ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 06.03.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На шести март                                            две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                                 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 46 по описа за  2013 година.                     

На именното повикване в 11,00 часа се явиха:

За ЖалбоподателятЛукойл Нефтохим Бургас” АД - редовно уведомен, се явява от юк. М. с представено по делото пълномощно.

За Ответника– началник на МП „Пристанище Бургас Център” - редовни уведомен, се явява юк. И.-представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са  налице пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД  с ЕИК по БУЛСТАТ  ***, със седалище и адрес на управление гр. Бургас 8104, представлявано от Председателя на Управителния съвет С. М. А. срещу Решение № 7144/26.11.2012г. на Началника на МП „Пристанище Бургас център”.

 

Юк. М.: Поддържам жалбата. Поддържам доказателствените искания, както са заявени с жалбата. Моля да задължите ответника да представи по делото преводи на документи, част от административната преписка, представени на чужд език.

 

Юк. И.: Оспорвам жалбата. Същата е неоснователна.

Във връзка с направеното искане да се допусне тройна експертиза, считам, че въпросите не налагат специални познания от експерт и отговорите могат да бъдат извлечени от приложените документи и от  нормативната база.

Във връзка с особеното искане, възразявам по последния въпрос - т. 5, тъй като изисква правен извод.

 

Юк. М.: Заявените доказателствени искания, формулирани при условията  на евентуалност, като в първата и втората част, за отговора на въпросите са необходими специални знания, още повече, че обжалваното решение е издадено въз основа на експертизата, която оспорваме.

Моля да допусне доказателствените искания в първата част по въпроси от 1-6 и след отговора на които, ще заявим другите си искания, формулирани като особено искане.

 

По доказателствата, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно - химическа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и  извърши необходимите справки и анализи, да отговори на поставените в жалбата в Раздел І, т. 2, въпроси от 1 до 6, при депозит в размер на 400.00 лева, вносими от жалбоподателя в 14-дневен срок, считано от днес.

 

НАЗНАЧАВА за извършване на експертизата вещото лице Д. Л..

 

УКАЗВА на жалбоподателя, на основание чл. 171, ал. 4 от АПК, във връзка с оспорването на определения размер на възникналото митническо задължение и дължимите държавни вземания, както и вида и размера на дължимите суми за плащане, да ангажира извършването на съдебно-счетоводна експертиза, с въпроси формулирани в нарочна молба, с препис за ответната страна, в 7- дневен срок, считано от днес.

 

ЗАДЪЛЖАВА Началника на МП „Пристанище Бургас център” да представи в превод на български език, намиращите се в административната преписка доказателства  на чужд език, в 20-дневен срок, считано от днес.

 

Не приключва събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 29.05.2013 година от 9,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Да се уведоми вещото лице за изготвяне на заключението, след заплащане на определения депозит.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: