ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 13.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тринадесети май                              две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 471 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:24 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  - „ХРИСИФАРМ ООД, представлявано от управителя Н.А., редовно призован, представлява се от адв. Г.Н., с представено от днес пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Директор на ДирекцияОбжалване и данъчно-осигурителна практикагр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Д..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от „Хрисифарм” ООД против Ревизионен акт № 021301880/29.11.2013 г., постановено от Гл. инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Бургас, потвърден с Решение № 38 от 18.02.2014 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас.

 

АДВ. Н.: Изцяло поддържам така подадената жалба. Моля да приемете административната преписка. Нямам други искания по доказателствата. Да се приключи събирането им.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете административната преписка с приложените доказателства. Нямам доказателствени искания. Считам, че спорът е правен.

 

Съдът, с оглед становищата на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

С оглед липсата на формулирани допълнителни доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Н.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата на моя доверител по подробно изложени в същата съображения. Цитирали сме трайната практика на Върховен административен съд, като моля да ми бъде дадена възможност да обсъдя такава.

Моля на доверителя ми да бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски - държавна такса и адвокатски хонорар.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Да потвърдите обжалвания ревизионен акт. При постановяване на решението да съобразите мотивите, изложени в решението на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас.

Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на процесуалния представител на жалбоподателя, в 14-дневен срок считано от днес, да изготви и представи подробни писмени бележки по съществото на спора.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: