Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, № 922 / 22.05.2015г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на двадесет и трети април, през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

       ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурор Андрей Червеняков изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 472/2015г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът „М. и Ко Т., И. и сие” СД, ЕИК 102032492, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Г. С. С. е оспорил решение № 8/08.01.2015г. постановено по АНД №4947/2014г. на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление №РД-10-33/25.09.2014г. на председателя на Съвета за електронни медии (СЕМ). С наказателното постановление на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лв. за нарушение на чл.9, ал.1 от Закона за радиото и телевизията, на основание чл.126, ал.1 от същия закон. Касаторът счита, че решението е неправилно и иска да бъде отменено, а по съществото на спора - да бъде отменено наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът, редовно призован, не изпраща представител.

Ответникът по касационната жалба не изпраща представител. Преди съдебно заседание е депозирано писмено становище от процесуален представител Д. П.

         Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита касационната жалба за неоснователна, а обжалваното решение предлага да бъде оставено в сила.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно. 

В касационната жалба се твърди, че процесния АУАН е издаден в нарушение на чл.34, ал.1 от ЗАНН, след изтичане на срока посочен там. Касаторът счита, че срокът по чл.34, ал.1 от ЗАНН е изтекъл на 12.06.2014г., след като нарушението, изразяващо се в разпространяване на конкретен музикален продукт без предварително уредени права е извършено на 13.03.2014г.

Това тълкуване на закона е неправилно. Според чл.34, ал.1 от ЗАНН, не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен АУАН в тримесечен срок от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението.

За да се приеме, че нарушителят е открит е нужно да се установи в кой момент органът, който е оправомощен да налага наказания за такива нарушения е узнал за извършеното деяние и за неговия автор. В процесния случай това се е случило на 28.04.2014г., когато настоящия касатор е предоставил на СЕМ контролни записи на програма „Радио Мая” от 13.03.2014г. Доколкото за СЕМ не съществува законодателно задължение в определен срок да извършва записване и да прослушва всички записи излъчени от доставчици на медийни услуги, както и липсва законодателно задължение този орган да възприема разпространените програми и предавания от доставчиците на медийни услуги в същия момент, в който те се излъчват, не може да се твърди, че наказващия орган е бил длъжен да знае за процесното разпространяване на програмата в деня, в който съответните авторски продукти са разпространени от „Радио Мая”. Наказващият орган е получил пълна информация за това дали и какво нарушение е извършено и от кое лице на датата, на която е получил контролните записи, независимо от това кога е избрал да ги изслуша. Процесните записи са получени на 28.04.2014г., а АУАН е съставен на 12.06.2014г., което е в рамките на тримесечния срок по чл.34, ал.1 от ЗАНН.

След като на основание чл.218, ал.1 от АПК, във вр. с чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът е длъжен да обсъди само посочените в жалбата пороци на решението, а в процесната касационна жалба не са наведени други възражения освен обсъденото по-горе, съдът счита, че жалбата е неоснователна и обжалваното решение следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл.218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

         ОСТАВЯ В СИЛА решение № 8/08.01.2015г. постановено по АНД №4947/2014г. на Районен съд - Бургас.

         Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: