ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 10.04.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,       ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  десети април                                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор: А.Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 473 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

                ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.П.Н., редовно и своевременно призована, не се явява. Представлява се от адв.М., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно в днешното съдебно заседание.

                ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Й.А.Н., редовно и своевременно призован,  явява лично.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК РДНСК  ЮИР БУРГАС – редовно и своевременно призован,  не се явява. Изпраща за  представител  гл.експерт И. А. и гл.експерт  К. , с представени по делото пълномощни в днешното съдебно заседание.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор А.Ч..

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен Архитект на Община Созопол - редовно и своевременно призована, не изпраща процесуален представител.

 Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.М.: Да се даде ход на делото. Няма процесуална пречка по призоваването.

ГЛ.ЕКСПЕРТ А.: Да се  даде ход на делото.

ПРОКУРОР Ч.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

          На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от И.П.Н., ЕГН ********** ***, чрез адвокат Е.М. *** и от Й.А.Н., ЕГН **********, чрез адвокат Н.С.С. - САК, против Заповед № ДК-10-ЮИР-5/12.01.2017г. издадена от Началника на РДНСК - Югоизточен район, с която е отменено като нищожно издаденото от главния архитект на община Созопол разрешение за строеж № 171/14.06.2004г. за: „Вилна сграда/къща за риболовен туризъм“, находяща се в УПИ VII-8076 по плана на м.“Буджака“, землището на гр.Созопол, ведно с одобрените инвестиционни проекти, по протест изх. № 6675/16 от 16.06.2016г. на ОП – Бургас.

Иска се отмяна на оспорения административния акт.

Указва на оспорващите, че в тяхна тежест е да докажат съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

          Съдът докладва, че  по делото с входящ №3505/07.04.2017 година е постъпила молба от жалбоподателя Й.А.Н., чрез пълномощинка му адв.Николай Стойнов, с която се иска производството по делото да бъде спряно до произнасяне на Общото събрание на съдиите от Втора  колегия на ВАС по тълкувателно дело №4/2016 година.

           АДВ.М. - Поддържаме жалбата по чл.216, ал.6 от ЗУТ по подробно  изложените в нея съображения. Считаме, че заповедта е нищожна, като издадена в 6-месечен срок от сезиране и комплектоване на преписката. В този смисъл е нарушена  разпоредбата на чл.216, ал.7 от ЗУТ при  произнасяне при условията на мълчалив отказ. Поддържаме направеното  искане от другия жалбоподател за спиране по чл.229, ал.1, т.4 от ГПК, поради преюдициалност в приложението на закона по въпросното тълкувателно решение, с което ВАС трябва да даде задължително становище дали този срок е преклузивен или инструктивен. Заедно с това считаме, че заповедта  подлежи на отмяна т.к. дори да се верни всички факти, то нямаме пороци, водещи до нищожност. Оспорваме  всички доводи, изложени в заповедта  за наличие на съществени непреодолими нарушения. Добавя се в случая твърдение, в основата на тезата стои схващането,  че УПИ-то е в границата на защитена територия. Твърдим, че няма граници на тази  територия от 16.06.70 година, с която заповед се зявява, че същата е създадена. Оспорвам местонахождението на имота. Считаме,че не сме нарушили устройствените показатели, както и изискванията на специалните закони. По доказетелствата,  считаме ако делото не бъде спряно днес, че следва да се изиска от административния  орган - Община Созопол, от главния архитект част „Архитектурна“, тъй като нямаме преписката по издаване на строителните книжа. Понеже има възражения, че застроена площ не може без картния материал. Във връзка със становището, че нямаме договори за присъединяване  към електрическата  и ВиК мрежи моля, да съобразите представените с жалбата доказателства, които касаят присъединяване към ЕВН. Предсатявям Ви сега и издадено към онзи момент  становище на Гражданско дружество „Колокита“  за  това, че като собственик на имот има дялово участие и право на ползване върху изградената от ГД“Колокита“ инфраструктура. По доклада нямам възражения, само едно уточнение,  разрешението за строеж не е отменено,  то е прогласено за нищожно. По искането за спиране на производството, намирам го за основателно.

            ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н. - Поддържам жалбата, поддържам искането за спиране. Искам да уточня, във връзка с искането по т.ІІ в молбата  ми, че се присъденявам към исканията, изложени от процесуалния представител на другия жалбоподател, да бъде изискана само част от преписката по издаване на разрешителното за строеж.

          ГЛ.ЕКСПЕРТ А. - Оспоравам подадените жалби. Моля да приемете доказателствата представени от административния орган с писмо изх. № 23.02 2017 година. Считаме, че по отношение на останалата част от административната преписка по одобряване  на инвестиционния проект и разрешителното за строеж, те не се съхраняват в РДНСК и следва да бъдат  изискани от Община Созопол. По отношение на направеното в днешното съдебно заседание искане за спиране, моля същото да бъде  оставено без уважение. Спирането на съдебно производство може да бъде осъществено само на изрично предвидените основания на закона. Основанието на чл.229, ал.1, т.4 ГПК, приложим на основание на чл.144 АПК е налице когато има висящ процес по друг спор,  който е преюдициален, за този по който производството се спира. Образуваното дело  пред ВАС няма за предмет конкретен правен спор.  Трябва да  бъде дадено  тълкуване на закона, а не бъдат признати или отречени  права. Не може да се приеме, че тълкувателното дело пред ВАС съставлява дело, решението по което ще има значение по смисъла на чл.229, ал.1, т.4 от ГПК. Единственото основание за спиране на настоящето производство  при образуване на тълкувателно дело е в разпоредбата на чл.292 ГПК, вр. чл.229, ал.1, т.7 от ГПК, а тя е  приложима  само в касационно производство. Ние не се намираме в касационно производство,поради което е неприложима. Аргумент за това е не само систематичното място,  а и естеството на функциите на ВАС за осигуряване  на точно приложение на закона от всички административни съдилища. По  подобен казус ВАС,  второ отделение се е произнесъл с определение № 3033 от 17.02.2017г. по  адм. дело №18033/17 година.Това са аргументите ми за неуважаване на искането на спиране. Във връзка с изложените в жалбата доводи  за непроизнасяне от административния орган в 15 дн. срок по чл.156 моля, да имате предвид, че административния орган е спазил изисканията  на закона и се е произнесъл по подадения протест след окомплектоване на цялата административна преписка, каквото именно е изискването на чл.216, ал.7 от ЗУТ. Считаме, че 15 дневния срок не преклузивен, този срок е инструктивен. По отношение на представеното в днешното съдебно заседание  писмено доказателство моля същото да не бъде приобщавано към доказателствения материал, тъй като не съдържа дата и не представлява твърдения договор за присъедняване с експлоатационно дружество.

              ГЛ.ЕКСПЕРТ К. - Присъединявам се  към казаното. По отношение на искането за доказатества, освен проекта  моля да се представи  и проекта по част „Конструкции“. Дават представа относно застроената площ и разгънатата такава. В тази връзка моля да задължите Община Созопол  да представи плана за управление на защитенена местност „Колокита“, както и графична част, определяща територията и границата на защитената местност.

            ПРОКУРОР Ч. - Считам, че искането за спиране на производството не намира правна аргументация. Считам, че е от компетентност на ВАС. Личното ми мнения е, че този срок е инструктивен, а не преклузивен. Считам, че настоящето производство следва да се окомплектова с пълната преписка  от Община Созопол,  както и наличната документация по издаване  разршение от РИОСВ Бургас. Във връзка със становището, че територията не е обособена т.к. в заповедта от 1970г. е маркирано, че става въпрос за морето и е конкретизирано колко км. е въпросния полуостров. В плана за управление са маркирани конкретните зони с площи. Това може да се материализира със сравка от Община Созопол.

           АДВ.М.-Относноспирането.Действително  преюдициалността  не е факт,  а в приложението,  което е от значение в спор за нищожност. По доказателства и по така направеното възражение за обхвата  на защитената  територия. Границите се определят с акта за създаването. Планът  за управление  не може да определя граници, а начина на ползване и управление на вече  създадена територия. Явно  всички сме на мнение да се приложат проектите, като след тяхното прилагане,  с оглед разпределението на доказателствената тежест ние ще поискаме експертиза. Писмото установява, че един от жалбоподателите е в съсобственост  в гражданското  дружество, изградило  инфрастурктурата, а не към такава на ВиК.  Там няма изградена структура на ВиК. Те тълкуват изискаването за договори в  буквалния смисъл. Законът  изисква съгласие.

           ГЛ.ЕКСПЕРТ А. - Моля да ни се даде възможност да представим допълнителни доказателства, с оглед датата на пълното окомплектоване на преписката.

             Съдът по отношение на искането за спиране на съдебното производство намира, че не следва да се произнася на този етап преди да бъде установено по делото  в кой момент е била комплектована пълната преписка  пред административния орган, издал оспорената заповед.

             По отношение искането  на страните за прилагане по делото на  части от преписката по издаване на разрешението за строеж, съдът намира че същото е основателно като счита за необходимо да бъде изискана  пълната  преписка по издаване на Разрешение за строеж №№171/14.06.2014г.,  заедно с инвестиционния проект към него.

          Съдът намира, че представеното в днешното съдебно заседание писмено доказателство от процесуалния представител на жалбоподателя И.Н. има отношение към предмета на разглеждане. Съдът намира за основателно искането да се изиска и приложи по делото плана за управление  на защитена зона „Колокита“ от 2001 година и действащ към момента на издаване на заповедта, както и документа определящ защитената територия  и графична част  от Община Созопол.

          Предвид изложеното,  съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА и  ПРИЛАГА по делото представеното писмено доказателство от процесуалния  представител на жалбоподателя И.Н. от името на управителя на ГД „Колокита“ гр.Созопол, подписано от М.Заимов.

         От Община Созопол  ДА СЕ ИЗИСКА и приложи  по делото заверено копие от преписката по издаване на  разрешение за строеж №171/14.06.2004 година, ведно с инвестиционния проект.

         ДА СЕ ИЗИСКА от Община  Созопол  заварено копие и от плана за управление  на защитена зона „Колокита“  от 2001 година, както и  документа определящ защитената територия и графичната част на посочената зона.

        ЗАДЪЛЖВА ответната страна да представи доказателства, относно датата на комплектоване на пълната преписка по издаване на  разрешението за строеж, предмет на протеста пред административния орган,  издал оспорената заповед.

        Съдът намира, че  делото не изяснено от фактическа страна, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 15.05.2017 година  от 14:30 часа, за която дата и час страните са уведомени.

         Протоколът изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11:35 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: