РЕШЕНИЕ

 

     901                           дата  13 май 2016 год.                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ХVІ-ти състав,

в публично заседание 05 май 2016 год.,

 в следния състав:

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                                            2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: К.Л.

Прокурор: Тиха Стоянова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 470 по описа за 2016 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на „България Ер“ АД, гр.София 1540, район Слатина, Аерогара София, с ЕИК 000633828 против Решение № 144/08.02.2016г. постановено по НАХД № 5775/2015г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е изменено наказателно постановление № 166 от 12.11.2015г. издадено от Началник на Гранично полицейско управление „Летище Бургас“ при Регионална дирекция „Гранична полиция Аерогари“ към Главна дирекция „Гранична полиция“ на МВР София, с което, за нарушение по чл.20, ал.1, т.1, вр. чл.19, ал.1, т.1 от Закона за чужденците в Република България, на основание чл.51 от с.з. вр. чл. 53 от ЗАНН, на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лева, като съдът е изменил размера на санкцията на 6 000 лева.

Съдебното решение се обжалва като неправилно и необосновано. Не споделя мотивите на районния съд за потвърждаване на наказателното постановление. Оспорва съставомерността на констатираното деяние и твърди, че неправилно е ангажирана отговорността му на соченото основание. Счита, че в административнонаказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, а материалния закон е приложен неправилно. Иска се отмяна на съдебното решение и на измененото НП.

В съдебно заседание касаторът не изпраща представител.

Ответникът по касация също не се явява и не се представлява.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата и оставяне в сила на съдебния акт.

Касационната жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав преценява като неоснователна.

            Административният съд съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК извърши служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на постановеното решение с материалния закон.

Дружеството - касатор е санкционирано за това, че на 02.10.2015г., около 19:00ч.,  на Летище Бургас, при извършване на гранична проверка на пристигащите в България пътници, превозени с полет FB652 от гр.Москва до гр. Бургас на авиокомпания „България ЕР”, е установен пътник, неотговарящ на условията за влизане в страната – лицето I.R. е без налична положена валидна входна виза за България, каквато се изисква според Регламент (ЕО) №539/2001г. Пътникът не отговаря на чл.8, ал.1 от ЗЧРБ и чл.5 ал.1 т."б" от Регламент (ЕО) №562/2006г., което обстоятелство не е установено от превозвача „България ЕР” АД и поради тази причина същият не е допуснат за влизане в страната. Въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства, районният съд е приел, че констатираното деяние е съставомерно и правилно е ангажирана отговорността на дружеството, в качеството му на превозвач на соченото основание. Размера на наложената имуществена санкция съдът е преценил за необосновано определен над минималния предвиден от законодателя размер и в противоречие с разпоредбата на чл.27 от ЗАНН, с оглед на което е изменил санкцията на 6 000 лева.

Решението е правилно.

Първоинстанционният съд е формирал съответна на данните по делото фактическа обстановка и въз основа на нея правилно е обосновал извод за съставомерност на констатираното деяние. Възраженията на касатора за съставяне на АУАН и издаване на НП в нарушение на чл.42 и чл.57 от ЗАНН, в частност твърденията за неясна правна квалификация на установеното деяние, съдът намира за неоснователни.

Във фактическото описание на деянието са описани съществените обективни елементи, които са сред задължително предвидените във фактическия състав на нарушението по чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – посочено е, че руският гражданин  е без валидна виза и не отговаря на условията за влизане в страната по чл.8, ал.1 от ЗЧРБ, както и на тези посочени в чл.5, ал.1, т. „б” от Регламент (ЕО) № 562/2006, а превозвачът не е изпълнил задълженията си по чл.20, ал.1 от ЗЧРБ да провери това обстоятелство. В АУАН и наказателното постановление, освен разпоредбата на чл.8, ал.1 от ЗЧРБ, която действително е бланкетна, в какъвто смисъл са възраженията в жалбата, изрично е посочено, че визата се изисква на основание чл.5, ал.1, т.б от Регламент (ЕО) №562/2006г. във връзка с Регламент (ЕО) №539/2001г., към който посочената разпоредба препраща, което изброяване в достатъчна степен дава представа на наказаното лице, в какво деяние е обвинено, а впоследствие и за какво деяние му е наложена санкция, поради което правото му на защита не е било ограничено. Съгласно разпоредбата на чл.9 от Закона за чужденците в РБългария визата е разрешение, издадено от Република България, за влизане и пребиваване, транзитно преминаване или летищен транзит. По арг. от чл.9а видът на визата се определя от целта, за която се издава, съответно видовете визи са: 1. за летищен транзит (виза вид "А"); 3. за краткосрочно пребиваване (виза вид "C"); 4. за дългосрочно пребиваване (виза вид "D"). Съгласно чл. 9б, ал.1 от ЗЧРБ визата се издава под формата на единен визов стикер по образец на Европейския съюз и е валидна само с редовния документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, в който или към който е положена.

Видно от административната преписка, в паспорта на  гражданина I.R. е положен визов стикер издаден за периода от 12.06.2015г. до 12.12.2015г., с вид на визата „С“, т.е за краткосрочно пребиваване, като изрично е посочен срокът на пребиваване – 8 дни. Видно е, че гражданинът е имал предходно посещение в РБългария, считано от 12.06.2015г. до 19.06.2015г., през който период е изчерпал разрешения срок за пребиваване, т.е притежаваната от него виза, при второто му влизане в страната вече е невалидна. В рамките на 6-месечния период, в който е валидна визата чуждестранният гражданин може да влезе на територията на страната с максимална продължителност на престоя – до 8 дни и след като те вече са били изчерпани, второто влизане в страната е било осъществено при липса на валидна (вече изчерпана) виза.  След като касаторът в качеството си на превозвач, преди да извърши услугата, не е установил това обстоятелство, то правилно е санкциониран на основание чл.51 от ЗЧРБ, съгласно която разпоредбаПревозвач, който не изпълни задълженията си по чл. 20, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 6000 до 10 000 лв. за всяко превозвано лице“.

Като е достигнал до аналогични изводи, Районният съд е постановил правилен съдебен акт, за който не се констатират основания за отмяната му. Ръководен от горните мотиви и на основание чл. чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ в сила Решение № 144/08.02.2016г. постановено по НАХД № 5775/2015г. по описа на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                          ЧЛЕНОВЕ: