ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 18.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На осемнадесети май                               две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 473 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:37 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ В.Х.Т., редовно уведомен, се явява адвокат С., редовно упълномощен.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на Районно управление Несебър, ОД на МВР Бургас, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА представена с придружително писмо вх. №4640/03.05.2016 г. Инструкция № І з-1373/21.06.2010 г. за организацията и реда за осъществяване на дежурство в МВР, както и документ, удостоверяващ факта, че жалбоподателят е запознат с инструкцията.

 

АДВОКАТ С.: Да се приемат като доказателства представените документи. Други доказателствени искания нямам. Представям списък на разноските.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените от ответника с придружително писмо вх. № 4640/03.05.2016г. документи и предвид липсата на доказателствени искания следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените с придружително писмо вх. № 4640/03.05.2016 г. Инструкция № І з-1373/21.06.2010 г. за организация и реда за осъществяване на дежурство в МВР и документ, удостоверяващ факта, че жалбоподателят е запознат с инструкцията.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ С.: Уважаема госпожо Председател, считам че от материалите по делото се стига до единствения извод, че няма извършено нарушение от жалбоподателя. Посочена е норма, която визира водене и съхранение на книги, каквито е видно, че се водят. Представена е страница на дневник, в която е записано съответното наркотично вещество, от което става ясно, че жалбоподателят е изпълнил задълженията си.

Моля да отмените заповедта за дисциплинарно наказание, като присъдите съдебно-деловодните разноски.

Моля за срок за писмени бележки.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните възможност в 14-дневен срок от днес в писмен вид да изложат допълнителни аргументи в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора и ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:42 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: