ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,30.09.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На тридесети септември                       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 470 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Т и Д къмпани БГ” ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

За ответника - директор на Дирекция „ОДОП” Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

За Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от процесуалния представител на жалбоподателя, адвокат Р.Н.Н., с която иска делото да бъде отложено, тъй като е призован да се яви като процесуален представител на дружество-кредитор, конкретно посочено в молбата за търговско дело в СОС. Към молбата е представено копие от призовката, която е изпратена на 11.09.2014г. Молбата е получена в съда на 26.09.2014г.

Във връзка с тази молба, съдът ДОКЛАДВА, че на 29.09.2014г. по делото са постъпили две молби от надлежно призованите по делото свидетели Г.Б.М. и Е.С.К., с които изрично заявяват, че са редовно призовани за днешното съдебно заседание, но от жалбоподателя узнали, че неговия адвокат е служебно ангажиран по друго дело същия ден и е помолил за отлагане на настоящото дело. В тази връзка заявяват, че няма да се явят в заседанието, тъй като идването им е свързано с пътуване и разноски. Посочили са, че сами ще следят за следващото съдебно заседание и сами ще се явят.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Считам, че няма пречки да се даде ход на делото. Няма данни законния представител на дружеството-жалбоподател да се яви в днешното съдебно заседание.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Предоставям на съда.

 

Съдът счита, че липсват процесуални за даване ход на делото, на първо място, защото законът изисква наличие на внезапно и непреодолимо препятствие, каквото явяването по ненаказателно дело, за което съобщаването е извършено след насрочване на настоящото дело, не е по смисъла на закона. Отделно от това чл.139 от АПК, който е субсидарно приложим в настоящото производство, изисква тази непреодолима пречка да е едновременно налична както за страната, така и за нейния процесуален представител. В случая не се твърдят такива обстоятелства по отношение на законния представител, нито се посочват доказателства, поради което и на основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът счита, че следва да наложи глоба на двамата свидетели, които действително, както сами твърдят, са надлежно и редовно призовани за днешното съдебно заседание. Служебните ангажименти на процесуалния представител на страна по делото не са във връзка и не предпоставят процесуално поведение на призованите свидетели, т.е. обстоятелството, че адвокат Н. е възпрепятстван и не може да се яви в днешното съдебно заседание, по никакъв начин не обуславя неявяването на редовно призовани свидетели. Отделно от това искането на процесуалния представител за отлагане на днешното съдебно заседание към датата, когато свидетелите са решили, че няма да се явят, не е било санкционирано с акт на съда, който единствено има правомощията да решава дали това искане е основателно. С тези действия – неявяване в днешното с.з. въпреки наличието на редовно призоваване, без уважителни причини, двамата свидетели поотделно следва да бъдат глобени на основание чл.85, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.91, ал.1 от същия кодекс, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЛАГА на Г.Б.М., призован надлежно в качеството на свидетел за днешното съдебно заседание, глоба в размер на 100 лв.

НАЛАГА на Е.С.К., призован надлежно в качеството на свидетел за днешното съдебно заседание, глоба в размер на 100 лв.

Определението може да се обжалва по реда на чл.92 от ГПК в едноседмичен срок от съобщаването пред съда, указал разпоредбата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам доказателствени искания. За сведение на съда представям решение по друго дело на дружеството-жалбоподател, за което се твърди, че ревизионния акт не е влязъл в сила. В този смисъл, същия ревизионен акт вече е влязъл в сила.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Няма да соча доказателства.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 04.11.2014г. от 10.50ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се съобщи на свидетелите за наложената от съда глоба и за новата дата на с.з.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: