесуален представител.

Явява се  вещото лице арх. В.Д..

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Н.- Да се даде ход на делото

ГЛ.ЕКСПЕРТ К.: Да се  даде ход на делото.

ПРОКУРОР Ч.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

           В съдебната  зала влиза адв.М.- процесуален представител на жалбоподателя  И.Н..

          СЪДЪТ докладва,че по делото с писмо входящ № 7236/13.07.2017 година са постъпили заверени копия на документи, представени с опис, находящ се на лист № 529 по делото, подписано от кмета П.Р.. Документите са изпратени с предишно писмо рег.№ 7-11-03-121/03.07.2017г. и са приети по като доказателства по делото с определение на съда № 1344/10.07.2017г.

          АДВ.М. - Запознати сме с представените две писма на община Созопол. На практика подкрепят твърдяното от нас в жалбата за наличие на техническа възможност и реално сключване на договори за присъединяване и ползване на съответната инфраструктура, т.е не се касае за строеж, който по принцип не може въобще да бъде захранен с ток и вода, нито нормативно нито технически. Практиката сочи, че и в защитените местности може да се строи. Те подкрепят тезата ни, че строежа е захранен с ток и вода.

ГЛ.ЕКСПЕРТ К. - Оспорвам представените доказателства. Имам следните възражения: Представеното разрешение за ползване и строеж касаят строеж „Водоснабдяване на с.о „Буджака“- югоизток и още повече от к.к.Каваци до нос „Св.Стефан“. В предходно съдебно заседание бяха приети гласни доказателства, където свидетелят каза, че той е участвал и съответно председателстваното от него дружество „Колокита“ е изградило строеж „Водопреносна мрежа с ф. 200 и канала от северната част на мест.“Буджака“ до мест.“Харманите“, които до днес обират водите от северната част мест. “Буджака“. Касае се за два отделни  строежа, единия от мест.„Буджака“ до нос „Св.Стефан“, а според свидетеля той е изградил от северната част на мест. „Буджака“ канал, където се намира и процесния имот. Нещо повече представената ситуация и приета в предходно съдебно заседание касае довеждащ проектен уличен далекопровод, който е видно, че е различно отклонение от водопровод и канал разположен в пътя отбелязан  на ситуация „Каваци-Созопол“.  Няма представени  строителни книжа. Нямам възражение  да се изслуша вещото лице.

АДВ.М. - Административният орган да докаже основанието за издаване на заповедта. Да се пристъпи към изслушване на вещото лице.

ПРОКУРОР Ч. - Да се пристъпи към изслушването на вещото лице.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н. - Да се изслуша вещото лице.

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената съдебно-техническа експертиза, като СНЕМА самоличност на вещото лице, както следва:

В.Й.Д.- На 61 години, българка, български гражданин, неосъждана, без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. - Поддържам  изготвеното от мен заключение.

ВЪПРОС НА АДВ.М. - По въпрос №1- говорим към момента на разрешаване на строежа. Според  Вас, с оглед проекта в част архитектура въпросната сграда има ли характер на вилна сграда и предназнечена ли е за собствени нужди или сграда за обществено предназначение?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. - След като съм я разгледала намирам, че сградата е за лично ползване,  допустимо предназначение по ПУП и плана за управление на зоната. ПУП не разграничава вилните сграда дали са за лично ползване или с обществено предназначие.

ВЪПРОС НА АДВ.М. - Имаме ли отклонение между проекта и предвиденото по ПУП, устройствени показатели. Отбелязаното като техническа грешка в обяснителната записка,  бихте ли обяснили за какво става дума?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. - Аз лично даже изчертах параметрите на сградата, за да се убедя точно и съм ги написала в експертизата. Застроената площ не отговаря на написанато в проекта, в обяснителна записка е възможно да е техническа грешка. Нарочно съм дала приложение №1, за да докажа, че аз лично съм изчертала и съм получила площта. Не мога да направя др. извод. В съответствие е с ПУП.

ВЪПРОС НА ГЛ.ЕКСПЕРТ К. - Защрихованата част сте писали, че е застроената площ. Тази предната част с колоните вклчючена ли е в тази площ - 131.39 кв.м. и защо е изключена незащрихована част между колоните в източната част?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. - Защрихованата площ отговаря на застроената и е образувана от сбора на площта, затворена между ограждащата стена на сградата плюс тази част от площта на верандата, която  е на височина повече от 1.20 спрямо прилежащия терен. Останалата част от верандата се изключва от застроената площ, тъй като  е на равнището на терена. Теренът,  в който е построена къщата е изключително наклонен е  по посока диагонално на сградата и по този начин част от верандата се явява на терена,а др част над терена.

ВЪПРОС НА ГЛ.ЕКСПЕРТ К. – Нека да разгледаме извадка от одобрения проект. Защрихованата част ли представлява средно прилежащия терен от този  чертеж?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Не, това е земята, в която е вкопана сградата  с нейната основа. Средно прилежащия терен мога да покажа на сградата.

ВЪПРОС НА ГЛ.ЕКСПЕРТ К. – Пишете, че има удостоверение  от ЕВН, с каква дата, а договор за присъединяване има ли?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. –Удостоверението е издадено  с дата 08.07.2016 година.

ГЛ.ЕКСПЕРТ К. - Оспорвам експертизата. Моля да ми дадете възможност  в кратък срок до формулирам допълнителни въпроси.

АДВ.М. - Би следвало да се формулира съборзно чл.201 ГПК основанията за оспорване на експертизата.

ГЛ.ЕКСПЕРТ К. - Искам да формулирам допълнителни въпроси. Оспорваме заключението като неточно и в противоречие с доказателствата.  Не съм съгласна, че вещото лице прави извод, че е допусната техническа  грешка в обяснителната записка. Тази явна фактическа грешка се повтаря в окончателния доклад,както и в други документи, а явните фактически грешки се поправят. Тези доказателства са приложени.

АДВ.М. – Забележително е старанието на административния орган да мотивира  заповедта си като прилага непрекъснато в хода на делото  нови доказателства. При преценка на доказателствените искания следва да съобрази какви са мотивите за издаване на заповедта и затова питах да ли е  вилна сграда или сграда за обществено предназначение. Възниква въпросът Вие как сте я смятали тази застроена площ. Считам, че експертизата е компетентно изложена. Експертизата да се приеме. Моля ако се допусне допълнителна експертиза, моля въпросите да са с препис за нас. В определението от 26.06.2017г. е  записано, че се изискват  надлежни строителни книжа, издадени за водопроводната система и канализация, изградени от гражданското дружество за мест.“Колокита“ и мест.“Буджака“. Ако се поставя под съмнение  да се даде възможност  на община Созопол да уточни дали представените книжа касаят мест.“Колокита“ и мест.“Буджака“.

ПРОКУРОР Ч. - Имам въпрос към експерта. Знаете ли проектната документация точно като вид на имот как е била одобрена като неименование, защото по делото документацията сочи, че е „къща за риболовен туризъм“. За къща за риболовен туризъм ли е одобрен?

ВЕЩО ЛИЦЕ Д. - Записано е  вилна сграда (къща за риболовен туризъм), така е  внесен и така е одобрен.

АДВ.М. - Аз се противопоставям.

ВЪПРОС НА ПРОКУРОР Ч. - Тази къща отговаря  ли на условията за къща за настаняване, къща за гости  и т.н.?

ВЕЩО ЛИЦЕ Д. - Една сграда за да добие качества - дали за постоянно живеене, временно, вила - частна или обществена трябва да отговаря на съответните норми. Когато сградата е за частно ползване, нормите за вила и къща почти съвпадат. За къща се има предвид жилищна сграда, наименованието е по-общо, къща. В нормативната уредба са визирани жилищни сгради - еднофамилни, двуфамилни т.н. Нормите за вилни  съвпадата с жилищни норми. За жилищните сгради трябва да се осигурят места за паркиране в имота и складови помещения. За проектиране на вилни сгради  конкретни норми няма, ние ги различаваме по начина на обитаване,  но и при жилищните сгради и при вилните сгради съдържанието е едно и също - спални помещения, дневни помещение и санитарни възли. Така както е  в тази сграда. Жилищната сграда може да бъде и къща за настаняване.

ВЪПРОС НА ПРОКУРОР Ч. - Нормативно знаете ли изискванията за къща за гости и къща за настаняване?

ВЕЩО ЛИЦЕ Д. - Не, конкретно не ги зная.

АДВ.М. - Смесваме понятия по Наредба №7, където са видовете сгради.

ПРОКУРОР Ч.  - По смисъла на Наредба №7, вещото лице е записало.

ВЕЩО ЛИЦЕ Д. - Припокриват се нормите, сградата не е  въведена в експлоатация и не мога да съм конкретна каква е тази сграда.

ВЪПРОС НА АДВ.М. - Бихте ли ни казали как е издадено разрешението за строеж?

ВЕЩО ЛИЦЕ Д. - Разрешението е за вилна сграда  (къща за риболовен туризъм).

След изслушване на  заключението  на вещото лице арх.В.Д. и изразените от страните становища,съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА изготвената  съдебно-техническа експертиза  от арх.В.Й.Д..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице  възнаграждение в размер на 300.00 /триста/ лева  от внесения по делото депозит.

ПРОКУРОР Ч. - Разрешението за ползване на строежа № 165 на началника на РДНСК Бургас е с дата 30.09.2004 година. Процесното оспорено разрешение за строеж е с дата  14.06.2004 година, няколко месеца  преди.

АДВ.М. - Към издаването  на разрешение за строеж се иска предварителен договор, което предполага възможност в бъдеще. Към момента на въвеждането в експлоатация се иска окончателен.

 

Съдът намира за основателно искането на процесуалния представител  на ответната страна за назначаване на допълнителна съдебно-техническа експертиза, поради което

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА изготвянето на допълнителна съдебно-техническа експретиза от вещото лице арх.В.Д..

ОПРЕДЕЛЯ четири  дневен срок за представяне на въпросите от ответната страна и внасяне на депозит в размер на 200.00/двеста/ лева.

След представяне на въпросите по делото, да бъдат представени на останалите  страни за вземане на становище в 3 дневен срок и поставяне на допълнителни въпроси. В случай, че има тикава определя по 100 лв депозит на страните, които евентуално ще поставят въпроси.

ГЛ.ЕКСПЕРТ К. - Във връзка с оспорване местоположението на имота. Представям пълен  комплект от плана за управление на защитена местност „Колокита“, ведно  със списък на имотите.

АДВ.М. - Моля, да ми се даде срок да се запознаем с доказателствата, които изхождат не от органа, те не са  актове издадени от ДНСК, а актове от МОСВ. В този смисъл представения списък на кадастралните номера на имотите,  попадащи в мест.“Колокита“ в землището на Созопол е неподписан и няма автор. Същият не се сочи и като приложения към кой юридически акт се явява. Списакът е без автентичен произход, към кой административен акт се явява приложение и от кого е съставен. В този смисъл  е практиката на ВАС. Моля да ми се даде срок да се запознаем.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н. -  Присъединявам се към твърдението на адв.М..

ПРОКУРОР Ч. - Да се приемат за сведение. Оригиналът  би могъл да се изиска от община Созопол.

Във вързка с представените писмени доказателства и становищата на страните, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЛАГА по делото за сведение писмените доказателства, представените от ответната страна.

 Дава възможност на страните в три дневен срок да се запознаят  и да вземат становище по тях.

Съдът намира са основателно  искането на прокурора да се изиска от Обищата Созопол  оригинал или надлежно заверен  списък на кадастралните номера на имотите, попадащи в територията на защитена  месност „Колокита“ в землището на гр. Созопол, ЕКТТЕ 67800, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ИЗИСКВА  от Община Созопол  оригинал или надлежно заверен  списък на кадастралните номера на имотите, попадащи в територията на защитена  месност „Колокита“ в землището на гр. Созопол, ЕКТТЕ 67800, в 7 дневен срок от получаване на съобщението.

Съдът намира  за основателно  искането на процесуалния представител на жалбоподателя да се даде възможност на Община Созопол да уточни дали представените строителни книжа и документи с рег. индекс №5-11-03-98/10.07.2017г. и 7-11-03-121/03.07.2017г. се отнасят за инфраструктурата на мест. „Колокита“ и „Буджака“, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ИЗИСКВА от Община Созопол  да уточни дали представените строителни книжа и документи с рег. индекс №5-11-03-98/10.07.2017г. и 7-11-03-121/03.07.2017г. се отнасят за инфраструктурата на мест.“Колокита“ и „Буджака“.

Съдът счита, че делото не е изяснено  от фактическа  страна, предвид необходимостта от събиране на допълнителни  доказателства, поради което

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.10.2017 година от 11:00 часа, за която дата и час страните са редовно  уведомени.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:58 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: