ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,20.05.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесети май                                            две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 470 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.35 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Т и Д къмпани БГ” ЕООД, редовно призован, се явява адвокат Н., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За ответника директор на дирекция „ОДОП” Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

В залата се явява прокурор Червеняков от Окръжна прокуратура Бургас.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ – На основание чл.159, ал.1, предл. ІІ от ДОПК правя искане за встъпване на Окръжна прокуратура Бургас в настоящия процес.

 

Предвид изразеното становище на представителя на Окръжна прокуратура Бургас, за встъпване във вече образувано административно производство за защита на важен държавен или обществен интерес, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, като страна в производството, представлявана от прокурор Андрей Червеняков.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против ревизионен акт №021301600/15.11.2013г. издаден от орган по приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден изцяло с решение №28/07.02.2014г. на директор на дирекция „ОДОП” Бургас.

Производството се движи по реда на глава ХVІІ и ХІХ от ДОПК.

 

АДВОКАТ Н. – Поддържам жалбата. Моля да се приеме административната преписка. Имам и доказателствено искане за допускане на гласни доказателствени средства. Тъй като оспорваме субективния елемент на фактическия състав на чл.177 от ЗДДС, считаме, че е налице предпоставка за допускане на свидетелски показания, тъй като се стремим да докажем фактически обстоятелства, за които не се съставят писмени документи, което означава, че е налице предпоставката по чл.57 от ДОПК за тяхното допускане. Ето защо моля да бъде призован за свидетел Е. И. Г., който е имал качеството управител на дружеството, доставчик на жалбоподателя за периодите, в които е установена солидарна отговорност. Чрез разпита целим да докажем, че лицето Е. Г. не е информирал Г.М., тогавашен управител на дружеството-жалбоподател за бъдещата вероятност да възникне задължение за ДДС, което да не бъде внесено. Целим също така да изясним характера на взаимоотношенията между Е. Г. и Г.М. през процесния период и каква информация са си разменили във връзка с данъчния статус на дружеството-доставчик. Искаме само този свидетел.

Получих информация, че Г.М. страда от неврологично или психическо заболяване, поради което не правя такова искане за разпита му. Това е устна информация, до която съм достигнал.

Относно Е.С.К. - не успях да установя контакт с това лице. Относно Иво Ангелов Иванов – той не е бил нито управляващ, нито собственик и смятам, че тези изследвания чрез разпита му като свидетел са неотносими към делото.

Нямам други искания по доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Оспорвам жалбата. Моля да приемете приложените към преписката писмени доказателства.

По отношение на направеното искане за разпит на свидетел на управителя на жалбоподателя, считам същото за недопустимо.

Други доказателства няма да соча.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ – Жалбата считам, че е допустима и същата следва да бъде разгледана. Досежно доказателствата, моля да бъдат приети доказателствата представени от административния орган.

Относно искането за разпит като свидетел на представляващия дружеството жалбоподател, моля съдът да прецизира качеството жалбоподател-свидетел, а относно другите доказателствени искания - ще взема становище по-късно.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис на л.19 от делото.

 

Съдът, с оглед направеното искане за събиране на гласни доказателства чрез разпита в качеството на свидетел на Е. И. Г., който е управител на търговското дружество-жалбоподател по делото, счита, че искането, така формулирано, е недопустимо толкова, доколкото Е. Г. е законния представител на жалбоподателя и в това си качество е физическото лице, което формира и изразява волята на жалбоподателя, а същевременно е недопустимо страна по делото да има друго процесуално качество. По тези причини, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

                ОТХВЪРЛЯ искането за разпит, в качеството на свидетел, на Е. И. Г. – управител на жалбоподателя „Т и Д къмпани БГ” ЕООД.

УКАЗВА на процесуалния представител на жалбоподателя, че страната може да дава обяснения по реда на чл.176 от ГПК, но въпросите, на които следва да отговори страната при тези обяснения е нужно да бъдат предварително формулирани според изискванията на тази процесуална разпоредба. Съдът може да разпореди служебно страната да даде обяснения, но следва при съобщаването за това и́ задължение да бъде уведомена за това на кои въпроси следва да отговори.

ПРЕДОСТАВЯ 3-дневен срок на процесуалния представител на жалбоподателя да депозира въпросите, на които иска страната на отговори, в случай, че поддържа искането си за разпит на Е. Г., който може да бъде разпитан само по реда на чл. 176 от ГПК.

 

С оглед твърдяните в жалбата факти и от друга страна противопоставените такива от административния орган, съдът счита, че по делото следва да бъдат призовани като свидетели Е.С.К. и Г.Б.М..

Призоваването да се извърши служебно, след като се извърши справка в НБД”Население” за техните постоянни и настоящи адреси.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 30.09.2014г. от 11.10ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се призоват двамата свидетели, след като бъде извършена справка за техния адрес.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.45 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: