Р Е Ш Е Н И Е 

 

Град Бургас, 24.06.2011г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А :

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХV-ти административен състав, на двадесет и шести май две хиляди и единадесета година, в публично заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

             2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Желязко Георгиев, като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА касационно н.а.х.д. № 471 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от директора на Държавно ловно стопанство „Ропотамо”, чрез процесуален представител, против решение № 53/2011г., постановено по н.а.х.д. № 4558 по описа на БРС за 2010г., с което е отменено наказателно постановление № 36 от 28.10.2010г., издадено от директора на Държавно ловно стопанство „Ропотамо”, с което на Х.П.А., ЕГН **********,***, на основание чл.84, ал.1 от ЗЛОД е наложено административно наказание „глоба” в размер на 350 лв., на основание чл.94, ал.1 от ЗЛОД е лишен от право на ловуване за срок от три години и на основание чл.95, ал.1 от ЗЛОД е отнета в полза на държавата вещта, послужила за извършване на нарушението – ловна пушка ИЖ № У 0738, кал.12.

Касаторът оспорва решението на районния съд като неправилно, постановено в противоречие на материалния и процесуалния закон по подробно изложени в жалбата съображения. Намира за неправилен извода на съда, че наличието на оръжие у Х.А., както и неговото местоположение към момента на установяване на нарушението били недоказани. Моли съдът да отмени решението на районния съд като незаконосъобразно и неправилно. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, поддържа жалбата на посочените в нея основания.

Ответникът – Х.П.А., чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата в съдебно заседание и в представено по делото писмено становище, като неоснователна и недоказана, и моли съдът да остави в сила решението на районния съд.

 Представителят на Бургаска окръжна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба. Счита, че по делото не е безспорно доказано, че оръжието на А. е било извадено от калъф и сглобено. Пледира решението на първата инстанция да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, е основателна.

Предмет на оспорване в производството пред районния съд е  наказателно постановление № 36 от 28.10.2010 г.,  издадено от директора на Държавно ловно стопанство „Ропотамо”, въз основа на АУАН № 0036133/17.10.2010г., съставен от служител „Подвижна горска стража” при РДГ – гр.Бургас, на Х.П.А. за това, че на 17.10.2010г., в 13.30ч., на територията на ДЛС „Ропотамо”, землище на с.Росен, местност „Помпата”, отдел 368, ловува, като се движи с извадено от калъф и сглобено ловно оръжие – кал.12, ИЖ У0738, извън определеното в разрешително за групов лов № 018881 място, без да е убил или уловил дивеч.

За да постанови оспореното решение, с което е отменил обжалваното пред него наказателно постановление, районният съд е приел, че нарушението по чл.84, ал.1 от ЗЛОД, за което е санкциониран А., не е доказано. След анализ на събраните по делото гласни доказателствени средства, съдът е обосновал извод за недоказаност на факта, че при проследяване на ранен дивеч, А. се е придвижвал извън населено място с извадено от калъф и сглобено ловно оръжие и че въобще е носел ловно оръжие. Приел е, че по делото не са опровергани показанията на свидетеля С., че от включването на А. в проследяването на дивеча след първата пусия, до явяването му заедно с другите участници във втората пусия по разпореждане на проверяващите, оръжието на жалбоподателя се е намирало в багажника на един от автомобилите.

Тези изводи на районния съд не се споделят от настоящия касационен съдебен състав.

Съгласно разпоредбата на чл.84, ал.1 от ЗЛОД, който ловува, без да притежава редовно заверен билет за лов или с билет за лов, но без писмено разрешително за лов, или ловува извън определените в разрешителното места, без да е убил или уловил дивеч, се наказва с глоба от 50 до 400 лв. Легална дефиниция на „ловуване” е дадена с разпоредбата на чл.43, ал.2 от ЗЛОД, а с чл.43, ал.3, т.1 от ЗЛОД определението е допълнено, като е посочено, че ловуване е и престой или движение на лица извън населените места с извадено от калъф и сглобено ловно оръжие, независимо дали е заредено или не.

В конкретния случай обстоятелствата, че на 17.10.2010г. Х.А. се е движел извън населено място – територията на ДЛС „Ропотамо”,  местността „Помпата”ДГС - Бургас, в границите на отдел 368, с извадено от калъф и сглобено ловно оръжие, извън определеното в разрешителното за лов място, без да е убил или уловил дивеч, са несъмнено установени от събраните по делото гласни и писмени доказателства. Безспорно, към момента на проверката А. е бил включен в разрешително за групов лов, но за ловностопански район „Росен”, ловище 2, местност „Росен баир”. Безспорни са датата и мястото, на което е установено нарушението, както и обстоятелството, че това място е извън района, за който са имали разрешително участниците в лова. Видно от показанията на актосъставителя П. и свидетеля по установяване на нарушението К., те са категорични, че при установяване местоположението на групата ловци на територията на ДЛС „Ропотамо”, отдел 368, част от тях, сред които и А., са били наредени в полукръг на посия с извадено от калъф и сглобено ловно оръжие. Действително, актосъставителят П. е изразил невъзможност при разпита да посочи с точност в кой квадратен метър от площта на отдел 368 от територията на ДЛС „Ропотамо” се е намирал нарушителя, но несъмнено е потвърдил релевантния факт, възприет лично от него във връзка с констатираното нарушение, а именно, че А. се е намирал в границите на ДЛС „Ропотамо” с извадено от калъф и сглобено ловно оръжие.

Неправилно, според настоящата съдебна инстанция, районният съд е дал превес на показанията на свидетеля С. относно мястото, на което се е намирало оръжието на нарушителя – в багажника на един от автомобилите, в който А. е почивал, и едва след събирането на ловците и викачите от проверяващите им го представил. Същите не опровергават показанията на актосъставителя и свидетеля по акта, констатирали единодушно нарушението и лично възприели факта, че А. е носел извадено от калъф и сглобено ловно оръжие, приближавайки се до тях от вътрешността на отдел 368. Не е без значение и факта, че те са дадени от заинтересовано лице, приятел и участник в лова. Липсата на яснота по какъв начин е държал оръжието не води на друг извод, тъй като не е част от изпълнителното деяние.

В хода на производството безспорно е установено извършването на нарушение на чл.84, ал.1 от ЗЛОД, самоличността на нарушителя и неговата вина. За извършеното административно нарушение законосъобразно е наложено административно наказание „глоба” на основание чл.84, ал.1 от ЗЛОД и кумулативно предвидените в чл.94, ал.1 и чл.95, ал.1 от ЗЛОД лишаване от право на ловуване и отнемане в полза на държавата на вещта, послужила за извършване на нарушението. Размерът на наложеното наказание е справедливо определен, при съобразяване и критериите, установени в чл.27, ал.2 от ЗАНН.

По изложените съображения, съдът намира касационната жалба за основателна. Обжалваното съдебно решение следва да бъде отменено като неправилно и вместо него постановено друго по същество на спора, с което да бъде потвърдено наказателно постановление № 36/28.10.2010г., издадено от директора на Държавно ловно стопанство „Ропотамо”.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. ІІ-ро от АПК, във връзка с чл.222, ал.1 от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХV– ти административен състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 53 от 2011г., постановено по н.а.х.д. № 4558 по описа на БРС за 2010г., и вместо него постановява:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 36/28.10.2010г., издадено от директора на Държавно ловно стопанство „Ропотамо”, с което на Х.П.А., ЕГН **********,***, на основание чл.84, ал.1 от ЗЛОД е наложено административно наказание „глоба” в размер на 350 лв., на основание чл.94, ал.1 от ЗЛОД е лишен от право на ловуване за срок от три години и на основание чл.95, ал.1 от ЗЛОД е отнета в полза на държавата вещта, послужила за извършване на нарушението – ловна пушка ИЖ № У 0738, кал.12.

Решението е окончателно.

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      

 

                                              

 ЧЛЕНОВЕ: 1./                                       

                                                                                

   2./