ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 07.05.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седми май                                                           две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА  РАДИКОВА

      ЧЛЕНОВЕ: 1.ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

      2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ

КНАХ   дело    номер    473    по    описа    за   2009  година.

На именното повикване в  10.20 часа се явиха:

 

За частния жалбоподател – „ДМ Манов” ООД, редовно призован, се явява адвокат Б., упълномощена от по-рано.

Ответникът – Национална агенция „Пътна инфраструктура” – София, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Б. – Поддържам частната жалба. Моля да приемете представените с нея писмени доказателства. Моля да приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ – Да се приемат така представените писмени доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените с частната жалба писмени документи и с оглед на липсата на други доказателствени искания да се приключи съдебното дирене и да даде ход по същество.

По тези съображения

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото фискален бон установяващ заплащането на сума за ползване услуги на „Български пощи” АД, което е неразделна част от разписка, удостоверяваща изпращането на препоръчана кореспондентска пратка, както и извлечение от Търговския регистър за правният статут на дружеството на жалбоподателя.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход по същество:

АДВОКАТ Б. – Считам, постановеното определение от първоинстанционния съд за неправилно и незаконосъобразно. Съдът е приел, че ЗАНН не предвижда възможност за възстановяване на пропуснат срок, но не е отчел това, че субсидиарно се прилагат АПК и НПК, като и в двата кодекса е предвидена такава възможност. В случая са налице непредвидени обстоятелства, които са довели до пропускане на срока за обжалване, а именно смъртта на управителя на дружеството. Моля да възстановите пропуснатия срок като върнете делото на Бургаския районен съд за произнасяне по същество. Подробни аргументи сме посочили в жалбата.

Моля да ни присъдите направените по делото разноски.

 

ПРОКУРОРЪТ – Присъединявам се към изложеното становище от процесуалния представител на касатора. Считам определението на Бургаския районен съд за неправилно и като такова следва да бъде отменено, а делото да бъде върнато на първоинстанционния съд за разглеждане по същество.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.25 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: