ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер  37             11 януари  2017 година             град  Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ -ми състав, в закрито заседание на единадесети януари,  две хиляди и седемнадесета година, в състав:                                               

                                                                                   Съдия : Златина Бъчварова

                                                                       

като разгледа административно дело  номер  46   по описа за  2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по чл. 34 ДОПК.

Образувано е по жалба на  „Евро 2000“ЕООД с ЕИК по Булстат ****, със седалище и адрес на управление - с.Сборище, Община Сливен, ул.“Георги Димитров“ №2, представлявано от  А.Г.С. против заповед № Р-02002016002656-023-001 от 07.11.2016 година на началник сектор, отдел „Ревизии“, дирекция „Контрол“ при ТД НАП-Бургас, с която, на основание чл.34, ал.1, т.2 ДОПК е спряно производството по извършване на ревизия на дружеството, възложена със заповед за възлагане на ревизия/ЗВР/ №Р-02002016002656-020-001 от 19.04.2016 година, считано от 07.11.2016 година до постановяване на тълкувателно решение по тълкувателно дело №10/2016 година на ВАС.

Жалбоподателят счита, че заповедта за спиране на ревизионното производство е незаконосъобразна като издадена в нарушение на материалния закон и процесуалните норми и е немотивирана. Излага подробни съображения. Иска нейната отмяна, алтернативно да се обяви за нищожна.

Ответникът-органът, възложил производството, в случая началник сектор, отдел „Ревизии“, дирекция „Контрол“ при ТД НАП-Бургас, не е взел становище по жалбата. Представил е административната преписка по издаване на оспорения акт.

Административен съд- Бургас, като взе предвид доводите на страните, след преценка на доказателствата по делото и като съобрази закона, намира следното :

Жалбата е подадена в срока по чл.34, ал.5 ДОПК, пред надлежна инстанция, от лице, което е адресат на акта и има правен интерес от оспорването, съдържа изискуемите по закон форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

От представената административна преписка се установява, че със заповед №Р-02002016002656-023-001 от 07.11.2016 година, на основание чл.34, ал.1, т.2 ДОПК, органът, възложил ревизията е спрял производството по извършване на ревизия, възложена със ЗВР №Р-0202016002656-020-001 от 19.04.2016 година, поради висящо производство пред ВАС на тълкувателно дело №10/2016 година относно приемане на тълкувателно решение по въпроса „Нищожен ли е ревизионен акт, който при приложимата след 01.01.2013 година редакция на чл.119, ал.2 ДОПК е издаден с участието на орган по приходите, извън кръга на лицата по чл.118, ал.2 ДОПК ?“, която е предмет на оспорване в настоящото производство/л.8 от делото/.

Към момента на издаване на заповедта не е било постановено решение по тълк. дело №10/2016 година на ВАС.

  Заповедта е законосъобразна.

  Същата е издадена от компетентен орган, съобразно нормата на чл.34, ал.3 ДОПК, в предвидената от закона форма и при спазване на административнопроизводствените правила.

   Според настоящия съдебен състав заповедта е съобразена и с приложимия материален закон.

Съобразно нормата на чл.34, ал.1, т.2 ДОПК производството се спира, от орган, който го е възложил при образувано административно, наказателно или друго съдебно производство, което е от значение за изхода му.

В конкретния случай, компетентният орган е спрял ревизионното производство, поради висящо тълкувателно дело №10/2016 година, което ще даде отговор на въпроса „ Нищожен ли е ревизионен акт, който при приложимата след 01.01.2013 година редакция на чл.119, ал.2 ДОПК е издаден с участието на орган по приходите, извън кръга на лицата по чл.118, ал.2 ДОПК ?“. Не е необходимо дори представяне на удостоверение, каквото е изискването на чл.34, ал.1, т.1 ДОПК, тъй като на интернет страницата на ВАС, която е общодостъпна и публично известна е изложена информация за тълк. дело №10/2016 година. Затова е и неоснователно твърдението на жалбоподателя, че заповедта е немотивиран. Освен това,  безспорно след приключване на спряното ревизионно производство ще бъде издаден ревизионен акт, за който е приложима нормата на чл.119, ал.2 ДОПК, в редакцията след 01.01.2013 година. Следователно налице е „съдебно производство, което е от значение за изхода му“.

Аргумент в подкрепа на този извод е нормата на чл.130, ал.2 ЗСВ, според която тълкувателните решения и тълкувателните постановления са задължителни за органите на съдебната и изпълнителната власт, за органите на местното самоуправление, както и за всички органи, които издават административни актове.

В допълнение към изложеното следва да се посочи, че след постановяване на решението по тълк. дело №10/2016 година на 13.12.2016 година, производството по спряната ревизия на „Евро 2000“ЕООД е било възобновено със заповед №Р-02002016002656-143-001 от 19.12.2016 година, считано от 19.12.2016 година/л.11 от делото/.

Останалите възражения на жалбоподателя не следва да се обсъждат, тъй като са относими за друго производство, това по оспорване законосъобразността на ревизионния акт.

Изложеното мотивира съда да приеме, че жалбата на  „Евро 2000“ЕООД е неоснователна и следва да се отхвърли.

По тези съображения и на основание чл. 34, ал.6 ДОПК, Административен съд-Бургас, VІІІ-ми състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на  „Евро 2000“ЕООД с ЕИК по Булстат ****, със седалище и адрес на управление - с.Сборище, Община Сливен, ул.“Георги Димитров“ №2, представлявано от  А.Г.С. против заповед № Р-02002016002656-023-001 от 07.11.2016 година на началник сектор, отдел „Ревизии“, дирекция „Контрол“ при ТД НАП-Бургас, с която, на основание чл.34, ал.1, т.2 ДОПК е спряно производството по извършване на ревизия на дружеството, възложена със заповед за възлагане на ревизия №Р-02002016002656-020-001 от 19.04.2016 година, считано от 07.11.2016 година до постановяване на тълкувателно решение по тълкувателно дело №10/2016 година на ВАС.

Определението е окончателно.

 

                                                     СЪДИЯ: