ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 27.05.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и седми май                          две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 46 по описа за  2015 година.                     

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

За жалбоподателя П.Х.Ч. - редовно уведомена се явява адв. Я.  - представя пълномощно.

За ответника Кмет на Община Поморие - редовно уведомен, се явява адв. Б. - представя  пълномощно.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на П.Х.Ч.  против писмо изх. № 94П-573-1 от 18.11.2014г. на кмета на Община Поморие, с което на основание чл. 35, ал. 3 ЗОС на жалбоподателя е отказано да закупи полагащата се идеална част от дворно място в ПИ с идентификатор 57491.502.364.

 

Адв. Я.: Представям и моля да приемете за сведение заверени копия от Нотариален акт за собственост на недвижим имот № 55, том І, дело № 163/1998 г.; Нотариален акт за дарение на недвижим имот № 92, том ІV, рег.№ 4413, дело № 2587 от 2007 г.; Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 14, том І, рег.№ 77, дело № 12 от 20.01.2009 г.

 

Адв. Б.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Представям Удостоверение за търпимост подписано от Главния архитект на Община Поморие, издадено във връзка с процесния имот. Към настоящия етап нямам доказателствени искания.

 

Съдът намира, че преписката не е комплектована в цялост, поради което следва страните да бъдат задължени да представят необходимите и липсващи доказателства.

Ето защо и по доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка  писмени доказателства.

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание доказателства, а именно заверени копия от Нотариален акт за собственост на недвижим имот № 55, том І, дело № 163/1998 г.; Нотариален акт за дарение на недвижим имот № 92, том ІV, рег.№ 4413, дело № 2587 от 2007 г.; Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 14, том І, рег.№ 77, дело № 12 от 20.01.2009 г. и Удостоверение за търпимост подписано от Главния архитект на Община Поморие, издадено във връзка с процесния имот.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес, да  представи удостоверение за наследници на А.Ч., както  и ясно копие на протокол за дадена строителна линия и определено ниво, находящ се на л. 9 от делото.

ЗАДЪЛЖАВА кмета на Община Поморие да представи надлежно заверена Наредбата на Община Поморие по чл. 8, ал. 2 ЗОС, в сила към издаване на процесното писмо с изх. Рег.№ 94П-10-1 от 18.11.2014 г. на кмета на Община Поморие; както и Акт за частна общинска собственост на имота, в който е построен процесния гараж, в 7-дневен срок, считано от днес.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 14.10.2015 година от 10,00  часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: