ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 416                    14 март 2017 година                град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ-ми състав, в закрито заседание на  четиринадесети март,  две хиляди и  седемнадесета година, в състав:                                               

                                                                                   Съдия: Златина Бъчварова

 

като разгледа административно дело номер 471  по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

       Производството е образувано по жалба „Север-експорт“ ООД с ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление - гр.Варна, район „Аспарухово“, ж.к.“Южна промишлена зона“, офис на „Север-експорт“ООД №1, представлявано от Н.А.С. против заповед №РД-71 от 08.02.2017 година на изпълнителния директор на  Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури/ИАРА/.

          Административен съд- Бургас намира, че не е компетентен да разгледа спора по същество по следните съображения:

          Съобразно нормата на чл.133, ал.1 АПК делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя.

Според чл.14 от Устройствен правилник на ИАРА Главна дирекция „Рибарство и контрол“ има 4 териториални звена със статут на отдели, от които  отдел  Рибарство и контрол - Черно море със седалище Бургас и с териториален обхват областите Бургас, Варна и Добрич. От справка в интернет страницата на ИАРА се установи, че отдел „Рибарство и контрол - Черно море със седалище гр.Бургас има териториална структура в гр.Варна с посочен адрес в града, електронен адрес и телефон и факс за контакти.

Предвид обстоятелството, че седалището на жалбоподателя е в гр.Варна, където има териториална структура на администрацията/ИАРА/ по смисъла на §1, т.1а ДР АПК, делото следва да се прекрати и да се изпрати на компетентния за произнасяне съд, който в случая е Административен съд-Варна.

  По тези съображения и на основание чл.135, ал.2 АПК, Административен съд-Бургас, VІІІ- ми състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

          ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело номер 471 по описа на съда за 2017 година.

          ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд- Варна.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

                                                   СЪДИЯ :