ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 28.05.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и осми май                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 470 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 13.17 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.С.А., редовно уведомен, не се явява; представлява се от адв.К. с представено пълномощно на лист 12 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ К.Г.– полицай при ПЕТО РУ на ОДМВР-БУРГАС, редовно уведомен, не се явява.

                  

Адв.К.: Не възразявам по хода на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.К.: Поддържам жалбата. Моля да не се приключва събирането на доказателства в днешно съдебно заседание, най-вече с оглед на това, че от страна на административния орган не са представени каквито и да е документи, които да установяват наличието на данни за твърдяното престъпление, в което да е съпричастен жалбоподателят.

В тази връзка моля да допуснете да отговори административният орган на въпроси по реда на чл.176 от ГПК, за което представям екземпляр за съда и евентуално, ако съдът уважи това искане, то да бъде изпратено на административния орган.

Същевременно моля да изискате моя жалба до ОДМВР-Бургас с вх.№ 812-102/05.02.2018г., която съм депозирал във връзка със задържането на П.А. и неговия спътник Б.С.. Позволявам си да представя, тъй като делото по отношение на жалбоподателя Б.С.е във ВАС, си позволих да изтегля протокола от сайта на съда, обезличен, да го представя за сведение на съда по настоящото дело. Двамата са задържани по едно и също твърдение. По делото няма доказателства за какво е задържан този човек. Жалбата ми, която е до директора на ОДМВР-Бургас от мое име, там следва да има обстоятелствата, във връзка с които лицата  са били задържани.

Затова моля да изискате копие от материалите по проверката по тази ми жалба.

 

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалвана заповед за задържане на лице.

 

 

Депозираната в днешно съдебно заседание от адв.К. молба предявена на основание чл.176 от ГПК и съдържаща въпроси, които страната иска да бъдат зададени на административния орган за изясняване на факти и обстоятелства, касаещи процесното задържане, съдът счете тази молба за неоснователна, тъй като констатира, че по отношение на въпросите съдържащи се в нея насочени към административния орган, по делото е налично писмо с вх.№ 2890/12.03.2018г. изпратено до съда в изпълнение на дадено разпореждане административният орган да представи всички налични във връзка със задържането на лицето писмени доказателства в т.ч. докладни записки или друга служебна документация съставена за случая, като даденият отговор в това писмо съдът счита, че съдържа отговор на въпросите, които адв.К. е поставил в докладваната днес молба, поради което не е налице процесуална необходимост същите факти и обстоятелства да бъдат изяснявани посредством реда на чл.176 от ГПК.

 

Другото доказателствено искане, касаещо събирането по делото като доказателство на жалбата с вх.№ 812-102/05.02.2018г., респективно резултатът по тази жалба, съдът счете също това доказателствено искане за неоснователно, като от една страна съобрази, че то би касаело изясняване на факти и обстоятелства, следващи задържането на лицето, което е станало на предходна дата 02.02.2018г. и в този смисъл не е част от административната преписка, а от друга страна съдът счете, че делото е попълнено с достатъчно доказателства за неговото решаване, още повече, че административният орган е посочил, че изпратената от него административна преписка е изпратена в пълнота.

Поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение доказателствените искания на адв.К. за събиране на допълнителни доказателства.

 

ПРИЕМА за сведение представеният в днешно съдебно заседание съдебен протокол от 10.04.2018г. по Административно дело № 471/2018г.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.К.: Моля да уважите жалбата и да отмените оспорената заповед като незаконосъобразна. Моля да ми дадете възможност в писмени бележки да взема отношение по доводите на административния орган, включително и в писмото, с което е уведомен съда и се препраща към материали намиращи се в някакво досъдебно производство.

Позволявам си да твърдя, че не такъв е редът предвиден в АПК и в този смисъл има трайна и последователна съдебна практика. Съдът, който следва да упражни контрол върху законосъобразността на задържането следва лично да се убеди в наличието на данни за извършено престъпление. Позоваване на чуто в ефира или разпоредено от трети лица е недопустимо като форма за събиране на доказателства.

Моля да ми дадете подходящ срок да представя писмени бележки, да уважите жалбата и присъдите на доверителя ми направените по делото разноски, за които представям списък.

 

Съдът дава на пълномощника на жалбоподателя 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: