ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 16.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На шестнадесети февруари                      две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                              

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 46 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 9:40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Съни бридж” ООД, редовно призован, се представлява от адвокат Х.Х., надлежно упълномощена, с представено на л. 9 от делото пълномощно.

За ответника - директор на Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” към Община Поморие, редовно призован, няма представител.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ Х. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против в АУЗД № АУ000187/04.11.2015г. съставен от орган по приходите при Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” към община Поморие, потвърден с решение №АУ000187#1/15.12.2015г. на директор Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” при община Поморие.

 

АДВОКАТ Х. – Поддържам жалбата. Искам само да допълня, че се запознах с отговора на община Поморие по нашата жалба. Освен, че поддържам жалбата, искам да обърна внимание на твърденията на ответника, че данъчната ставка е направена върху отчетната стойност на имота, защото дружеството е декларирало така, защото на практика в общинската администрация не приемат декларация по чл.14 от ЗМДТ, в които не е посочена отчетната стойност, а само и веднъж приели така декларацията, те се чувстват задължени да определят дължимия данък недвижими имоти (ДНИ) и такса битови отпадъци (ТБО) върху отчетната стойност, независимо дали имота се счита за жилищен или се счита за нежилищен имот. До това заключение стигам от мотивите в решението на Дирекцията, а и в самия акт също е видно от начина, по който е определен местния данък и ТБО, определен е по отчетната стойност, а не по данъчната стойност, данъкът е определен на по-високата стойност.

Подадохме нова данъчна декларация в Община Поморие, като представям на съда копие от входящия номер и копие от съобщение,  което получихме, ето това съобщение, с което ни се казва, че трябва да изправим нередовностите, а именно да посочим отчетна стойност на имота. По този начин ни се отнема възможността да се ползваме от промяната на чл. 21, ал.1 от ЗМДТ влязла в сила от 2011г., където е предвидено, че данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка, а именно имота да бъде счетен като жилищен и като такъв данъчната ставка да бъде определена от неговата данъчна оценка, а не от отчетната му стойност. Като тълкува закона по този начин, общинската администрация нарушава принципа на съразмерност на дължимия данък.

При липса на сметосъбиране и сметоизвозване в района, оттеглям искането за представяне на графиците.

Всяка година подаваме декларация за освобождаване от ТБО.

Поддържам и доказателствените искания направени с жалбата. Ответникът не представя доказателства за поддържането на депо за отпадъци.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя писмени доказателства, описани на л.7 в жалбата, както и представените в днешното съдебно заседание съобщение и доказателства за подадена декларация издадени от община Поморие.

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства съгласно опис на л.67 от делото.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14-дневен срок от днес да представи по делото:

-писмени доказателства, от които да се установява, че съществува депо за обезвреждане на отпадъци, което функционира;

-декларациите подадени от жалбоподателя по чл.14 от ЗМДТ – първоначална и коригираща;

-да посочи съгласно подробния устройствен план какво е предназначението на имота;

-да представи копие от приложимата общинска наредба в редакцията и́ към датата на издаване на процесния АУЗД;

-да представи справка, от която да се установява върху каква основа са определени данък недвижими имоти и такса битови отпадъци, с какви ставки, каква е разликата в ставките за жилищни и нежилищни имоти, и какъв е размерът на данъчната оценка и на отчетната стойност на имота;

-да представи декларациите, които жалбоподателя е подал за освобождаване от ТБО за процесния имот, касаещи релевантния по делото период.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 19.04.2016г. от 11.15 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

ДА СЕ СЪОБЩИ на ответника за вменените му от съда задължения.

ДАВА възможност на двете страни в 14-дневен срок, да изчерпят всички свои доказателствени искания, във връзка със становищата си по делото.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9.56 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: