ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 19.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На деветнадесети април                           две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 46 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 12.36 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Съни бридж” ООД, редовно призован, се представлява от адвокат Х.Х., надлежно упълномощена, с представено на л. 9 от делото пълномощно.

За ответника - директор на Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” към Община Поморие, редовно призован, няма представител.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ Х. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че по делото на 29.02.2016г. са постъпили допълнителни писмени доказателства от ответника съгласно указания на съда от предходно съдебно заседание.

 

АДВОКАТ Х. – Запозната съм с представените доказателства. Нямам други доказателствени искания, освен тези направени с жалбата, които са представени и които бяха приети в първото заседание по делото.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, съгласно опис на л. 84 от делото.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Х. – Видно от представените от Община Поморие писмени доказателства, а именно декларацията по чл.14 от ЗМДДТ, първоначална и коригираща, самата общинска администрация определя имота като жилищен в задължителната за служебно попълване страница 6 на самата декларация, която се заверява служебно при подаване на декларацията, а впоследствие ги е обложила като нежилищни имоти, поради което считаме, че оспореното решение е издадено в противоречие на материалноправните разпоредби. Не е приложен чл.21, ал.1, предл. 2 от ЗМДТ, както и при нарушение на адмнинистративнопроизводствените правила при издаване на акта – Дирекция „ПМДТ” при Община Поморие не е избрал и приложил по-благоприятната от две или повече законосъобразни възможности, съгласно разпоредба на чл.6 от АПК.

Поради изложеното по-горе, дължимите данък недвижими имоти и такса битови отпадъци, определени и като компонент, установени в обжалвания акт, са неправилно определени, вследствие определяне на имота като нежилищен, поради което моля да отмените обжалвания административен акт по изложените по-горе съображения.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.45 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: