Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 972

 

гр. Бургас, 17.05.2018 год.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД –   БУРГАС, в публично заседание на двадесет  и  шести април две хиляди и осемнадесета година в състав:

             

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

  ЧЛЕНОВЕ:  СТЕЛА ДИНЧЕВА

АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                                          

При участието на секретаря ЙОВКА БАНКОВА и на прокурора ХРИСТО КОЛЕВ, като разгледа докладваното от съдия ДИНЧЕВА касационно административно-наказателно дело № 46 по описа на съда за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното: 

 Производството е образувано по касационна жалба срещу решение по АНД № 5399 по описа на Районен съд Бургас за 2017 година и се движи по реда на глава дванадесета от АПК.

С Решение № 1925/01.12.2017 год. по АНД № 5399/2017 год. на Районен съд Бургас е потвърден Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К № 1763642 издаден от ОД на МВР Бургас, с който на М.Ш. като законен представител на „Данюбтрак България“ ЕООД ЕИК 204572456 гр. София за нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП и на основание чл. 189, ал. 4 във вр. чл. 182, ал. 1, т. 4 от Закона за движението по пътищата  е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400 лева. 

Касаторът М.Ш. обжалва в срок горепосоченото решение на районния съд като в жалбата се навеждат доводи за материална и процесуална незаконосъобразност на съдебния акт. Районният съд не се произнесъл по доводите на страната в процеса, което водело до нарушаване принципа на равенство и състезателност в процеса. Не били събрани доказателства във връзка с доказване на основен факт за ангажиране на отговорността, а именно – обхвата на действие на пътен знак, ограничаващ скоростта на движение. Моли съдът да отмени атакувания съдебен акт и потвърдения с него електронен фиш.

В с.з. касационният жалбоподател редовно и своевременно призован не се явява и не се представлява

В с.з. ответникът по касационното обжалване редовно и своевременно призован не се представлява.

В с.з. представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба. Налице били условия атакуваното първоинстанционно решение да бъде оставено в сила. 

Настоящата съдебна инстанция след като обсъди доводите в жалбата, изслуша становището на прокурора и анализира събраните по делото доказателства намира касационната жалба за подадена в срок, процесуално допустима, но по същество – неоснователна.

Въз основа на събраните от първата инстанция доказателства настоящият съд намира за установено следното от фактическа страна:

На 03.10.2017 год. в 11:38 часа, в гр.Бургас на ПП І-6, км.489+200, в посока от кв.“Ветрен“ към пътен възел „Лукойл”, автоматизирано техническо средство – мобилна система за контрол над скоростта - TFR1M 644/14 засякло и заснело движещ се в посока към гр.Бургас лек автомобил „Джип чероки” с рег.№  СВ ***КР със скорост от 124 км/ч. На това място от пътя имало въведено ограничение на скоростта с пътен знак В-26 от 90 км/час. Участъкът бил сигнализиран с преносим пътен знак Е-24. Нарушението било записано на файл с наименование „клип 7097”. От извършената справка  е установено, че автомобилът е собственост на „ДСК Оперативен лизинг“ ЕООД ЕИК, а ползвател е „Данюбтрак България.“ ЕООД, чийто управител е М.Ш..

Към преписката са представени и приобщени като доказателствата по делото пред първата съдебна инстанция протокол за използване на автоматизирано техническо средство, Клип № 7097, Протокол № 2-5-17 за проверка на мобилна система за видеоконтрол.

За да потвърди Електронния фиш Районният съд е изложил следните мотиви:

При постановяване на своя акт Районният съд е приел, че от събраните по делото доказателства безспорно се установява, че нарушението е извършено, както и че при издаване на електронния фиш не са допуснати съществени процесуални нарушения. Приел е, че определената глоба съответства на степента и характера на нарушението. При такива мотиви Районният съд е потвърдил електронния фиш за налагане на глоба.

Настоящата касационна инстанция напълно споделя изводите на Районния съд при следните съображения:

Първоинстанционният съд правилно е установил фактическата обстановка като е формирал и съответни на доказателствата правни изводи.

В касационната жалба са наведени доводи за незаконосъобразност на първоинстанционното решение като последица от допуснати, но несъобразени от съда процесуални нарушения при издаване на електронния фиш, които доводи не се споделят от настоящата касационна инстанция.

Съдът намира възражението на касационния жалбоподател, че е нарушена разпоредбата на чл. 165, ал. 2, т. 7 от ЗДвП, за неоснователно. Касаторът е направил пред районния съд доказателствено искане, да се задължи СДВР да представи списък с монтирани табели „В 26“ на процесното място, а пред настоящата инстанция твърди, че е изискал списък с табели „Радар“. Пътен знак „В 26“ е със значение на „Забранено е движение със скорост, по-висока от означената“. На съда са служебно известни  схема на местоположението на пътните знаци, въвеждащи ограничение на скоростта В-26 на път І-6 в процесния участък и протокол – решение № 3/2011г. на Общинската комисия по безопасност и организация на движението. За отсечката от път I-6 „София – Бургас“, от км.486+737 (кв.Ветрен) до км.496+260 (в двете посоки), в урбанизираната територия на гр. Бургас допустимата разрешена скорост е уточнена на 90 км/ч. 

Що се отнася до наведеното възражение пред настоящата инстанция за липса на списък с табели „Радар“, съдът отбелязва, че към момента на извършване на нарушението разпоредбата на чл. 165, ал. 2, т. 7 от ЗДвП, изискваща от контролните органи да обозначават предварително местата за извършване на контрол е изменена и не се изисква поставянето на указателен пътен знак Т 17 с надпис „радар”.

В чл. 7 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 год. е предвидено, че местата за контрол с мобилни и стационарни автоматизирани технически средства и системи се обозначават с пътен знак Е-24 и се оповестяват чрез средствата за масово осведомяване или на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи /ал.1/, като пътният знак Е-24 се поставя преди мястото за контрол във всяка посока на сработване на автоматизираните технически средства и системи, а при указване на мястото на контрол с преносим пътен знак Е-24, разположението му се документира със снимка /ал.2/. В случая от приложения електронен фиш е видно, че мястото за контрол с мобилна радарна система TFR1-M № 644 е било обозначено с мобилен пътен знак Е-24. По делото е представен задължителния в случаите на ползване на мобилна АТСС, протокол по чл. 10, ал.1 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 год. съгласно одобреното с Наредбата приложение, който е доказателство относно мястото за контрол, посоката на движение на контролираните МПС, ограничението на скоростта, мястото на пътния знак за ограничение, автомобила на който е поставено мобилното АТСС, поставен ли е или не знак Е-24 и др. обстоятелства, необходими да бъде извършена преценка за законосъобразността на издадения електронен фиш.

При горните изводи настоящата касационна инстанция приема, че  обжалваното решение не е постановено при допуснати нарушения на съдопроизводствените правила и в противоречие с материалния закон и се явява правилно и обосновано. Районният съд е обсъдил в достатъчна степен наведените от жалбоподателя възражения и правилно е приел същите за неоснователни. Наведените в касационната жалба оплаквания не се споделят от настоящия съдебен състав, поради което от съвкупната преценка на събраните по делото доказателства може да се направи обоснован извод за това, че както от субективна, така и от обективна страна, жалбоподателят е осъществил състава на административното нарушение, за което е привлечен към административнонаказателна отговорност, поради което и постановеното от Районния съд решение е законосъобразно. Както се отбеляза по – горе, Районният съд не е допуснал нарушения на съдопроизводствените правила при анализа и оценката на доказателствата. Съответствието между приетото от съда и установеното от доказателствата, както и между приетото от съда и направените от него изводи, води до обоснованост на постановеното решение. Извършвайки своята проверка в рамките на приетите за установени от предходната съдебна инстанция факти и обстоятелства, Административен съд – Бургас намира, че доводите в касационната жалба са неоснователни и релевираните отменителни основания не са налице.

В атакуваното решение Районен съд гр. Бургас е направил обоснован извод за законосъобразност на Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К № 1763642 издаден от ОД на МВР Бургас, с който на М.Ш., като законен представител на „Данюбтрак България“ ЕООД, ЕИК 204572456, гр. София за нарушение на чл. 21, ал. 1от ЗДвП и на основание чл. 189, ал. 4 във вр. чл. 182, ал. 1, т. 4 от Закона за движението по пътищата  е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400 лева. 

По изложените съображения обжалваното решение като законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

 Водим от горното и на основание чл. 63 ал. 1 от ЗАНН във вр. с чл. 221 ал. 2, предл. първо от АПК, Административен съд Бургас

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1925/01.12.2017 год. по АНД № 5399/2017 год. на Районен съд Бургас по описа на същия съд.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                                              ЧЛЕНОВЕ