ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 10.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На десети април                                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 471 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ Б.Б.С., редовно призован, се представлява от адв. Т.Т., преупълномощена от адв.К., представя пълномощно в днешното съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ  Т.Б.- КО при Пето РУ към ОДМВР Бургас, редовно призован, се явява лично.

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от Б.Б.С. против заповед за задържане №3388ЗЗ-39/02.02.2018 г., изготвена от Т.Б.- КО при Пето РУ ОДМВР Бургас, с която жалбоподателят е задържан за срок до 24 часа в помещение за временно задържане в сектор „ООРТП“ при ОД МВР – Бургас.

ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 3473/26.03.2018г. молба от жалбоподателя за изискване на доказателства.

 

АДВ.Т.:Поддържам жалбата и доказателствените искания.

ОТВЕТНИКЪТ  Б.: Оспорвам жалбата. Не съм запознат с доказателствените искания. Предоставям на съда да се приеме преписката.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка съгласно описа на лист 2 от делото.

По молбата на адв. К. за задържане на ответника да отговори на два въпроса, съдът счита, че тя е основателна. Въпросите, които са формулирани от адв. К., са относими към спора и отговорите на ответника биха допринесли за изясняване на фактическата обстановка.

По искането на адв. Т. за разпит на адв. К. като свидетел в следващото съдебно заседание съдът счита, че искането е недопустимо. Адв.К. и към настоящия момент е процесуален представител на жалбоподателя С. и няма как да бъде разпитван едновременно като свидетел в процеса и да упражнява процесуални права от името на жалбоподателя.

С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

На основание чл.176 от ГПК, във  връзка с чл.144 от АПК ДОПУСКА двата въпроса към ответника, формулирани от адв. С.К. в молба вх.№ 3479/26.03.2018 г.

ОТХВЪРЛЯ искането за разпит на адв. К. като свидетел в настоящото производство.

Съдът ПРОЧЕТЕ на ответника въпрос № 1 от молбата от  26.03.2018 г.:С какви данни разполагахте към 18:00 часа на 02.02.2018 г. за извършено от жалбоподателя Б.Б.С. престъпление, за да издадете процесната заповед за задържане?

ОТВЕТНИКЪТ  Б.: Към обяд беше разпоредено да спрем този автомобил, ако го засечем, и да бъдат установени лицата. Регистрационният номер на автомобила беше ***, не мога да се сетя за буквите в номера. Към 05,30 часа след обяд, ако не бъркам, на бензиностанция „Лукойл“ на изхода за град Варна, там вътре в бензиностанцията ги засякохме. Тези лица влязоха да зареждат. Казахме на водача да си зареди автомобила и да дойде за извършване на проверка. Взех им първо документите на двамата пътници в автомобила и ги помолих като заредят  да дойдат за проверка. Б.С. мисля,че беше водачът на автомобила. Дойдоха при нас от страни на бензиностанцията. Обадихме се на оперативния дежурен. Той разпореди да изчакаме колега от криминална полиция. Те дойдоха след известно време. След което разпоредиха тези лица да бъдат отведени в Пето РУ. Аз съм униформен служител. Бях на дежурство с патрулен автомобил.  Казаха да ги задържим във връзка с някаква кражба в Бургас, на територията на Първо РУ. Съответно лично се качих в автомобила на Б.С. и отидохме до Пето РУ и там изготвихме документацията по задържането по разпореждане на дежурния – той каза,че е във връзка с кражба и това вписах в заповедта. Заповедта изготвих в Пето РУ. Когато разбрахме за указанията на дежурния, ние обяснихме на Б.С., че го задържаме. На бензиностанцията си говорехме и не знаехме какво ще последва.  Той ни попита: „Задържан ли съм?“. Аз му казах: „Все още не.“. Когато дойде разпореждането от дежурния, аз го изпълних. Разпореждането за задържането дойде от дежурния - по радиостанцията.

Съдът прочита на ответника втория въпрос: Кой точно факт и обстоятелство даде основание за предприемане на процесното задържане?

ОТВЕТНИКЪТ  Б.: Това, което дежурният ни разпореди, ние го изпълнихме.

АДВ. Т.: Моля да допуснете още 1 въпрос към ответника по реда на чл.176 от ГПК,т.е.: към момента на задържане на лицето Б.С. и издаване на заповедта за задържане, Вие лично знаехте ли за някакви данни за съпричастност на това лице към въпросната кражба, която е посочена в заповедта?

ОТВЕТНИКЪТ  Б.: По разпореждане го задържахме и когато отидохме в Пето РУ да пишем заповедта, там ни дадоха и съответния номер на досъдебно производство, по което е тази кражба и съм записал досъдебното производство в заповедта. От криминална полиция дойде един от колегите и той ми каза номера на досъдебното производство, по което трябва да бъде работено с Б.С.. Доколкото разбрах, после са работили с него, но това беше в края на смяната ми и аз си тръгнах.

АДВ. Т.:  Нямам други доказателствени искания и няма да представям други доказателства.

 

Съдът счита че делото е изяснено от факт страна, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВ. Т.: Моля да уважите жалбата по съображенията: задържането под стража по чл.71, ал.2 т.1, във вр. с чл. 73 от ЗМВР за срок не по-дълъг от 24 часа, е принудителна административна мярка, която има за цел чрез задържането да се предотврати възможността на лицето да извърши престъпление, да продължи да извършва престъпление или да се укрие. Тази мярка се предприема по отношение на вероятния извършител на престъпление. Разпоредбата на чл.72, ал, т.1 предполага наличието на данни, от които може да се направи основателно предположение, че конкретно лице е извършител на престъпление. Целта на тази мярка е да се попречи на уличения да извърши друго престъпление или да осуети наказателно преследване. В случая липсват каквито и да е данни, че доверителят ми е осъществил посочения състав от НК - цитирам заповедта на задържане или, че към момента на задържането му липсват доказателства за съпричастността му към това престъпление. За всеки конкретен случай на задържане, установяването на данни е в тежест на административния орган и в случая това не е извършено. Няма данни относно привличане на доверителя като обвиняем или дори като свидетел по въпросното досъдебно производство. Ето защо моля да отмените заповедта за задържане, която е обжалвана, както и да ми присъдите съдебно-деловодните разноски съгласно списъка по чл. 80 от ГПК.

Моля за срок за писмени бележки.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ 7-дневен срок за писмени бележки.

 

ОТВЕТНИКЪТ  Б.: Заповедта е законосъобразна. Моля да постановите законосъобразно решение.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: