ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер                             дата 23 март 2012 год.                 Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,       ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 23 март 2012 год., 

в следния състав:

 

                                                                                            Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: …………………..

Прокурор:…………………..

                                            

разгледа адм. дело 472 по описа за 2012  год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Съдът е сезиран с жалба, подадена К.А.Н. в качеството му на председател на УС на ЗПК „Солидарност”, с.Черни връх, общ.Камено против Заповед № РД-09-7/02.02.2012год. на Областния управител на област Бургас.

Жалбоподателят счита заповедта за постановена в нарушение на чл.102, ал.2 от АПК и оспорва аргументите на административния орган обусловили незаконосъобразността на отменената с нея Заповед № РД-17-05/02.12.2009г. за извършено отбелязване в АЧДС № 370/13.01.1997год.

            Съдът, след като взе предвид съдържащите се в обстоятелствената част на жалбата твърдения, фактическите и правни доводи на жалбоподателя, както и след като взе предвид изпратената административна преписка, намира подадената жалба за процесуално недопустима за разглеждане, като насочена против акт, който не разкрива белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 от АПК.

Видно от административната преписка, със Заповед № РД-09-7/02.02.2012год., областният управител на област Бургас, на основание чл.32 от ЗА, във вр. с чл.99, т.2 от АПК, е отменил предходно издадена своя Заповед № РД-17-05/ 02.12. 2009год., с която е извършена корекция в Акт за частна държавна собственост № 370/13.01.1997г. одобрен от Областен управител – Бургас. Със заповедта е отменена и извършената на основание чл.72, ал.1 от ЗДС (ДВ, бр. 17 от 2006 г.) корекция в горепосочения АЧДС, изразяваща се в отбелязването в графа 15 - „Имотът е включен в капитала на търговско дружество”, че в активите на търговското дружество „Месокомбинат Бургас” ЕАД са включени само сградите по АЧДС  №370/13.01.1997год., без терена от 72000 кв.м., представляващ понастоящем ПИ І 000158, в землището на с.Черни връх, община Камено, обл.Бургас с площ 71 270 дка. (съгласно скица № Ф 02408/ 29.09.2009год. изд. ОСЗ - Камено)”.

Съгласно чл.68 от  Закон за държавната собственост, за недвижимите имоти - държавна собственост се съставят актове за държавна собственост по образец, утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл.5, ал.2 от ЗДС актът за държавна собственост  е официален документ, съставен от длъжностно лице по ред и форма, определени в закон, по арг. от ал.3 същия няма правопораждащо действие. С акта се констатира само определено правно или фактическо положение и се цели точното описание и конкретизация на имота по място, характеристика, вид, площ, означение по ЗРП и пр., като се вписва и основанието на което е придобит имота от държавата и датата на съставяне на акт. Актовете за имотите - частна собственост, се съставят и съхраняват в служба “Държавна собственост” при областния управител. От своя страна дейността по актуване, респ. деактуване е дейност по отчитане и управление на имотите – държавна собственост, с оглед на което безспорно е, че актът за държавна собственост не притежава белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 от АПК, а е свидетелстващ документ с характер на вътрешнослужебен акт.

В този смисъл, процесната заповед, с която се отменя предходно издадената Заповед № РД-17-05/02.12.2009год. за извършена корекция, изразяваща се в отбелязване в графа 15 на Акт за частна държавна собственост № 370/13.01.1997 год. одобрен от Областен управител – Бургас, е вътрешнослужебен акт, лишен от конститутивен ефект и в частност -  с него не се засяга правото на собственост на ничия страна. Извършените действия по отбелязването следва да бъдат възприемани и тълкувани единствено като вътрешнотехническа дейност по администриране актовете за държавна собственост.

Преценката дали оспореният акт е от кръга на визираните по чл.21, ал.1-4, респективно дали същият подлежи на съдебно обжалване не зависи от наименованието, формата в която е материализирано волеизявлението (в случая - заповед). Това се отнася както за понастоящем оспорваната заповед, така и за предходно постановената, която има същия правен ефект на вътрешнослужебен акт, т.е. фактът, че с настоящата заповед се отменя предходна такава, не й придава (на настоящата) качеството на индивидуален административен акт. Този извод не се променя и от обстоятелството, че в заповедта е указана изрична възможност за оспорването и по реда на АПК.

Предвид изложеното, съдът намира, че оспорената Заповед № РД-09-7/02.02.2012год. на областния управител на област Бургас не представлява подлежащ на оспорване индивидуален административен акт, което от своя страна е абсолютна процесуална пречка за допустимостта на жалбата и нейното разглеждане по същество, поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено, поради което и на основание чл.159, т.1 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

            ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на К.А.Н., в качеството му на председател на УС на ЗПК „Солидарност”, с.Черни връх, общ.Камено против Заповед № РД-09-7/02.02.2012год. на Областния управител на област Бургас.

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 472/2012 год. по описа на Бургаския административен съд.

 

            Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

               СЪДИЯ: