ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер                            дата 17 април 2012 год.                  град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,  ІХ-ти  състав,

в закрито заседание на 17 април 2012 год.,

 в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

    Секретар: …………………..

     Прокурор: …………………

                                        

 разгледа адм. дело  № 471 по описа за 2012 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Съдът е сезиран с искова молба, подадена от Б.А.К. *** против ДНСК – РДНСК Бургас с искане за присъждане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 1000лв. поради незаконосъобразно бездействие на административния орган да приведе в изпълнение влязла в сила Заповед № ДК-02-БС-19/09.10.2007г. на началника на РДНСК – Бургас, с която е разпоредено премахването на незаконен строеж, представляващ двуетажна сграда с КОО, находящ се в УПИ ХІ-396, кв.68 по плана на гр.Несебър.

            Исковата молба е процесуално недопустима за разглеждане, поради следните мотиви:

            Съдът е изискал от административния орган преписката относно принудителното изпълнение на влязлата в сила Заповед № ДК-02-БС-19/19.10.2007г., видно от която по изпълнението на тази заповед е образувано изпълнително производство, в рамките на което органът е предприел съответните действия по изпълнението.

            След като вече е образувано изпълнително производство, оспорването на актовете, действията и бездействията на органа по изпълнението не следва да се реализира по пътя на исковото производство, а по реда на оспорването в изпълнителното производство, в случай, че за лицето са налице процесуалните и материални предпоставки за това.

            Отделно от това, не всяко бездействие на администрацията е основание за обезщетение, като твърдяното от ищеца бездействие на административния орган не е такова по смисъла на чл.256 и чл.257 от АПК, чието наличие е процесуална предпоставка за разглеждане на иска за обезщетение.

            След като данните от административната преписка сочат, че не е налице бездействие по смисъла на чл.256 и чл.257 от АПК, исковата молба следва да се върне като недопустима за разглеждане, а производството по делото да се прекрати, поради което Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

            ВРЪЩА исковата молба на Б.А.К. ***  против ДНСК – РДНСК Бургас с искане за присъждане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 1000лв. поради незаконосъобразно бездействие на административния орган да приведе в изпълнение влязла в сила Заповед № ДК-02-БС-19/09.10.2007г. на началника на РДНСК – Бургас, с която е разпоредено премахването на незаконен строеж, представляващ двуетажна сграда с КОО, находящ се в УПИ ХІ-396, кв.68 по плана на гр.Несебър.

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 471/2012г. на Бургаския административен съд.

 

            Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                                                                  СЪДИЯ: