Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  1135                                        26.06.2014 година                             гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, шестнадесети състав, на двадесет и девети май, две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    РУМЕН ЙОСИФОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

                                                                   2.АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Червеняков, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 472 по описа за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от „Меркари България” ООД с ЕИК 201297033, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург” № 48, ТЦ „Аркадия”, сутерен, представлявано от Ш. А. Х.- Й., против решение № 164 от 30.01.2014 г. по НАХ дело № 5284/2013 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са развити доводи за допуснато нарушение на закона- касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК.  Направено е искане за преквалифициране на деянието като маловажен случай. По същество се иска да бъдат отменени решението на първоинстанционния съд и потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора. Не са ангажирани нови доказателства.

Ответникът по касация не се явява и не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас излага становище за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима.

Бургаският административен съд, след като се запозна с обжалваното решение и взе предвид доводите на жалбоподателя, намира следното:

С решение № 164 от 30.01.2014 г. по НАХ дело № 5284/2013 г. Бургаският районен съд е потвърдил наказателно постановление № 032262 от 30.10.2013 г. на директора на КЗП, РД- Бургас с което на основание чл. 209 от Закона за защита на потребителите е наложена на касатора имуществена санкция в размер на 500 лева, за нарушение по чл. 64, т. 3 от същия закон, за това, че, при съобщение за намаление на цените с 20 на сто за домашен текстил, обявено с поставен в близост до намалената стока информационен лист за седмична промоция през периода 02-08.09.2013 г., върху намалените стоки- 60 броя покривки за маса и 28 броя спални комплекти не е посочена новата цена.

От фактическа страна по делото е установено, че дружеството-жалбоподател експлоатира магазин за промишлени стоки, находящ се в гр. Бургас, ул. „Алеко Богориди” № 17. Установено е също така, че на 03.09.2013 г. по повод потребителска жалба е извършена проверка от служители на КЗП- Бургас. В хода на проверката последните са констатирали, че в магазина е обявено намаление на цените на някои от предлаганите артикули, чрез поставен в близост до намалените стоки информационен лист, но върху тези стоки не е посочена новата продажна цена.

Касаторът по същество не оспорва фактическите констатации, приети от първоинстанционния съд, но счита, че в случая следва да намери приложение разпоредбата на чл.28, б. „а” от ЗАНН, поради маловажност на извършеното административно нарушение. В тази връзка сочи, че от деянието не са настъпили вредни последици, тъй като намалението се е отнася за малък брой артикули и е обявено в деня преди проверката. Твърди също, че нарушението е отстранено непосредствено след извършване на проверката. Тези доводи са неоснователни и правилно първоинстанционният съд не е намерил основание да приеме така предложената квалификация на деянието. С оглед данните по делото, не би могло да се приеме, че е налице маловажен случай на административно нарушение, доколкото деянието не разкрива по-ниска степен на опасност в сравнение с други нарушения от този вид. Изложените в жалбата обстоятелства са съобразени от наказващия орган при определяне размера на наказанието в законоустановения минимум и не са от естество да обосноват извод за маловажност на случая. Доводите за липса на вредни последици в случая са ирелевантни, доколкото нарушението е формално, а неговото отстраняване след проверката не би могло да се отрази на съставомерността на деянието.

При извършената служебна проверка касационната инстанция не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение. С оглед горните съображения, не е налице и соченото в жалбата основание за отмяна първоинстанционното решение, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд, четиринадесети състав,

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 164 от 30.01.2014 г. по НАХ дело № 5284/2013 г. по описа на Районен съд- Бургас.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:          1.      

                                

2.