РЕШЕНИЕ № 656

 

06.04.2016г., град  Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, на тридесет и първи март, две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО  ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

 

секретар:  М.В.

прокурор: Георги Дуков

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ванина Колева

КНАХ дело    номер  472  по    описа    за   2016 година.

 

 

         Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, вр. с чл. 348 от НПК, вр. с чл. 208- чл. 228 от АПК.

         Образувано е по касационна жалба на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Бургас, подадена чрез процесуален представител, против решение № 15 от 13.01.2016г., постановено по НАХД № 800/2015г. по описа на Районен съд - Несебър, с което е отменено наказателно постановление № НП-02-02025237/29.06.2015 г., издадено от Директора на  Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Бургас, с което на „Виста билдинг груп“ ЕООД, ЕИК 201646944, с. Равда, общ. Несебър, за нарушение на чл. 62, ал. 1 от Кодекса на труда, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2500 лв. на основание чл. 416, ал. 5, във вр. 414, ал. 3 от Кодекса на труда.

В касационната жалба се излагат доводи, че оспореното решение е неправилно, поради нарушение на материалния закон и необосновано. Касаторът твърди, че безспорно е доказано извършеното нарушение. Счита, че дружеството е работодател по смисъла на § 1, т. 10 от КТ. Моли съда да отмени оспореното решение и да потвърди наказателното постановление.

         Ответникът - „Виста билдинг груп“ ЕООД - редовно призован, не се представлява в съдебно заседание и не изразява становище по касационната жалба.

         Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас изразява становище, че обжалваното решение е правилно и следва да се остави в сила.

         След като прецени твърденията на прокурора и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

         Касационната жалба е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 211 от АПК и в изискуемата от закона форма, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

         Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на Районен съд – Несебър само на посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Производството пред Районен съд – Несебър е образувано по жалба на „Виста билдинг груп“ ЕООД, против наказателно НП-02-02025237/29.06.2015 г., издадено от Директора на  Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Бургас, с което за нарушение на чл. 62, ал. 1,вр. чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда, му е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2500 лв. на основание чл. 414, ал. 3 от Кодекса на труда. До налагане на санкцията се е стигнало, след като било установено, че дружеството, в качеството на работодател на 06.02.205 г. не е уредило като трудови правоотношения отношенията при предоставяне на работна сила, като не е сключило трудов договор в писмена форма с Й.А.И.. За така констатираното нарушение е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № 02-02025237/30.04.2015г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление. 

За да постанови оспореното решение, първоинстанционният съд е приел, че неправилно АНО е вменил в тежест на нарушителя задължението да представи доказателства за кого престира труд И.. Поради неизпълнение от страна на АНО за пълно и всестранно изясняване на фактите по НП, съдът е приел, че липсва съставомерност на извършеното от жалбоподателят нарушение, поради което е отменил наказателното постановление.

Така постановеното решение е неправилно.

С оглед събраните писмени и гласни доказателства и обсъждането им поотделно и в съвкупност съдът счита, че при издаване на АУАН и НП не са допуснати съществени процесуални нарушения, които на самостоятелно основание да обуславят незаконосъобразността на НП. Както акта, така и постановлението съдържат реквизитите по чл. 42, респ. чл. 57, ал.1 от ЗАНН. Административното нарушение е описано със съставомерните му елементи откъм форма на изпълнително деяние, време, място на извършване и субект. Наведените фактически основания във връзка с обстоятелствата, при които е извършено нарушението и датата на извършването му, настоящия съдебен състав намира за достатъчни и относими към дадената правна квалификация на деянието. Същите се доказват и от събрания доказателствен материал.

От събраните доказателства безспорно се установява, че  Виста билдинг груп“ ЕООД, не е уредило като трудови правоотношенията с Й. И. за работата му като кофражист на обект „Жилищна сграда за сезонно ползване“ с. Радва.

Настоящият касационен състав на АС Бургас, не споделя извода на районния съд, че не може да се вмени нарушение на наказаното лице поради неизясняване на фактите.

Касационният състав на съда не споделя мотивите на първоинстанционния съд за недоказаност на констатираното деяние. По делото не е спорно, че в деня на проверката контролните длъжностни лица са установили работника Й. И. да престира труд – изгражда кофраж на строителен обект – жилищна сграда за сезонно ползване, стопанисван от „Виста Билдинг Груп“ ЕООД, като между него и дружеството не е съществувал подписан трудов договор. Видно от списъка на работещите от 06.02.2015г. И. е вписан, че работи за дружеството - ответник по касация като „кофражист“. Съставеният АУАН е подписан с възражение от нарушителя, че работникът е изпратен от друга фирма „Янкулов и КО“, с която е сключен договор за изпълнение, но доказателства в тази насока не са представени.

На основание чл.402, ал.1, т.2 от КТ преди съставяне на АУАН от работодателя са изискани пълни трудови договори на заетите работници, присъствени форми, ведомости за заплати, и др., като такива също не са представени на Инспекцията по труда. Не са ангажирани доказателства и в подкрепа на твърденията на представляващия дружеството за привлечени подизпълнители и сключени договори за извършване на СМР, с наличието на които се обосновава липсата на трудов договор с конкретния работник. Единственият представен в тази насока договор от 12.01.2015г. е сключен с „Арена глас“ ООД и касае изработване, доставяне, поставяне на дограма и нейното застъкляване, а не СМР, в частност изграждане кофраж на железобетонна плоча, още повече, че остава неясно за кой обект на дружеството е сключен този договор, предвид наличието на данни и за други обекти стопанисвани от „Виста Билдинг Груп“ ЕООД. Й. И. е установен да престира работна сила на обект, чието строителство се извършва от „Виста Билдинг  Груп“ ЕООД, извършвайки  действия по разкрояване на кофражни платна, съответстващи на длъжността, която е посочил, че изпълнява – кофражист, т.е. в момента на проверката изпълнява трудова функция – работник на стопанисвания от ответника строителен обект. Дружеството е възразило, че вероятно лицето е работник на негов подизпълнител „Янкулов и КО“, но това възражение е останало недоказано и след като не са представени доказателства, опровергаващи фактическите констатации, че работещото на място лице престира труд в полза на друг работодател, то правилно е ангажирана отговорността на „Виста Билдинг Груп“ ЕООД, като възложител на строежа. Сведенията на лицата, че самите те не знаят за кого работят не може да обоснове извод за отпадане на отговорността на възложителя на строежа поради липса на всякакви други данни, че съществува такъв подизпълнител, а единствената индикация е, че работникът е извършвал дейност в интерес на „Виста Билдинг Груп“ ЕООД.

Като е достигнал до коренно противоположни изводи за допуснати нарушения по ЗАНН и липса на извършено административно нарушение, първоинстанционния съд е постановил  неправилно решение, което ще бъде отменено, поради наличие на касационни основания за отмяна по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Доколкото административното нарушение е доказано от обективна и субективна страна, наказателното постановление ще бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

 

         Водим от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 АПК, във връзка с чл.63, ал.1, ЗАНН, Бургаският административен съд,

 

РЕШИ:

 

         ОТМЕНЯ Решение № 15 от 13.01.2016г., постановено по НАХД № 800/2015г. по описа на Районен съд - Несебър,  и  вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № НП-02-02025237/29.06.2015 г., издадено от Директора на  Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Бургас, с което на „Виста билдинг груп“ ЕООД, ЕИК 201646944, с. Равда, общ. Несебър, за нарушение на чл. 62, ал. 1 от Кодекса на труда, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2500 лв. на основание чл. 416, ал. 5, във вр. 414, ал. 3 от Кодекса на труда.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ  1.

                                                                           2.