Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  818                   от 08.05.2015 г.             град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, петнадесети състав, на двадесет и трети април две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Лилия Александрова

                  2. Любомир Луканов

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 470 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Чар” ЕООД, ЕИК 812156303, с адрес за призоваване гр. Бургас, ул. „Христо Ботев” № 81, ет. 1, против Решение № 157/17.02.2015 г., постановено по НАХД № 5244/2014 г. на Районен съд Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 604/13.10.2014 г. на Директора на ТД на НАП Бургас, с което за нарушение на чл. 118, ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и § 59, ал. 5 от Наредба Н-18/13.12.2006 г. на Министерството на финансите за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен и постановен в нарушение на процесуалните правила. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание, касатора чрез процесуалния си представител адв. С. Е. *** поддържа заявената претенция, като се иска от съда да съобрази, че не е налице укриване на приходи.

Ответникът по касация – Директора на ТД на НАП-гр.Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява,  не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването по подробно изложени мотиви.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд – гр.Бургас е образувано по жалба на Чар” ЕООД против Наказателно постановление № 604/13.10.2014 г. на Директора на ТД на НАП Бургас, с което за нарушение на чл. 118, ал. 4 от ЗДДС и § 59, ал. 5 от Наредба Н-18, на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева  За да потвърди процесното наказателно постановление, първоинстанционния съд е приел, че при съставяне на АУАН и при издаване на атакуваното НП са спазени изискванията на чл. 42 и чл. 57 ЗАНН – същите са издадени от компетентни органи и съдържат всички изискуеми реквизити - описано е нарушението и обстоятелствата, при които то е извършено, посочена е нарушената законова разпоредба и нормата, въз основа на която е определена санкцията. По същество съдът е приел, че от събраните по делото доказателства безспорно се установява, че при извършена проверка на 12.09.2014г. в търговски обект - бутик „Чар” с адрес в гр.Бургас, ул. “Христо Ботев“ № 83а било констатирано, че не се съхраняват, липсват и не могат да се представят от задълженото лице електронните контролни ленти  в указания тримесечен срок на ЕКАФП Epson TM E4-DV ED235834 и ФП 44235834. Във връзка с направените констатации е съставен Протокол за извършена проверка № 142415/12.09.2014 г.

 

Решението на Районен съд – Бургас е неправилно и следва да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са основателни.

Настоящата инстанция намира за основателно твърдението на касатора, съгласно което в оспореното наказателно постановление не е посочена относимата, нарушена правна норма. В НП е записано, че дружеството е нарушило нормата на чл. 118, ал. 4 от ЗДДС, но видно от текста на същата, касатора не е в състояние да я наруши, тъй като  с нея се урежда издаването на наредба от министъра на финансите, с която се уреждат действията с фискални устройства; обслужването на същите; създаването на дистанционна връзка с НАП ; издаването на фискални бонове и регламентация на съхраняваните данни. В този смисъл, няма как дружеството да наруши норма, указваща правомощието и задължението на министъра на финансите да издаде подзаконов нормативен акт - наредба.

На следващо място не е налице и нарушение на § 59, ал. 5 от Наредба Н-18, тъй като с текста се уреждат технически действия с фискални устройства, но не и такива относно съхраняване на контролни ленти. Последното е уредено в чл. 42, ал. 1 и чл. 43 от същата наредба, която норма обаче не е вписана като нарушена нито в АУАН, нито в съставеното въз основа на него НП.

Неправилно санкцията е определена по реда на чл.185, ал.2 от ЗДДС, тъй като същата се прилага за квалифициран състав на нарушението, при което има укриване на данъци, а в настоящият случай подобно твърдение от страна на административния орган не просто не е доказано, а изначално липсва.

            С оглед изложените съображения, съдът намира, че са налице твърдяните касационни основания, поради което обжалваното решение като постановено при неправилно приложение на материалния закон следва да се отмени.

 

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 157/17.02.2015 г., постановено по НАХД № 5244/2014 г. на Районен съд Бургас

и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 604/13.10.2014 г. на Директора на ТД на НАП-гр.Бургас.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

                                                                                                                 2.