ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер                             дата 10 март 2010 год.                 Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,       ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 10 март 2010 год., 

в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: …………………..

Прокурор:…………………..

                                            

разгледа адм. дело 473 по описа за 2010  год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Съдът е сезиран с жалба, подадена от Т.П.В. *** относно неправилно начислени суми за консумирана вода, за имот, находящ се в *** .

         С разпореждане от 22.02.2010 год. съдът е оставил без движение жалбата, с указания жалбоподателят да уточни административният акт, който обжалва, да посочи административният орган, който го е издал, както и да конкретизира искането си до съда, с оглед изясняване предмета на спора и изискване на административната преписка от компетентния орган.

         По делото е депозирана допълнителна уточняваща жалба, видно от която жалбоподателят посочва като ответник “Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр.Бургас, уточнява, че предмет на спора е фактура № 0021200990/19.09.2008 год., издадена от “ВиК” – Бургас, относно отчетени 168 куб.м. вода и дължима сума от 255,94 лв. Искането до съда е да се постанови акт, с който да се корегира неоснователното искане за заплащане на посочената парична сума. 

         При тези данни, съдът приема, че не са изпълнени разпорежданията за поправяне нередовностите на жалбата, а от друга страна, въз основа на обстоятелствената част на жалбата и допълнителното уточнение към нея, не може да бъде направен извод, че се обжалва административен акт по смисъла на чл.21 от АПК, по отношение на който да бъде проведен съдебен контрол за законосъобразност по реда на административното правораздаване. Поради липса на административен акт, жалбата се явява процесуално недопустима за разглеждане. Също така, посочената от жалбоподателя ответна страна – “Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр.Бургас не е административен орган по смисъла на §1, т.1 от ДР на АПК. 

         С оглед очертания от жалбоподателката предмет на спора и страните по него, съдът намира, че не е налице спор, който да бъде разрешен по реда на административното правораздаване.

         Следва жалбата да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да се прекрати, поради което и на основание чл.158, ал.3 и чл.159, т.1 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

         ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Т.П.В. *** относно начислена от “ВиК” ЕАД – гр.Бургас сума за консумирана вода за имот, находящ се в ***.

         ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 473/2010 год. по описа на Бургаския административен съд.

 

         Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                                                            СЪДИЯ:…………….