ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 08.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На осми май                                               две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 470 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Я.К., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО С. И. П. – старши специалист в отдел „Общофункционален контрол” при Дирекция „Управление при кризи, обществен ред и сигурност”, Община Бургас, редовно призован, се явява лично.

 

СЪДЪТ намира, че подадената жалба от Д.Я.К. в частта, с която се декларира желание за възстановяване на сума от 43,20 лева, има характера на иск по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ. Жалбата, като искова молба не отговаря на изискванията на закона и затова следва да бъде оставена без движение, като на ищеца се укаже да отстрани нередовностите, като: посочи ответника, срещу който предявява иска за обезщетение; да посочи фактите, въз основа на които претендира причиняване на вреди и причинната връзка между фактите и настъпилите вреди. Следва да се укаже, че при неизпълнение на указанията в 7-дневен срок от получаване на съобщението исковата молба ще бъде върната, а производството по делото в тази му част ще бъде прекратено.

По отношение жалбата, подадена срещу принудителната административна мярка, производството е допустимо и следва да продължи. Не са налице пречки за даване ход на делото.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ жалбата, подадена от Д.Я.К. в частта, с която се претендира възстановяване на сума в размер на 43,20 лева, като указва на жалбоподателката в 7-дневен срок от получаване на съобщението да отстрани допуснатите нередовности, като: посочи ответника, срещу който предявява иска за обезщетение; да посочи фактите, въз основа на които претендира причиняване на вреди и причинната връзка между фактите и настъпилите вреди.

При неизпълнение на указанията в 7-дневен срок от получаване на съобщението, исковата молба ще бъде върната, а производството по делото в тази му част ще бъде прекратено.

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО в частта, с която Д.Я.К. оспорва законосъобразността на принудителната административна мярка, представляваща репатриране на лек автомобил марка „РЕНО” с рег. № А 2788 ВН на 02.02.2013 година.

 

ОТВЕТНИКЪТ П.: Да се отхвърли жалбата.

Няма да представям доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка. Следва да укаже на жалбоподателката по реда на чл. 171 АПК да ангажира други доказателства в подкрепа на становището си по спора.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

УКАЗВА на жалбоподателката на основание чл. 171 АПК да ангажира други доказателства в подкрепа на становището си по спора.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 12.06.2013 г. от 11:30 часа, за която дата страните – уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: