ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 12.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На дванадесети юни                                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: Р. Д.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 470 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 11:52 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Я.К., редовно уведомена, не се явява, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО С. И. П. – старши специалист в отдел „Общофункционален контрол” при Дирекция „Управление при кризи, обществен ред и сигурност”, Община Бургас, редовно уведомен, не се явява. Вместо него се явява юрисконсулт А..

ЗА ОТВЕТНИКА по иска за обезщетение Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт А., редовно упълномощен.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Р. Д..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

С жалбата Д.Я.К. е оспорила законосъобразността на принудителна административна мярка – преместване на автомобил, без нейно знание и съгласие, наложена от служител на Община Бургас – главен специалист С. И. П.. Наред с това искане е предявен и иск за обезщетяване на причинени от незаконосъобразната принудителна административна мярка имуществени вреди в размер на 43,20 лева, който иск е предявен срещу Община Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам жалбата и наведените в нея доводи за незаконосъобразното налагане на принудителната административна мярка. В тази връзка оспорвам и исковата претенция за заплащане на обезщетение в посочения от жалбоподателката размер.

Моля да допуснете и приемете представените с нарочно съпроводително писмо писмени доказателства.

Ще Ви моля да приемете и заповед на Кмета на Община Бургас, с която се определят таксиметровите стоянки на територията на Община Бургас, включително на  процесните две места пред Младежки дом и на ул.Княз Борис. Ще Ви моля да приемете и приемо-предавателен протокол за изпълнение на СМР по договор от 16.01.2012 г., ведно с приложение към него, от което е видно, че на съответните места, където са съответните местостоянки са поставени знаци и маркировка е извършена.

Ще Ви моля да допуснете до разпит двама свидетели, а именно служители на Община Бургас, които в този ден са били на смяна на транспортното техническо средство тип „паяк”, а именно Д. М. и Н. М., които ще установяват обстоятелствата къде е бил паркиран автомобилът, имало ли е маркировка и съответните поставени знаци. Тези лица са извън гр. Бургас, почиват и не мога да ги доведа в днешно съдебно заседание.

ПРОКУРОР Д.: Жалбата и иска намирам за допустими.

Няма да соча доказателства.

Моля да се приемат представените доказателства. Не възразявам по отношение разпита на двамата свидетели

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документи, представени с административната преписка и тези, представени в днешно съдебно заседание от юрисконсулт А..

Следва да бъде уважено искането юрисконсулт А. за допускане до разпит на сочените свидетели при режим на довеждане за следващо съдебно заседание.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени от ответника в днешно съдебно заседание – Заповед № 515/29.02.2012 г. на Кмета на Община Бургас и приемо-предавателен протокол от 24.02.2012 г.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетели лицата Д. М. и Н. М. при режим на довеждане за следващо съдебно заседание, като задължението за довеждане е на ответника.

УКАЗВА на жалбоподателя, че има възможност да ангажира и други доказателства в подкрепа на позицията си по спора

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 06.11.2013 г. от 11:00 часа, за която дата страните – уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:59 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: