ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 30.04                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

На тридесети април                                   две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

административно дело номер 472 по описа за 2018 година.                 

 

На именното повикване в 12:00 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ  „Либиан Навигейтър Лимитед“, редовно призован, се явява адвокат Б., преупълномощен от адвокат В., с пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКЪТ ИД директор на Дирекция „Морска администрация  Бургас, капитан на пристанището, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Н., с пълномощно по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА частен съдебен изпълнител –Т.К., редовно призован, не се явява и не се представлява.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Булгаргеомин ЛТД“, редовно призован, се явява адвокат П., надлежно преупълномощена от адвокат А., с пълномощно от днес.

АДВОКАТ Б.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Да се даде ход на делото.

АДВОКАТ П.: Да се даде ход на делото. Преупълномощена съм от адвокат А., като се явявам  само за днешното съдебно заседание. Кореспонденцията след днешното съдебно заседание да бъде изпращана на титуляра- колегата А..

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                                        О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

  Производството е образувано по жалба на „Либиан навигейтър Лимитед“ против заповед № Б-ЗА-4/31.01.2018г. на капитана на Пристанище Бургас, с която се постановява забрана за отплаване на моторен танкер „БАРД /BARD/, плаващ под знамето на Либия, с официален номер на Международната  морска организация /IMO/ 9356426, 61 342 БТ, 396 НТ, позивни 5AWN, MMSI 642122010, находящ се понастоящем на котва в рейдови район №4 на пристанище Бургас.

ПОСТЪПИЛО е писмено становище вх.№2526/01.03.2018г. от ответника, към което са приложени доказателства под опис.

ПОСТЪПИЛИ са 2 молби вх.№2559/02.03.2018г., 2978/14.03.2018г. от „Булгаргеомин“ ЛТД, с искане да бъде конституирана като заинтересована страна по делото.

ПОСТЪПИЛО е становище вх.№3026/15.03.2018г. от ответника, в което не възразява по искането „Булгаргеомин“ ЛТД за конституиране като заинтересована страна  по делото.

ПОСТЪПИЛИ са от съдебен изпълнител Т.К., болничен лист,  амбулаторен лист и медицинско направление.     

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да ангажира доказателства за твърденията посочени в жалбата, от които черпи благоприятни правни последици,

АДВОКАТ Б.: Поддържам подадената жалба. Считаме, че обжалвания административен акт е незаконосъобразен и нищожен. Нямам искания по доказателствата на този етап.

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Оспорвам жалбата изцяло като неоснователна и недоказана. Няма да соча други доказателства.

АДВОКАТ П.: Оспорвам жалбата от името на моя доверител. Представям и моля да приемете на основание чл.171, ал.2 от АПК протокол за обявяване на доверителя ми за купувач на процесния танкер, по силата на който считам, че отпада правния интерес на жалбоподателя и производството по делото следва да бъде прекратено. Няма да соча други доказателства.

АДВОКАТ Б.: Моля да ми предоставите срок за  запознаване с представения в днешното съдебно заседание протокол от адв.П. и представяне на писмено становище. Заявявам, че  този протокол най-малкото не е влязъл в сила и има в производството  присъединен още един кредитор, което ще предизвика ново преразпределение и  заинтересованата страна не може да стане собственик,  тъй като не може да заплати. Моля да ми предоставите срок да ангажираме доказателства в тази връзка. На този етап ние имаме правен интерес.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата,  административната преписка, със становище вх.№2526/01.03.2018г. от ответника писмени доказателства, както и представения в днешното съдебно заседание от адвокат П.  протокол за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и на купувач по изп.д.№00009 от 2018година.

ПРИЛАГА по делото представените от частен съдебен изпълнителен  болничен лист, медицинско направление и амбулаторен лист.

ДАВА възможност на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да изрази становище по представения в днешно съдебно заседание протокол, с препис за другите страни.

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства в 7-дневен срок от днес, като ги уведомява, че ако след изтичане на указания им срок посочат доказателства, които биха станали причина за отлагане на делото,  на основание чл. 92а от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК, ще им бъде наложена глоба .

По допустимостта на жалбата съдът ще се произнесе с крайния съдебен акт.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.06.2018година от 12.00часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  12.09 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: